หลักสูตรอบรม Leadership for getting work efficiency (ดร.บดี ตรีสุคนธ์)

หลักสูตรอบรม Leadership for getting work efficiency (ดร.บดี ตรีสุคนธ์)

หลักสูตรอบรม Leadership for getting work efficiency (ดร.บดี ตรีสุคนธ์)

30

Lecture

40

Group Discussion

30

Workshop

หลักสูตรอบรม : ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Leadership for Getting Work Efficiency)

รูปแบบการอบรม : In-House Training / Online Training

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน ทำให้องค์กรต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัว เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการนำ (Leading) และการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ที่เข้มแข็ง

ดังนั้นผู้บริหารขององค์การจึงต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) และมีความสามารถที่จะพัฒนาทีมงาน (Team Development) เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีความมุ่งมั่น และสมัครสมานสามัคคีในการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในการทำงานร่วมกันย่อมหนีไม่พ้นปัญหาด้านต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดหรือด้านวิธีการทำงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบให้การทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ดังนั้นผู้นำจะต้องมีความสามารถในการรับรู้ปัญหาและตอบสนองต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวดเร็ว และเป็นระบบ โดยให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม หากผู้บริหารในองค์การมีภาวะผู้นำที่ดี (Good Leadership) จะช่วยให้การปรับปรุงพัฒนาการทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่นและได้รับการยอมรับจากพนักงาน

ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารจึงต้องให้ความสนใจต่อการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำตามสถานการณ์ (Situational Leadership) ซึ่งจะส่งเสริมสนับสนุนให้การบริหารจัดการงานและการบริหารจัดการคน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืนท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่องค์กรต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำภายใต้การทำงานที่ต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง และสภาวะกดดัน
  โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา
 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำ เช่น ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน
  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ และการพัฒนาทีมงาน เป็นต้น
 3. เพื่อสามารถปรับเทคนิคการบริหารงาน บริหารคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
  ที่ผู้บริหารต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หัวข้อการอบรม :

 • การเปลี่ยนแปลงสิ่งท้าทายผู้นำองค์การ
 • วิสัยทัศน์แห่งความเป็นผู้นำ
 • ทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำ
  • การสื่อสาร
  • การประสานงาน
  • การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
  • การพัฒนาทีมงาน
 • 3 Cs Leadership
  • Challenge (การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย)
  • Confidence (การสร้างความเชื่อมั่น)
  • Coach (การสอนแนะ)
 • ผู้นำตามสถานการณ์ (Situational Leadership)
 • คุณลักษณะของผู้นำที่ส่งผลและเสียผล

วิทยากรโดย :

อาจารย์ ดร.บดี ตรีสุคนธ์

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • Human Resources Management Director, University of the Thai Chamber of Commerce
 • Human Resources Development Manager, DHL International (Thailand) Ltd.
 • Human Resources Advisor, Bank of Asia PLC., Assistant Vice President
 • Training & Development Specialist, Booker Wholesale (Thailand) Ltd.
 • Personnel and Administration Manager, Interlife John Hancock Assurance PLC.
 • The Siam Iron and Steel Co.,Ltd. (Siam Cement Group)

ขอรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

iPlus Learning & Consultative Co.,Ltd.

iPlus Learning & Consultative Co., Ltd.
80 Soi Charansanitwong 64 , Charansanitwong Rd.,
Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700 Thailand
0 2883 0461

Please provide your information.
Our representative will contact you within 48 hours.