ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (1 วัน) ดร.บดี ตรีสุคนธ์

ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (1 วัน) ดร.บดี ตรีสุคนธ์

ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ (1 วัน) ดร.บดี ตรีสุคนธ์

หลักสูตรอบรม : ภาวะผู้นำเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(Leadership for getting work efficiency)

วิทยากร : ดร.บดี ตรีสุคนธ์

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน ทำให้องค์การต่าง ๆ จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการนำ (Leading) และการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ที่เข้มแข็ง ดังนั้นผู้บริหารขององค์การจึงต้องมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) และมีความสามารถที่จะพัฒนาทีมงาน (Team Development) เพื่อให้บุคลากรขององค์การมีความมุ่งมั่น และสมัครสมานสามัคคีในการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในการทำงานร่วมกันย่อมหนีไม่พ้นปัญหาด้านต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดหรือด้านวิธีการทำงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบให้การทำงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ดังนั้นผู้นำจะต้องมีความสามารถในการรับรู้ปัญหาและตอบสนองต่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รวดเร็ว และเป็นระบบ โดยให้พนักงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม หากผู้บริหารในองค์การมีภาวะผู้นำที่ดี (Good Leadership) จะช่วยให้การปรับปรุงพัฒนาการทำงานดำเนินไปอย่างราบรื่นและได้รับการยอมรับจากพนักงาน ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารจึงต้องให้ความสนใจต่อการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development) โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้นำตามสถานการณ์ (Situational Leadership) ซึ่งจะส่งเสริมสนับสนุนให้การบริหารจัดการงานและการบริหารจัดการคน ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืนท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่องค์การต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำภายใต้การทำงานที่ต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง และสภาวะกดดัน โดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนา
 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำ เช่น ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน การแก้ปัญหาและตัดสินใน และการพัฒนาทีมงาน เป็นต้น
 3. เพื่อสามารถปรับเทคนิคการบริหารงาน บริหารคนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ผู้บริหารต้องเผชิญทั้งในปัจจุบันและอนาคต

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 • การเปลี่ยนแปลงสิ่งท้าทายผู้นำองค์การ
 • วิสัยทัศน์แห่งความเป็นผู้นำ
 • ทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำ
  • การสื่อสาร
  • การประสานงาน
  • การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
  • การพัฒนาทีมงาน
 • 3 Cs Leadership
  • Challenge (การกำหนดเป้าหมายที่ท้าทาย)
  • Confidence (การสร้างความเชื่อมั่น)
  • Coach (การสอนแนะ)
 • ผู้นำตามสถานการณ์ (Situational Leadership)
 • คุณลักษณะของผู้นำที่ส่งผลและเสียผล

Leaderships – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง