หลักสูตรอบรม ระบบพี่เลี้ยงยุคใหม่..โดนใจคน Gen Y & Z

หลักสูตรอบรม ระบบพี่เลี้ยงยุคใหม่..โดนใจคน Gen Y & Z

หลักสูตรอบรม ระบบพี่เลี้ยงยุคใหม่..โดนใจคน Gen Y & Z


หลักสูตรอบรม :
ระบบพี่เลี้ยงยุคใหม่..โดนใจคน Gen Y & Z

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาในองค์กร ปัญหาหนึ่งที่มักมีตามมาก็คือ การปรับตัวของพนักงานกับสภาพแวดล้อมในการทำงานใหม่ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานใหม่ ลักษณะการทำงานใหม่ วัฒนธรรมองค์กรใหม่ รวมไปถึงสภาพบรรยากาศในการทำงานใหม่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนสร้างผลกระทบต่อการปรับตัวของพนักงานใหม่ได้ ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะปรับตัวได้

ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) เป็นวิธีการที่สามารถช่วยเหลือให้พนักงานใหม่ปรับตัวได้ดีขึ้น และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพนักงานใหม่จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ที่มีความสามารถ ผู้ที่เป็นที่ยอมรับ หรือผู้บริหารในหน่วยงาน เพื่อคอยให้คำปรึกษา ชี้แนะ ช่วยเหลือ และการให้คำปรึกษาหรือแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่นี้ได้ ก่อให้เกิดการทำงานที่เต็มประสิทธิภาพ

เพื่อให้การสร้างระบบพี่เลี้ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบพี่เลี้ยงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างและพัฒนาระบบพี่เลี้ยงอย่างถ่องแท้ อาทิเช่น การกำหนดหลักการของระบบพี่เลี้ยง การคัดเลือก “พี่เลี้ยง (Mentor)” การกำหนดคุณสมบัติ บทบาทและหน้าที่ของพี่เลี้ยง รวมทั้งการตรวจสอบ การติดตาม และการประเมินผลระบบพี่เลี้ยง เป็นต้น เพื่อสามารถดำเนินกิจกรรมให้สัมฤทธิผล (Efficiency) เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่องค์กรคาดหวังอย่างที่สุด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงแนวคิด หลักการ รูปแบบ และวิธีการสร้างระบบพี่เลี้ยงขึ้นในองค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบแนวทางการดำเนินการ “ระบบพี่เลี้ยง” ในองค์กรต่างๆ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินการ “ระบบพี่เลี้ยง” ที่ประสบความสำเร็จ และจุดเรียนรู้ในการดำเนินกิจกรรม
 4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวคิด และประสบการณ์นำไปพัฒนาระบบพี่เลี้ยงได้อย่างถูกวิธี

หัวข้ออบรม

1.ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างของคนในองค์กร

 • ลักษณะของคนทำงานแบบ Gen Y & Z
 • ความเครียด ความกังวลของคนทำงานรุ่นใหม่
 • Workshop : ระดมความคิดเห็น “ความเครียดของพนักงานใหม่”

2.แนวคิดและหลักการสร้างระบบพี่เลี้ยง

 • ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System) คืออะไร
 • ความแตกต่างระหว่าง Mentoring กับ Coaching
 • กิจกรรม : ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Mentoring & Coaching
 • ประเภทของพี่เลี้ยง

3.การสร้างระบบพี่เลี้ยง

 • แนวทางการคัดเลือกพี่เลี้ยงที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับองค์กร
 • ขั้นตอนและกระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง
 • การกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของพี่เลี้ยง
 • กิจกรรม : Role Play การพบกับ “น้องเลี้ยง” วันแรก
 • ทักษะที่จำเป็นสำหรับพี่เลี้ยง : การสื่อสารระหว่างกัน (Interpersonal skills) การให้ผลตอบกลับ (Feedback) และการสร้างแรงจูงใจ (Motivating)
 • กิจกรรม : Role Play เมื่อน้องเลี้ยงมีปัญหา

4.ประโยชน์ของการมีระบบพี่เลี้ยงในองค์กร

5.การติดตาม และประเมินผลการนำระบบพี่เลี้ยงไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

6.การทำ Workshop และ การศึกษาระบบพี่เลี้ยงในองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จ (Best Practices)

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของระบบพี่เลี้ยงในองค์กร
 2. ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนาความรู้ความ และทักษะนาไปประยุกต์ใช้พื่อพัฒนาระบบพี่เลี้ยงให้เป็นรูปธรรม
 3. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อทีมงาน สร้างและประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่เลี้ยงและพนักงาน
 4. ผู้เข้าอบรมมีมุมมองในการทางานเพื่อความสำเร็จของตนเอง หน่วยงาน และองค์กร

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ