หลักสูตรอบรม : Proactive Project Management (อ.สุรเจต เกิดศุข)

หลักสูตรอบรม : Proactive Project Management (อ.สุรเจต เกิดศุข)

หลักสูตรอบรม : Proactive Project Management (อ.สุรเจต เกิดศุข)

40

Lecture

30

Group Discussion

30

Workshop

หลักสูตรอบรม : Proactive Project Management

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน / 6-12 ชั่วโมง

การบริหารโครงการ คือการบริหารกิจกรรม ต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตุประสงค์ในระยะเวลาและงบประมาณที่จำกัด ดังนั้นการบริหารโครงการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรที่มีความจำเป็นต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงการทำงานอย่างสม่ำเสมอหรือองค์กรที่มีการบริหารภายในที่สลับซับซ้อน

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ พนักงานในระดับผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักการ พื้นฐานที่จำเป็นที่ผู้บริหารโครงการทุกคนต้องรู้ ตลอดจนเทคนิคและเครื่องมือในระดับสากลเพื่อให้ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการให้ได้ผลงานที่สร้างสรรค์และความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจพฤติกรรมการบริหารโครงการ และลักษณะที่จำเป็นต่อการวางแผนโครงการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาโครงการ กำหนดและมีทิศทางการควบคุมโครงการ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสื่อสาร และควบคุมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารโครงการ  ติดตามประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แนวทางในการเลือก และประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารโครงการในการทำงานจริง
 6. เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาตนเองสู่สุดยอดผู้จัดการโครงงาน

หัวข้อการอบรม :

 • กิจกรรมเปิด Project Management simulation game: Rocket จาก Lou Russell, HRDQ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการอะไรคือการบริหารโครงการ
  • ประโยชน์และความสำคัญของการบริหาร โครงการ
  • ลักษณะการบริหารโครงการ
 • ประเมินความต้องการที่แท้จริงของโครงการ ด้วยหลัก SPRINT (situation, Problem, Risk, Impact, Needs, and Timing)
  • กิจกรรม: การวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริง ของโครงการ
 • การกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • รู้จักกับปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการบริหารโครงการ (Scope, Time, and Budget)
  • กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้วยหลัก SMART
  • กิจกรรม: การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • วางแผนโครงการอย่างเป็นระบบ
  • ลักษณะที่จำเป็นต่อการบริหารโครงการ
  • องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนโครงการ
  • การเลือกทีมงาน
  • การวางแผนโครงการโดย Gantt Chart
  • การวิเคราะห์หาและการบริหารกิจกรรมที่สำคัญยิ่งของโครงการโดยหลัก Arrow Diagram
  • การประเมินโอกาส และความเสี่ยง
  • กิจกรรม : วางแผนโครงการอย่างเป็นระบบ
 • การพัฒนางบโครงการและการกำหนดทรัพยากรที่จำเป็น
  • การวางทรัพยากร การกระจาย และสร้างความสมดุลของทรัพยากร
 • การควบคุมโครงการ
  • หลักการควบคุมโครงการ
  • การควบคุมคุณภาพ
  • กำหนดการและงบประมาณ
  • การวัดผลการดำเนินการ
  • เทคนิคการสื่อสารและการติดตามที่มีประสิทธิผล
 • ในการบริหารโครงการโดยหลัก SCOREBOARD
  • กิจกรรม : การติดตามผลแบบ SCOREBOARD
  • ภาวะผู้นำสำหรับโครงการ
  • การสร้างความสัมพันธ์ของทีมงาน ด้วยหลักบัญชีออมใจ
  • การบริหารทีมงานตามสถานการณ์ตามหลัก Ken Blanchard
  • การบริหารโครงการตามหลักผู้จัดการ 1 นาที ของ Ken Blanchard
 • การปิดโครงการด้วยหลัก Knowledge management

หัวข้อการอบรม :

 • กิจกรรมเปิด Project Management simulation game: Rocket จาก Lou Russell, HRDQ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโครงการอะไรคือการบริหารโครงการ
  • ประโยชน์และความสำคัญของการบริหาร โครงการ
  • ลักษณะการบริหารโครงการ
 • ประเมินความต้องการที่แท้จริงของโครงการ ด้วยหลัก SPRINT (situation, Problem, Risk, Impact, Needs, and Timing)
  • กิจกรรม: การวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริง ของโครงการ
 • การกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ
  • รู้จักกับปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการบริหารโครงการ (Scope, Time, and Budget)
  • กำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้วยหลัก SMART
  • กิจกรรม: การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • วางแผนโครงการอย่างเป็นระบบ
  • ลักษณะที่จำเป็นต่อการบริหารโครงการ
  • องค์ประกอบสำคัญของการวางแผนโครงการ
  • การเลือกทีมงาน
  • การวางแผนโครงการโดย Gantt Chart
  • การวิเคราะห์หาและการบริหารกิจกรรมที่
  • การประเมินโอกาส และความเสี่ยง
  • กิจกรรม : วางแผนโครงการอย่างเป็นระบบ
 • การพัฒนางบโครงการและการกำหนดทรัพยากรที่ จำเป็น
  • การวางทรัพยากร การกระจายและสร้างความสมดุลของทรัพยากร
 • การควบคุมโครงการ
  • หลักการควบคุมโครงการ
  • การควบคุมคุณภาพ
  • กำหนดการและงบประมาณ
  • การวัดผลการดำเนินการ
  • เทคนิคการสื่อสารและการติดตามที่มีประสิทธิผล
 • ในการบริหารโครงการโดยหลัก SCOREBOARD
  • กิจกรรม : การติดตามผลแบบ SCOREBOARD
  • ภาวะผู้นำสำหรับโครงการ
  • การสร้างความสัมพันธ์ของทีมงาน ด้วยหลักบัญชีออมใจ
  • การบริหารทีมงานตามสถานการณ์ตามหลัก Ken Blanchard
  • การบริหารโครงการตามหลักผู้จัดการ 1 นาที ของ Ken Blanchard
 • การปิดโครงการด้วยหลัก Knowledge management

วิทยากรโดย :

อาจารย์สุรเจต เกิดศุข

 • อดีต ผู้จัดการ บมจ. ร่วมทุนระหว่างปูนซีเมนต์ไทย กับ SCG-DOW GROUP
 • อดีต ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายทรัพยกรมนุษย์  SCG-DOW GROUP
 • อดีต ที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลผลิต บริษัท ไอ.อี.เอส.ซี จำกัด
 • อดีต ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บริษัท คาร์กิล สยาม จำกัด
 • ฯลฯ

ขอรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

Please provide your information.
Our representative will contact you within 48 hours.

iPlus Learning & Consultative Co.,Ltd.

iPlus Learning & Consultative Company Limited
57 Soi Charansanitwong 66/1 , Charansanitwong Rd.,
Bang Phlat, Bang Phlat, Bangkok 10700 Thailand
Tax ID : 0105553001497
0 2883 0461