หลักสูตรอบรม : Professional Project Management (รศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล)

หลักสูตรอบรม : Professional Project Management (รศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล)

หลักสูตรอบรม : Professional Project Management (รศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล)

40

Lecture

30

Group Discussion

30

Workshop

หลักสูตรอบรม : Professional Project Management

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน / 6-12 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงการ เป้าหมาย และวางแผนโครงการได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถติดตามและควบคุมโครงการ รวมถึงประเมินผลโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาให้ทันตามกำหนด และจัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถคำนวณและบริหารต้นทุนของโครงการ ได้อย่างมีหลักการ
 7. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถการบริหารคน (People Management) ในโครงการได้อย่างเป็นระบบ

หัวข้อการอบรม :

PART I

 • แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับบริหารที่มีประสิทธิภาพ
 • ประเภทของโครงการที่เกิดจากงานประจำ /งานเชิงกลยุทธ์/งานตามประเด็นปัญหาที่องค์กรเผชิญ
 • ภาพรวมของการบริหารโครงการทั้ง 5 เฟส
 • การเริ่มโครงการ (Project Definition)
  • การกำหนดเป้าหมาย
  • ตั้งเป้าหมายแบบ SMART
  • เป้าหมายเชิงปริมาณ
  • วัตถุประสงค์โครงการ
  • การวางแผนโครงการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรและลูกค้า
 • การวางแผนโครงการ (Project Planning)
  • ข้อมูลจำเป็นในการวางแผนโครงการ (Input Process Output)
  • เครื่องมือในการวางแผนโครงการ
   • Work Breakdown Structure (WBS)
   • Linear Responsibility Chart (LRC)
 • การกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • ความสำเร็จหรือล้มเหลววัดได้จากเป้าประสงค์ 3 ด้าน (เวลา,ขอบเขต,งบประมาณค่าใช้จ่าย)
 • การจัดกำหนดการและควบคุมให้ได้ตามแผนทั้งในด้านกรอบของเวลาและงบประมาณ
 • การใช้หลักการของ Critical Chain นำมาประยุกต์ในการควบคุมโครงการสมัยใหม่
 • บรรยายสรุป และถาม-ตอบ

PART II

 • ทบทวนการเรียนรู้ในวันแรก Project Management กับบริหารที่มีประสิทธิภาพ
  • ทบทวนการแบ่งการบริหารโครงการเป็น 2 เฟสแรก (Project Definition 2. Project Planning)
  • การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 3 เฟสสุดท้าย
 • การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
 • การติดตามและการควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)
 • เรียนรู้การวางแผน การจัดงานย่อย (Work Breakdown Structure)
 • การจัดตารางความรับผิดชอบ (Linear Responsibility Matrix)
 • การบริหารคนในโครงการ (People Management)
 • การสิ้นสุด และการประเมินผลโครงการ (Project Termination & Evaluation)
  • กระบวนการของการประเมินโครงการ 4 รูปแบบ
  • การประเมินก่อนเริ่มโครงการ
  • การประเมินผลการวางแผนโครงการ
  • การประเมินผลระหว่างดำเนินโครงการ
  • การประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ (Outcome & Impact Evaluation)
  • วิธีการหรือเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
  • การจบโครงการ
 • การจัดการความเสี่ยงในการบริหารโครงการ (Project Risk Management)
 • สรุปรวมปัญหา และแนวทางแก้ไข ที่พบบ่อยในการบริหารโครงการ
 • บรรยายสรุป และถาม-ตอบ

หัวข้อการอบรม :

PART I

 • แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับบริหารที่มีประสิทธิภาพ
 • ประเภทของโครงการที่เกิดจากงานประจำ /งานเชิงกลยุทธ์/งานตามประเด็นปัญหาที่องค์กรเผชิญ
 • ภาพรวมของการบริหารโครงการทั้ง 5 เฟส
 • การเริ่มโครงการ (Project Definition)
  • การกำหนดเป้าหมาย
  • ตั้งเป้าหมายแบบ SMART
  • เป้าหมายเชิงปริมาณ
  • วัตถุประสงค์โครงการ
  • การวางแผนโครงการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรและลูกค้า
 • การวางแผนโครงการ (Project Planning)
  • ข้อมูลจำเป็นในการวางแผนโครงการ (Input Process Output)
  • เครื่องมือในการวางแผนโครงการ
   • Work Breakdown Structure (WBS)
   • Linear Responsibility Chart (LRC)
 • การกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ
 • ความสำเร็จหรือล้มเหลววัดได้จากเป้าประสงค์ 3 ด้าน (เวลา,ขอบเขต,งบประมาณค่าใช้จ่าย)
 • การจัดกำหนดการและควบคุมให้ได้ตามแผนทั้งในด้านกรอบของเวลาและงบประมาณ
 • การใช้หลักการของ Critical Chain นำมาประยุกต์ในการควบคุมโครงการสมัยใหม่
 • บรรยายสรุป และถาม-ตอบ

PART I
PART II

 • ทบทวนการเรียนรู้ในวันแรก Project Management กับบริหารที่มีประสิทธิภาพ
  • ทบทวนการแบ่งการบริหารโครงการเป็น 2 เฟสแรก (Project Definition 2. Project Planning)
  • การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 3 เฟสสุดท้าย
 • การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling)
 • การติดตามและการควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)
 • เรียนรู้การวางแผน การจัดงานย่อย (Work Breakdown Structure)
 • การจัดตารางความรับผิดชอบ (Linear Responsibility Matrix)
 • การบริหารคนในโครงการ (People Management)
 • การสิ้นสุด และการประเมินผลโครงการ (Project Termination & Evaluation)
  • กระบวนการของการประเมินโครงการ 4 รูปแบบ
  • การประเมินก่อนเริ่มโครงการ
  • การประเมินผลการวางแผนโครงการ
  • การประเมินผลระหว่างดำเนินโครงการ
  • การประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการ (Outcome & Impact Evaluation)
  • วิธีการหรือเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
  • การจบโครงการ
 • การจัดการความเสี่ยงในการบริหารโครงการ (Project Risk Management)
 • สรุปรวมปัญหา และแนวทางแก้ไข ที่พบบ่อยในการบริหารโครงการ
 • บรรยายสรุป และถาม-ตอบ

วิทยากรโดย :

รศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล

 • อดีตที่ปรึกษา
  • คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช), 3G Evaluation Project ปี 2010
  • ปตท, Business Plan for Lubrication Business Project, 2008
  • ไปรษณีย์ไทย, Organization Restructure Project, 2006
  • FTA Position, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2004
 • Doing Business (world bank), UN Public service award   2003
 • ฯลฯ

ขอรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

Please provide your information.
Our representative will contact you within 48 hours.

iPlus Learning & Consultative Co.,Ltd.

iPlus Learning & Consultative Company Limited
57 Soi Charansanitwong 66/1 , Charansanitwong Rd.,
Bang Phlat, Bang Phlat, Bangkok 10700 Thailand
Tax ID : 0105553001497
0 2883 0461