ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์

ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์

หลักสูตรอบรม : ขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยการคิดและการวางแผนเชิงกลยุทธ์

(Strategic Thinking and Planning)

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน /12 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นรากฐานของการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่จะนำไปใช้เพื่อการขับเคลื่อนองค์กร หรือ หน่วยงาน แต่เป็นที่น่าเสียดายที่การวางแผนกลยุทธ์ที่มีการปฏิบัติกันโดยทั่วๆ ไปมักไม่ได้มาจากการคิดที่เหมาะสม เนื่องจากมักไปติดกับดักของการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ (เช่น SWOT, BCG Matrix, และ เครื่องมืออื่นที่ถูกนำแสนอใน Text Book) มากเกินไป จนทำให้ “แก่น หรือ Core Concept” ของความเป็นกลยุทธ์จึงถูกมองข้าม

เครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดแผนกลยุทธ์ก็มีหลากหลายและใช้กับบุคลากรในแต่ละระดับชั้นของการบริหารที่แตกต่างกัน  และใน Textbook เองและ ที่มีการเข้าใจกันเรื่อยมา ก็ยังไม่มีการชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างในการนำไปใช้ของแต่ละระดับชั้นของการบริหารให้ชัดเจน กล่าวคือแยกแยะไม่ออกว่าเครื่องมือใดควรใช้สำหรับระดับ Corporate Executives และเครื่องมือใดควรใช้ในระดับ Business Unit Manager และ ระดับ Supervisor  ดังนั้น ผู้นำไปใช้จึงเลือกใช้เครื่องมือที่ผิด เลยส่งผลให้แผนกลยุทธ์มีความคลาดเคลื่อนไปด้วย

นอกจากนี้ การวางแผนกลยุทธ์ที่เคยปฏิบัติกันมายังไม่ได้มุ่งเน้นการใช้ ตรรกะ หรือ Logic ที่เหมาะสม จึงทำให้กิจกรรมที่ควรมีความล้ำลึก พลิกแพลง เป็นประโยชน์ และ สร้าง Value-Added ให้กับองค์กร กลับกลายเป็นกิจกรรมที่แค่  มีขั้นตอนที่เป็นระบบ ใส่ลงในแบบฟอร์มได้ และไม่ต่างอะไรจากวิธีการที่สามารถคิดได้จาก สามัญสำนึก หรือ Common Sense นั่นเอง

การถ่ายทอดและขับเคลื่อนแผนฯ ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่หน่วยงานต่างๆ ในองค์กรมักมองข้าม และไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนัก บ่อยครั้งที่แผนฯ ที่ถูกกำหนดขึ้น ถูก “นำไปเก็บไว้บนหิ้ง” และ ไม่ถูกนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นจริงเป็นจังเนื่องจากไม่ได้ถูกสื่อสารให้ชัดเจนและเข้าใจได้ยาก ผู้นำแผนฯ ไปปฏิบัติก็มองไม่เห็นว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอยู่ส่วนไหนและเกี่ยวข้องอะไรกับแผนฯ ดังนั้นการไปปฏิบัติก็เลยไม่สอดคล้องกัน และทำให้แผนฯ ไม่สามารถบรรลุผลได้ดีเท่าที่ควร

 

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถสร้างและพัฒนาทักษะการคิดเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามารถแยกแยะและ มีความเข้าใจถึงความแตกต่างของการคิดเชิงกลยุทธ์ของบุคลากรในระดับต่างๆ (Executive, Business Unit Manager)
 3. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถกำหนดเป้าหมายที่มีนัยสำคัญและมีหลักการในการแยกแยะระหว่างงาน Routine และงานเชิงกลยุทธ์ หรือ Strategic Operation ได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถ เข้าใจถึงตรรกะ หรือ Logic ของความเป็นกลยุทธ์
 5. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเลือกใช้เครื่องมือทางการคิด ใช้ข้อมูล และ กำหนดแผนได้อย่างเหมาะสม

หัวข้อการอบรม  (AREAS OF STUDY) :

วันแรก: (หลักการกำหนดโจทย์)

 • การคิดเชิงกลยุทธ์-Foundation of Strategic Thinking
 • การคิดชิงกลยุทธ์ของบุคลากรในระดับต่างๆ
 • หลักของการกำหนดเป้าหมาย-จุดเริ่มต้นของกลยุทธ์คือการกำหนดโจทย์ที่มีนัยสำคัญและน่าสนใจ
 • ตรรกะเชิงกลยุทธ์ 1 (Leverage 1): การกำหนดจุดขาย (Unique Selling Point) ของโจทย์-โจทย์ที่น่าสนใจ
 • การใช้ Wordings เพื่อกำหนดเป้าหมาย
 • การนำเสนอแผนกลยุทธ์-Presentation & หลักการเขียนโครงการ——-1
 • VDO Clip Example: ภ. สามก๊ก-ตอนยุทธศาสตร์สามก๊ก (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา)
 • WORKSHOP 1

วันที่สอง: หลักของการกำหนดกลยุทธ์-หลักการแก้โจทย์

 • ตรรกะเชิงกลยุทธ์ 2 & 3 (Leverage 2 & 3): Logic ของวิธีแก้โจทย์
 • การนำความพลิกแพลงของกลยุทธ์มาเรียงร้อยให้เป็นระบบ-Systematizing Complex Strategy
 • การนำหลักกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ-การนำวิธีการแก้โจทย์ไปสู่การปฏิบัติ
 • ยุทธศิลป์-Operational Arts
 • VDO Clip Example: ภ. สามก๊ก (ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา)
 • WORKSHOP 2
 • การนำเสนอแผนกลยุทธ์-Presentation & หลักการเขียนโครงการ——–2
 • บรรยายสรุป และถาม-ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย  (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการระดับ Middle Manage (หรือ สูงกว่า) ที่ต้องเขียนโครงการ และ นำเสนอแผนกลยุทธ์
 3. ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ /ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
 4. บุคลากร ที่ต้องช่วยประสานและ ปฏิบัติหน้าที่ ในการช่วยกำหนดและขับเคลื่อนแผนฯ ร่วมกัน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 

Request for Our Training Course / Program and Quotation

(แจ้งขอรายละเอียดหลักสูตรหรือโปรแกรมฝึกอบรมและใบเสนอราคาฉบับสมบูรณ์)

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ iPlus