The 7 Skill of Highly Effective People (2 Days) ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

The 7 Skill of Highly Effective People (2 Days) ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

The 7 Skill of Highly Effective People (2 Days) ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

หลักสูตรอบรม : The 7 Skill of Highly Effective People
(การอบรมเชิงปฏิบัติการ)

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน / 14 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

การเจริญเติบโตทางธุรกิจเชิงแข่งขันเพื่อมุ่งสู่อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าคู่แข่งนั้น จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนและคิดค้น “ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ” อันเป็นแนวทางในการเพิ่มค่า ( Value Added ) ให้กับองค์การ, ผลผลิต รวมทั้งบริการให้ก้าวล้ำอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่ความเป็นแชมป์ และรักษาแชมป์นั้นไว้

จากคำกล่าวที่ว่า “ การเป็นแชมป์นั้นไม่ยาก แต่การรักษาแชมป์ไว้ยากกว่า ” จึงเป็นภาระหน้าที่ขององค์การ ที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยกลไกสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาองค์การนั้นคือบุคลากร ที่จะต้องพัฒนาให้มีศักยภาพสูง ครบเครื่อง สามารถทำงานและบริหารจัดการได้ครอบคลุม ทั้งการบริหารตนเอง บริหารงาน และบริหารบุคคลให้ไปในทิศทางตามนโยบายขององค์การให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตร “The 7 Skill of Highly Effective People ” เป็นการนำแนวคิด และหลักการของการสร้างศักยภาพของผู้นำในการพัฒนาตนเองให้มีทักษะสำหรับผู้นำ อันเป็นพื้นฐานในการทำงานที่มีคุณภาพ และรักษามาตรฐานคุณภาพอยู่ตลอดเวลามาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เป็นการเพิ่มค่าให้แก่บุคคล เพื่อพัฒนางานของตนเอง และร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเป็นทีม ก่อให้เกิดเป็นพลังทีมงาน ( Synergistic Teamwork )

 

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ให้ความสำคัญในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตและการทำงานในภาระบทบาทของตนและการเป็นผู้นำทีมงาน
 2. เพื่อฝึกทักษะสำหรับผู้นำ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข
 3. เพื่อสะท้อนให้ผู้อบรมเข้าใจจุดแข็งและข้อควรปรับปรุงของตนเองในการเป็นผุ้นำ เพื่อนำทีมงานไปสู่เป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (โดยการประเมินและวิพากษ์ตนเอง)
 4. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ อันเป็นการบริหารองค์ความรู้ รวมทั้งการร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาให้แก่กันและกัน

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

 1. ความแตกต่างระหว่าง “ ผู้บริหาร ” และ “ ผู้นำ ”
  การเป็นแบบอย่างและการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
 2. ความสำคัญของ”ทักษะสำหรับผู้นำ”
  การเพิ่มทุน และการเพิ่มคุณค่าให้แก่ตน และงาน
  การสร้างงานและผลงานที่มีประโยชน์สุข
 3. Seven Skills
 • Occupational Skill ( ทักษะในงาน )
 • Managerial Skill ( ทักษะในการบริหารจัดการ )
 • Cognitive Skill ( ทักษะการรู้คิด )
  • Systematic System for Decision Making
  • Paradigm Shift for Creative Thinking
 • Technological Skill ( ทักษะทางเทคโนโลยี )
 • Interpersonal Skill ( ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ )
  • เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ ( ตนเอง และผู้อื่น ) อย่างมีเหตุผล
  • การสื่อความเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงาน (Performance Feedback )
  • Conflict Management
 • Business Skill ( ทักษะการประกอบอาชีพทางธุรกิจ )
  • Vsion
  • Standard
  • Serviced Mind
 • Spiritual Skill  ( ทักษะการสร้างความสุขในการดำรงชีวิต )
 • Stress Management

4.การกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาตน การพัฒนางานและการพัฒนาทีมงาน

 

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ระดับผู้จัดการ – ผู้จัดการทั่วไป (Manager-General Manager)
 2. ระดับหัวหน้างาน (Supervisor) /ระดับTeam Leader

วิทยากร : ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม (ดูประวัติวิทยากร)