หลักสูตรอบรม : Train the Professional Trainer (ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล)

หลักสูตรอบรม :	Train the Professional Trainer (ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล)

หลักสูตรอบรม : Train the Professional Trainer (ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล)

30

Lecture

40

Group Discussion

30

Workshop

หลักสูตรอบรม : Train the Professional Trainer

รูปแบบการอบรม : In-House Training

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน / 12 ชั่วโมง

บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและความชำนาญ รวมทั้งทัศนคติที่ดีในการทำงานถือเป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรบุคลากรขององค์กรถึงจะได้รับการฝึกอบรมอย่างทั่วถึง และตรงกับเนื้อหาองค์ความรู้ที่มีอยู่ขององค์กร การใช้วิทยากรภายในเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้จะสามารถเจาะลึกในตัวเนื้องานและเข้าใจถึงเทคโนโลยีที่องค์กรใช้อยู่ ตลอดจนเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้โดยตรง

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ (Train the Trainer) นี้ได้ออกแบบมาช่วยสร้างอาวุธสำหรับวิทยากรภายในองค์กรให้มีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มผู้เรียนที่แตกต่างกัน มีไหวพริบที่ดี และเตรียมความพร้อมเพื่อต่อยอดสู่การเป็นวิทยากรมืออาชีพได้อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ :

 1. ผู้เข้าอบรมจะสามารถสร้างหลักสูตรการสอนที่ตัวเองถนัดได้อย่างมืออาชีพ
 2. ผู้เข้าอบรมจะรู้จุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากรสู่มืออาชีพ
 3. องค์กรจะได้พนักงานที่มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มพนักงาน เพื่อช่วยในการพัฒนางานและพัฒนาคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม :

Day 1

 1. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (Ice Breaking)
  – กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดงออก สร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมากขึ้น ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
  ระหว่างแผนก ปรับทัศนคติ เพื่อที่จะเข้าสู่แนวคิด
  – ความสำคัญของการเป็นวิทยากรภายในมืออาชีพ
 2. เคล็ดลับสำคัญในการก้าวสู่วิทยากรมือใหม่ให้ประสบความสำเร็จ
  – ภาพรวมและกระบวนการฝึกอบรม
  – วิทยากรภายในต้องทำอะไรบ้าง
  – การเตรียมความพร้อมของวิทยากร
 3. เทคนิคการออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอน
  – หลักการและขั้นตอนการออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอน
  – ฝึกปฏิบัติ : การออกแบบและวางแผนหลักสูตรการสอนของตนเอง
  – รับ Feedback เชิงบวก พร้อมแนะนำเทคนิคดีๆ จากวิทยากร
 4. เทคนิคการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
  – เคล็ดลับการออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
  – การใช้เกมส์ และกิจกรรมในการฝึกอบรม
  – กิจกรรมฝึกปฏิบัติ : การออกแบบและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้
  – รับ Feedback เชิงบวก พร้อมแนะนำเทคนิคดีๆ จากวิทยากร

Day 2

 1. เคล็ดลับสำคัญของวิทยากรยุคใหม่ เพื่อให้การสอนเกิดประสิทธิผล
  – เทคนิคการใช้น้ำเสียง การใช้ภาษากาย และจิตวิทยาในการสอน
  – เทคนิคการเล่าเรื่องของวิทยากร
  – เทคนิคการตอบคำถาม และการตั้งคำถามกับผู้เรียน
  – เทคนิคการจัดการความตื่นเต้นของวิทยากร
  – เทคนิคการบริหารจัดการห้องเรียน
 2. ฝึกปฏิบัติการสอน (ทุกคน) เพื่อฝึกปฏิบัติการสอนจริงให้เกิดความชำนาญและมีความมั่นใจ
  – การสอนทุกคน คนละ 10 นาที คนละ 1 รอบ
  – รับ Feedback เชิงบวก พร้อมแนะนำเทคนิคดีๆ จากวิทยากร และเพื่อนๆ ที่เข้าฝึกอบรม
 3. สรุปการอบรมสัมมนา
 4. ถาม-ตอบ ข้อสงสัย

วิทยากรโดย :

ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

 • Manager – Learning & Development
  บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (King Power Group)
 • Human Resource Business Partner
  บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป จำกัด (TOA Group)
 • HROD Consultant
  บริษัท แมเนจเม้น โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Management Solution International)
 • HR Specialist
  บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (Siam Commercial Group)

ขอรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

iPlus Learning & Consultative Co.,Ltd.

iPlus Learning & Consultative Co., Ltd.
80 Soi Charansanitwong 64 , Charansanitwong Rd.,
Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700 Thailand
0 2883 0461

Please provide your information.
Our representative will contact you within 48 hours.