หลักสูตรอบรม : Train the Professional Trainer (อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์)

หลักสูตรอบรม :	Train the Professional Trainer (อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์)

หลักสูตรอบรม : Train the Professional Trainer (อ.ประสงค์ ทองสุขประสงค์)

30

Lecture

40

Group Discussion

30

Workshop

หลักสูตรอบรม : Train the Professional Trainer

รูปแบบการอบรม : In-House Training

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน / 12 ชั่วโมง

วิทยากรคือ ผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ความสามารถ ประดุจผู้ให้ทรัพย์สมบัติหรือผู้นำทางแก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม (Behavior) ทั้งด้าน ความรู้ (Knowledge)  ทัศนคติ (Attitude)  ทักษะ (Skill)  และความเข้าใจ (Understand)

ดังนั้นการฝึกอบรมบุคลกรให้เป็นวิทยากรจึงเปรียบเสมือนการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้แก่องค์กร เพื่อไปสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบุคลากรคนอื่นๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการ

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ให้เป็นวิทยากรเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เติบโตขึ้นได้
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงสามารถเป็นวิทยากรได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม
 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่บุคลากรที่เข้าอบรมหลักสูตรวิทยากรนี้ เนื่องจากความเชี่ยวชาญผู้เข้าอบรมจะเพิ่มขึ้นเมื่อนำความรู้ความสามารถไปเป็นวิทยากรสอนผู้อื่นได้
 4. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมด้วยกันและผู้เข้าอบรมกับวิทยากรนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

หัวข้อการอบรม :

วันที่ 1

 1. ภาพรวมการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
 2. ความรู้พื้นฐานในกระบวนการฝึกอบรม
  – การฝึกอบรมและกระบวนการฝึกอบรม
  – การฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร
 3. บทบาทและคุณสมบัติของวิทยากรในการฝึกอบรม
  – บทบาทของผู้รู้
  – ฝึกปฏิบัติ 1 : บทบาทของผู้รู้
  – กระบวนการเรียนรู้
  – การนำการเปลี่ยนแปลง
 4. หลักการพูดและการบรรยายสำหรับวิทยากร
  – ฝึกปฏิบัติ 2 : หลักการพูดโดยทั่วไปพร้อมได้รับการวิจารณ์จากวิทยากร
 5. ทักษะที่ต้องเชี่ยวชาญเพื่อความสำเร็จในหน้าที่ของวิทยากร
  – บุคลิกภาพและการปรับตัวทั่วๆ ไป
  – เสียง, จังหวะและลีลาการพูด
  – ฝึกปฏิบัติ 3 : เสียง / จังหวะ และความคล่อง
  – ภาษาที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้
  – อากัปกิริยาท่าทาง (Body Language)
  – การเขียนและการเตรียมการสอน (Lesson Plan)
  – ขั้นตอนในการเสนอเรื่องและเนื้อหาสาระ
  – การใช้โสตทัศนูปกรณ์
  – เทคนิคการฝึกอบรมอื่น ๆ
  – การนำอภิปราย
  – แบบประเมินผลวิทยากร

วันที่ 2

 1. เทคนิคการจัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย
 2. เทคนิคการเขียน / การใช้กรณีตัวอย่าง
 3. การแก้ไขสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงวิทยากรมืออาชีพ
 4. สรุปวิธีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
 5. ฝึกปฏิบัติ 4 : ฝึกการพูด / การบรรยายเพื่อการเป็นวิทยากรที่ดี
  ***(ฝึกครบทุกคน พร้อมรับฟังคำเสนอแนะจากอาจารย์)***

วิทยากรโดย :

อาจารย์ประสงค์ ทองสุขประสงค์

 • ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาผู้นำ Kaiser Training Leadership & Development
 • อาจารย์พิเศษโครงการ Mini Master Management คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA
 • อาจารย์พิเศษโครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยากรประจำสถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • วิทยากรประจำวิทยาลัยการตำรวจ สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูงและโครงการผู้นำระดับผู้บังคับการขึ้นไป
 • วิทยากรประจำสภากาชาดไทย
 • วิทยากรประจำสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ขอรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

iPlus Learning & Consultative Co.,Ltd.

iPlus Learning & Consultative Co., Ltd.
80 Soi Charansanitwong 64 , Charansanitwong Rd.,
Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700 Thailand
0 2883 0461

Please provide your information.
Our representative will contact you within 48 hours.