หลักสูตรอบรม Workshop: การวางแผนงานเพื่อความสำเร็จด้วย MBO

หลักสูตรอบรม Workshop: การวางแผนงานเพื่อความสำเร็จด้วย MBO

หลักสูตรอบรม Workshop: การวางแผนงานเพื่อความสำเร็จด้วย MBO

หลักสูตรอบรม : Workshop: การวางแผนงานเพื่อความสำเร็จด้วย MBO

(Workshop: MBO – Management by Objectives)

วิทยากร : ดร.บดี ตรีสุคนธ์

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน / 12 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

ผลกระทบจากนโยบายโลกการค้าเสรี ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในหลายภูมิภาคทั่วโลกในรอบระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ธุรกิจอุตสาหกรรมชั้นนำทั่วโลกคิดค้น/นำกลยุทธ์แบบใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารงานอย่างมากมายหลายๆ เช่น Six Sigma, Balance Scorecard, KPI, Supply Chain, Cost Reduction รูปแบบต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มยอดขาย ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพงาน อันจะช่วยให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งระบบบริหารหลายชนิดดังที่ได้กล่าวอ้างข้างต้นนั้น มีหลักการและที่มาจาก “การบริหารงานตามเป้าหมาย (Management by Objectives หรือ MBO)” ซึ่งมีองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ทั่วโลกจำนวนมากนำไปใช้และประสบความสำเร็จทางธุรกิจอย่างสูงมานานนับสิบปีแล้ว จนมีผู้คิดค้นดัดแปลง Model ใหม่ๆ ขึ้นอีกหลายรูปแบบ

หลักการของ MBO ยึดหลักการบริหารงานที่ตอบสนองต่อธรรมชาติของคนทำงาน โดยการให้คนทำงานมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น ร่วมตั้งเป้าหมายในการทำงาน มีส่วนร่วมในการนำเป้าหมายงานไปปฏิบัติ ตลอดจนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลงานที่ทำได้ อันจะทำให้คนทำงานมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานจากความรู้สึกภายในตัวเอง ไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับให้ทำ

            ทั้งนี้ MBO เป็นระบบที่ใช้ง่ายและการประมวลผลไม่ซับซ้อน ทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้บริหารงาน ซึ่งหากมีเทคนิคในการนำไปใช้อย่างถูกวิธีแล้ว รับประกันได้ว่าประสิทธิภาพงานที่เพิ่มขึ้นในทุกหน่วยงานในองค์กรจะทำให้ผลประกอบการของธุรกิจประสบความสำเร็จในอัตราที่สูงขึ้นกว่าปกติอย่างเด่นชัด

 

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนารับทราบนโยบาย รายละเอียด และวิธีการ ในการนำ MBO มาใช้ในการจัดทำแผนธุรกิจ
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนารับทราบ เข้าใจ และเห็นความสำคัญของ MBO ที่จะมาช่วยพัฒนาศักภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการเน้นหนักไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพงาน
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนารู้หลักในการวางแผนธุรกิจโดยยึดหลัก MBO ซึ่งเริ่มตั้งแต่การกำหนด วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน/ พันธกิจ/ กลยุทธ์ระดับองค์กร/ เป้าหมายในการทำงานประจำปีขององค์กรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์/ การกระจายเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงานต่าง/ การจัดทำแผนปฏิบัติการ
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนารู้เทคนิคในการตั้งเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนและวัดผลได้เป็นรูปธรรม
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ฝึกปฏิบัติจริงในการกำหนดวิสัยทัศน์/ กำหนดพันธกิจ/ ตั้งเป้าหมายในการทำงาน/ จัดทำ Action Plan

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

การอบรมในวันที่ 1

 • หลักในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่
 • ขั้นตอนในการจัดทำแผนธุรกิจที่ดี
 • ความสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพงาน และลดค่าใช้จ่าย
 • ที่มา และแนวคิดพื้นฐานของระบบ MBO
 • ระบบบริหารงานตามเป้าหมาย (Management by Objectives – MBO
 • ตัวอย่างการวางแผนธุรกิจโดยยึดหลัก MBO
 • หลักการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (รายละเอียด/ ตัวอย่าง/ ข้อดี-ข้อเสีย)
 • หลักการกำหนดพันธะกิจ
 • (ฝึกปฏิบัติ) กำหนดวิสัยทัศน์และพันธะกิจขององค์กร
 • หลักการกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
 • (ฝึกปฏิบัติ) กำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร
 • ถาม-ตอบข้อสงสัย

การอบรมในวันที่ 2

 • ทบทวนการกำหนดวิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ กลยุทธ์
 • วิธีการตั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและวัดผลในเชิงปริมาณได้
 • หลักการตั้งเป้าหมายในการทำงานประจำปีขององค์กร (ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์-พันธกิจ-กลยุทธ์)
 • เทคนิคการกระจายเป้าหมายระดับองค์กรลงสู่ทุกหน่วยงานในองค์กร
 • ตัวอย่างการวางแผนธุรกิจโดยยึดหลัก MBO
 • (ฝึกปฏิบัติ) ตั้งเป้าหมายในการทำงานประจำปีระดับหน่วยงานที่เป็นรูปธรรมและวัดผลในเชิงปริมาณได้
 • ประโยชน์/ หลักการ/ ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อรองรับเป้าหมายในการทำงาน
 • (ฝึกปฏิบัติ) จัดทำแผนปฏิบัติการ
 • เทคนิคการจัดทำระบบงบประมาณค่าใช้จ่ายตามหลัก MBO
 • เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบ MBO ให้ประสบความสำเร็จ
 • ถาม-ตอบข้อสงสัย