ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา

  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

การศึกษา

▪  ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอับดับ 1)

▪  ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล (ได้รับรางวัล Dean’s list)

▪  ปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

» ตำแหน่งงานปัจจุบัน

▪  อาจารย์ประจำ  สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย และเป็นประธานโครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

▪  ที่ปรึษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  วุฒิสภา

▪  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านเด็กและเยาวชน  วุฒิสภา

▪  กูรูตอบคำถามรายการ “อมยิ้ม”  สถานีวิทยุและโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3

▪  วิทยากรประจำรายการ “คุยกับ ดร.จิตรา” ทางเคเบิล  MV I News Channel และรายการ สยามหัวเราะ เพาะสุข  สถานีเคเบิล H+ Channel

» ประสบการณ์การณ์การทำงาน

▪  นักจิตวิทยา ให้คำปรึกษา ณ คลินิกพิเศษ โรงไฟฟ้าบางปะกง  (2539 – 2542)

▪  ผู้ช่วย ดร.วัลลภ  ปิยะมโนธรรม  ศูนย์ให้คำปรึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (2539 – 2548)

▪  กรรมการสโมสรจิตวิทยา  (2539 – ปัจจุบัน)

▪  ที่ปรึกษา บริษัท Human Dynamic, True Learning  (2546 – ปัจจุบัน)

▪  ที่ปรึกษา ศูนย์แนะแนว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  (2551 – ปัจจุบัน)

▪  ที่ปรึกษาโครงการ  บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)  (2545)

▪  ที่ปรึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  (2550)

▪  ที่ปรึกษา รายการ “หัวใจใกล้กัน”  (ผลิตโดย บริษัท ซูเปอร์จิ๋ว ร่วมกับ สสส.)  (2552 – 2553)

▪  นักจิตวิทยา ให้คำปรึกษา ณ บริษัทวิทยุการบิน  (2553 – ปัจจุบัน)

▪  กูรู รายการ อมยิ้ม  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3  (2553 – ปัจจุบัน)

▪  กูรู รายการ คุยกับ ดร.จิตรา  ออกอากาศทางช่องเคเบิล MV TV I News Channel ทุกวันจันทร์ เวลา 22.00 – 23.00 น.

» ประสบการณ์การณ์การเป็นวิทยากร

หน่วยงานภาคเอกชน  อาทิเช่น

▪  ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารยูโอบี, ธนาคาร LH Bank

▪  บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย

▪  SCG Academy

▪  โรงพยาบาลกรุงเทพ, โรงพยาบาลพญาไท

▪  บริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ

▪  บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา

▪  บริษัท ยูนิลิเวอร์ ประเทศไทย

▪  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  ฯลฯ

หน่วยงานภาครัฐ  อาทิเช่น

▪  กรมที่ดิน

▪  กรมสามัญศึกษา

▪  สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

▪  ธนาคารแห่งประเทศไทย

▪  สำนักนายกรัฐมนตรี

▪  กระทรวงพลังงาน

▪  สำนักงาน กพ.  ฯลฯ

ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 01 ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 02 ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 03 ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 04 ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 05 ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา 06

ดร.จิตรา ดุฎีเมธา07 ดร.จิตรา ดุฎีเมธา08 ดร.จิตรา ดุฎีเมธา09 ดร.จิตรา ดุฎีเมธา10

»หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ