ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

การศึกษา

 • Ph.D Candidate  จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาบัณฑิตจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร จาก Golden Gate University, San Franscisco, U.S.A.
 • บัณฑิตเกียรตินิยม จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Ed.D  จิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 • Ph.D  สหปรัชญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» ประสบการณ์การทำงาน

 • Executive Consultant ให้กับ Human Resource Vice-President บริษัท Unilever Thai Holding
 • Consultant ให้กับ Managing Director of Human Resource บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
 • พนักงานอาวุโส ฝ่ายบุคคล Control Data Thailand (CDG Group)
 • ผู้ให้คำปรึกษาประจำสถานพยาบาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

» ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • อาจารย์ประจำ ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้ประนีปรานอมคดีครอบครัว ศาลาเยาวชนและครอบครัวกลาง
 • นักจิตวิทยา ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต โรงพยาบาลสุขุมวิท
 • คณะกรรมการ สมาคมจิตวิทยาแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรประจำ สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Power
 • ศูนย์สันติวิธี กระทรวงสาธารณสุข
 • วิทยากรโครงการฝึกอบรม  เช่น  EQ, Assertiveness, Leadership, Negotiation, Decision Making, Mediation, Team-Building, Organization Development, Counseling in Organization, Neuro-Linguistic Program, จิตวิทยาการบริหาร, การพัฒนาศักยภาพ, การพัฒนาบุคลิกภาพ, เทคนิคการคลายเครียด, เทคนิคการสัมภาษณ์, ทักษะการสื่อสาร, กลุ่มสัมพันธ์ และอื่นๆ ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม