ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ

ผศ.ดร.ธเนศ ศิริกิจ

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

การศึกษา

 

 • Bachelor Degree of Business Administration ,DPU
 • M.(Management), Master’s degree, UTCC, 2540
 • M.(Management), Master’s degree, CMMU, 2541
 • Master’s degree University of  Singapore, 2543
 • B.A (Doctor of Business Administration) Major Marketing,U.S.A  : 
 • Certified Professional Marketer (Asia Pacific) 2544 (ได้รับการรับรอง เป็นผู้เชี่ยวชาญทางการตลาด)
 • Certified Customers Relationship Management in ASIA
 • ASEAN Committee on Consumer Protection  2557
 • National Health security NHSO’s  Board Committee (NHSO),Thailand

» ประสบการณ์การทำงาน (อดีตและปัจจุบัน)

 

 • ที่ปรึกษา บริษัท SCG Skill Development จำกัด (สถาบันทักษะพิพัฒน์) เครือปูนซิเมนต์ไทย จก.
 • Trainer ประจำ กลุ่ม MK-Restaurant  และ Yayoi
 • คอลัมน์นิสต์ ประจำนิตยสาร POSITIONING คอลัมน์ @ CLASS
 • คอลัมน์นิสต์ ประจำนิตยสาร QM- Quality Management  คอลัมน์ Marketing Strategy
 • แต่งตำรา Customer Relationship Management Concept and Implementation ปี 2552 – ปัจจุบัน
 • แต่งตำรา “การวางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจ Strategic Management” 2550-2551
 • อาจารย์ฝึกอบรม ประจำบริษัท SCG Logistic Management จำกัด (ปูนซิเมนต์ไทย)
 • อาจารย์ฝึกอบรม ประจำบริษัท SCG Experience จำกัด (ปูนซิเมนต์ไทย)
 • วิทยากรฝึกอบรมประจำ หลักสูตร “การสร้างความพึงพอใจ ในการบริการจัดส่งสินค้า” ประจำบริษัท SCG จำกัด(กลุ่มปูนซิเมนต์ไทย)
 • วิทยากรฝึกอบรม Global Group International Service (Thailand) Co., Ltd
 • วิทยากรฝึกอบรม บ. Marketing GURU Co., Ltd.
 • วิทยากร และ Senior Consultant   บ. NAQS  , Ltd
 • อาจารย์ พิเศษ หลักสูตร ปริญญาโท มหาบัณฑิต สาขา การตลาด วิชา Marketing Management  และวิชา Leadership   ม.ธนบุรี
 • อาจารย์ พิเศษ หลักสูตร ปริญญาโท มหาบัณฑิต-MBA สาขาการตลาด วิชา Consumer Behavior และ วิชา Customer Relationship Management  ม. ศรีปทุม (บางเขน)
 • อาจารย์ พิเศษ หลักสูตร ปริญญาโท มหาบัณฑิต-MBA สาขาจัดการธุรกิจค้าปลีก ปัญญาวิวัฒน์ ( เครือเจริญโภคภัณฑ์)
 • อาจารย์ พิเศษ หลักสูตร ปริญญาโท มหาวิยาลัยนานาชาติ วิชา Brand Management   STAMFORD UNIVERSITY
 • อาจารย์ พิเศษ หลักสูตร ปริญญาโท มหาบัณฑิต สาขา การตลาด ม.เอเชีย อาคเนย์วิชา การสร้าง Brand Management

» ประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษา และบรรยาย ให้กับองค์กรต่างๆ

 

 • วิทยากร หลักสูตร “การสร้าง Brand ผู้ประกอบการ SMEs สู่ (AEC)”
 • วิทยากรให้ Summit Group Co.,Ltd   “การปรับ ตัวเข้า สู่ ประชาคม เศรษฐกิจ อาเชี่ยน (ASEAN Community)”
 • วิทยากร ให้ กลุ่ม บ.ICC จก (มหาชน) ในเครือ สหพัฒนพิบูล “กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก” ในระดับหัวหน้างาน และกลุ่ม ผู้บริหาร
 • วิทยากร ให้ กลุ่ม บ.ICC จก (มหาชน) ในเครือ สหพัฒนพิบูล “กลยุทธ์การสร้างแรงใจ ให้ กับตนเอง และผู้ใต้บังคับบัญ ชาในระดับหัวหน้างาน และกลุ่ม ผู้บริหาร
 • วิทยากร บรรยาย เรื่อง “จริยธรรมผู้บริโภคและการสร้างเครือข่าย” สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ทุกภาคส่วน ในระดับประเทศ
 • วิทยากร รับเชิญ กรมส่งเสริมการส่งออก หลักสูตร ผู้ประกอบการเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้ประกอบการอาเชี่ยน เพื่อการปรับ ตัว ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซี่ยน (Asean Economics Community-AEC)
 • วิทยากร บรรยาย หัวข้อ “การขายเชิงรุก ของผู้ประกอบการ SME รายย่อย” กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (คลอง 6) เพื่อ เข้าสู่ ประชาคม เศรษฐกิจ อาเซี่ยน (Asean Economics Community-AEC)
 • วิทยากร บรรยาย เรื่อง “KPI, Competency and Balance Score Card” สำนักงานประกันสังคม
 • วิทยากร บรรยาย เรื่อง “การบริการด้วยใจ ในงานราชการ” ระดับผู้กำกับการทั่วประเทศ กองบัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพื่อ เตรียม ความพร้อมสู่ ประชาคม อาเชี่ยน AEC (Asean Economics Community-AEC)
 • วิทยากร บรรยาย เรื่อง “การสร้างแรงจูงใจ” อบต. จังหวัดนนทบุรี สังกัดกรมการปกครอง
 • วิทยากร บรรยาย เรื่อง “จริยธรรมในการทำงาน” อบต. เขาไม้แก้ว จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดกรมการปกครอง
 • วิทยากร บรรยาย เรื่อง “การทำงานด้วยใจ” อบต. ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดกรมการปกครอง
 • วิทยากร บรรยาย เรื่อง “เครือข่ายการปกครองส่วนท้องถิ่น” กลุ่มผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี ปลัดอำเภอ ทั่วประเทศ
 • ที่ปรึกษา ด้านการวางแผนงาน กรมการปกครอง
 • วิทยากร ประจำสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
 • อาจารย์ ประจำหลักสูตร CEO สถาบัน บัณทิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • วิทยากร กระทรวง มหาดไทย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร “Training  for ASEAN  Trainer” AEC (Asean Economics Community-AEC)
 • วิทยากร “กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  จ.ตราด” หลักสูตร “บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการเข้าสู่ ประชาคม อาเชี่ยน”  AEC (Asean Economics Community-AEC)  และ การสร้าง Brand Management

» ความเชี่ยวชาญในการบรรยายและสอนประจำในมหาวิทยาลัยระดับป.โท และ ป.เอก

 

 • Marketing Management
 • Strategic Management
 • Consumer Behavior
 • Brand Management
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Customer Relationship Experiences (CEM)
 • Service Mind
 • Leadership Strategy
 • Strategic Brand
 • Marketing Strategy for CEO