ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

การศึกษา

▪  Distance Learning in Higher Education, University of New England, Australia

▪  วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

▪  พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) เกียรตินิยม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

▪  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

» ตำแหน่งงานปัจจุบัน

▪  อาจารย์พิเศษ

–  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

–  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

–  มหาวิทยาลัยมหิดล

–  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

–  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

» ประสบการณ์การทำงาน

▪  ที่ปรึกษาด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

▪  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม

▪  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

▪  หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

» วิทยากรพิเศษ

▪  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ

▪  สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ

▪  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

▪  ศาลปกครอง

▪  บริษัทในเครือปูนซีเมนต์ไทย

▪  ธนาคารแห่งประเทศไทย

▪  บริษัทในเครือชินวัตร

▪  ตลาดหลักทรัพย์

▪  บริษัทในเครือซีพี

▪  โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

▪  กรมที่ดิน

▪  บริษัท โอกีวี, วีจีไอ, มิชลิน, วอลโว

▪  การท่าเรือแห่งประเทศไทย

▪  จัดรายการวิทยุ  โทรทัศน์  และวิทยุกระจายเสียง

▪  การไฟฟ้านครหลวง

▪  คอลัมนิสต์  นิตยสาร

ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม

» หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ