รศ. ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

รศ. ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

การศึกษา

▪  คณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

▪  คณะเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

» ประสบการณ์การทำงาน

▪  กรรมการโครงการเกษตรมินิเอ็มบีเอ  รุ่นที่ 24 – 25  รับผิดชอบฝ่ายวิชาการและเลขานุการ

▪  กรรมการและเลขานุการ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างผู้บริหารยุคใหม่  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

▪  ผู้จัดการทั่วไปและฝ่ายขาย  บริษัท ไทยวาสโก (1977) จำกัด  (2536 – 2538)

▪  ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท พัทยาคอนโดเทลเชน จำกัด  (2530 – 2535)

▪  ศรีราชามินิเอ็มบีเอ  รุ่นที่ 2 – ปัจจุบัน

▪  โครงการปริญญาโท บริหารธุรกิจภาคค่ำ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

» วิทยากรอบรมให้ธุรกิจชั้นนำ  อาทิเช่น

▪  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

▪  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

▪  บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด

▪  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

▪  บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด

▪  บรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

▪  บริษัท เทคโนโลยีซัพพลาย จำกัด

▪  บริษัท กระจกไทย อาซาฮี ประเทศไทย จำกัด

▪  บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด

» ผลงานทางวิชาการ  อาทิเช่น

▪  ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ. 2548. IMC & CRM สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์. โฮมบายเออร์ไกด์ : กรุงเทพมหานคร

▪  ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ. 2545. Mastering Marketing  การตลาดในศตวรรษที่ 21. งานแปลและเรียบเรียงจาก “Mastering Marketing : Complete MBA Companion in Marketing”  โดย คณาจารย์ชั้นแนวหน้าของโรงเรียนธุรกิจชื่อดังจาก INSEAD, J.L Kellogg Graduate School of Management, London Business School และ Wharton School if the University of Pennsylvania  บริษัท เอ.อาร์ บิสซิเนส เพรส พิมพ์ และ บริษัท กลุ่มแอ๊ดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด จำหน่ายพิมพ์และ บริษัท กลุ่มแอ๊ดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด จำหน่าย

▪  ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ. 2544. การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21. งานแปลและเรียบเรียงจาก “Management  Challengers for 21st Century”  โดย Peter Drucker  ทั้งนี้ ได้รับลิขสิทธิ์การแปลที่ถูกต้องจาก Simon & Schuster Inc. บริษัท เออาร์ บิสซิเนส เพรส จำกัด  พิมพ์และจัดจำหน่าย

▪  ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ. 2542. ตามรอยนักบริหารมืออาชีพ. งานแปลและเรียบเรียงจาก “On The Profession of Management”  โดย Peter Drucker  ทั้งนี้ ได้รับลิขสิทธิ์การแปลที่ถูกต้องจาก Simon & Schuster Inc. บริษัท เออาร์ อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด  พิมพ์และจัดจำหน่าย

▪  ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ. 2541. เรียนลัดเอ็มบีเอ 12 ชั่วโมง. งานแปลและเรียบเรียงจาก “The 12-Hour MBA Program”  โดย Milo Sobel  โดยได้รับลิขสิทธิ์การแปลที่ถูกต้องจาก Simon & Schuster Inc. บริษัท เออาร์ อินฟอร์เมชั่น แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด  พิมพ์และจัดจำหน่าย, 293 หน้า

▪  ชื่นจิตต์  แจ้งเจนกิจ. 2540. การสื่อสารธุรกิจทางการตลาด. เอกสารประกอบการสอนวิชา 134312 การสื่อสารธุรกิจทางการตลาด ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 281 หน้า

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

รศ.ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ