อาจารย์ธเนศ เครือโสภณ

อาจารย์ธเนศ เครือโสภณ

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

การศึกษา

 • ปริญญาตรี  สังคมวิทยาและจิตวิทยา (Sociology & Psychology)
  California State University at Los Angeles
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (Executive MBA)
  สถาบันศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

» ประสบการณ์การทำงาน

 • Assistant Vice President, Bank of America– Los Angeles, U.S.A.
  บริหารงานด้านสินเชื่อและการขายของธนาคาร ทำผลงานขายได้เป็นอันดับ 1 ของทุกสาขา
 • Managing Director, Thai American Educational Services U.S.A
  บริหารงานการจัดรายการอบรมสัมมนาทางวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาให้แก่องค์การภาครัฐและเอกชนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)บริหารงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับนักศึกษาปริญญาโท
 • อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตบริหารธุรกิจนานาชาติ (BBA) คณะพาณิชยศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สอนวิชาองค์การและการจัดการ บริหารงานกิจกรรมนิสิต และการสร้างภาวะผู้นำ
 • อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ. เชียงราย
  สอนวิชาหลักการจัดการ หลักการตลาด อาจารย์ที่ปรึกษาและงานบริการวิชาการ

» การศึกษา-อบรม

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (Executive MBA) สถาบันศศินทร์ฯแห่งจุฬาลงกรณ์ฯ
 • ปริญญาตรีสังคมวิทยาและจิตวิทยา (Sociology & Psychology) California State University at Los Angeles
 • หลักสูตร Developing and Sustaining a High-Performance Team California Institute of Technology
 • หลักสูตร Leadership Development Programs UCLA & UC Berkeley Extension
 • หลักสูตร Leadership & Team Excellent National University of Singapore
 • หลักสูตร The Modern Manager Programs คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร สุนทรียสนทนาเพื่อสันติธรรม (Dialogue) ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตร จิตวิทยาระดับจิตใต้สำนึก (Certified NLP Practitioner) Thailand Coaching Academy
 • หลักสูตร Life Coach ขั้นสูง สถาบันเสมสิกขาลัย การศึกษาเพื่อชีวิต สังคมและธรรมชาติ
 • หลักสูตร PRH (Personality and Human Relationships Programs) “Who am I?” & “Exploring My Inner World”
 • หลักสูตรวิเคราะห์บุคลิกภาพและกระตุ้นความสามารถของมนุษย์ (Extended DISC)

» ประสบการณ์การเป็นวิทยากร

 • สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 • สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (The Boss)
 • JPMorgan Chase Bank
 • บริษัท เอไอเอ จำกัด
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด
 • จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย)
 • บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • บริษัท วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย จำกัด
 • Accor Group
 • โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • โรงพยาบาลตำรวจ
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
 • บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • TCC Land Company Limited
 • บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด
 • บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
 • BOSCH
 • บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ปตท. จำกัด
 • สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
 • บริษัท สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำกัด
 • สมาคมสโมสรนักลงทุน
 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (MBK)
 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ฯลฯ

» หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

 • หลักสูตร Developing and Sustaining a High-Performance Team, Cal Tech
  (California Institute of Technology)
 • หลักสูตร Executive Leadership Development Programs, UCLA & UC Berkeley Extension
 • หลักสูตร Leadership & Team Excellent, National University of Singapore
 • หลักสูตร Entrepreneurship Development, Singapore Productivity Association
 • หลักสูตร The Modern Manager Programs คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ฯ
 • หลักสูตร สุุนทรียสนทนาเพื่อสันติธรรม (Dialogue) ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตร จิตวิทยาระดับจิตใต้สำนึก (Certified NLP Practitioner) Thailand Coaching Acadamy
 • หลักสูตร Life Coach ขั้นสูง สถาบันเสมสิกขาลัย การศึกษาเพื่อชีวิต สังคมและธรรมชาติ
 • หลักสูตร PRH (Personality and Relationships Programs )
 • “Who am I ?” &  “Exploring My Inner World”
 • หลักสูตรวิเคราะห์บุคลิกภาพและกระตุ้นความสามารถของมนุษย์ (Extended DISC)
 • Mind Map, Enneagram, Satir Model
 • Brian Tracy Seminars: Double Your Customers and Profits.
 • Delivering Outstanding Results In Any Business