อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

อาจารย์สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

การศึกษา

 • ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
 • สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (HROD)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

» ประสบการณ์การทำงาน

 • บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด ประเทศไทย (FWD)
  ตำแหน่ง : People Development Manager
 • บริษัทอยุธยาแคปปิตอล เซอร์วิสเซส จํากัด (Krungsri Consumer Group)
  ตำแหน่ง : Learning & Development Manager
 • บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอลเซ็นเตอร์ จำกัด (ธนาคารธนชาต)
  ตำแหน่ง : Training Specialist
 • บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด (ธนาคารกสิกรไทย)
  ตำแหน่ง : Trainer Customer Service, Call Center

» การศึกษา-อบรม

 • Pro Trainer Course : Chaiyos Punsakulchai, 2017
 • Amazing Sticky Presentations : ANG TIAN TECK, 2016
 • Coaching for Performance : Pakorn Wongratanapiboon, 2015
 • Effective Influencing Skills (GE Capital) : Jaturon Neimwiwat,  2014
 • Train the Trainer Course : Taweewan Kamonbut, 2014
 • Landmark Forum  Advanced Course : Landmark Education International, 2010

» หลักสูตรฝึกอบรมที่เชี่ยวชาญ

 • เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพ (Customer Complaint Handling Management)
 • หลักสูตร 7 Technique High Impact Presentation
 • หลักสูตร สุดยอดทักษะการนำเสนอ (Effective Presentation Skill)
 • หลักสูตร การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence)
 • หลักสูตร ทักษะหัวหน้ายุคใหม่ 0 (Effective Supervisory Skills)
 • หลักสูตร ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Skill)
 • หลักสูตร เพิ่มเวลาเพิ่มโอกาสสำเร็จ (Effective Time Management)
 • หลักสูตร เทคนิครับมือลูกค้าร้องเรียนแบบมืออาชีพ (Effective Handling Customer Complaints)