อาจารย์ อุไรวรรณ อยู่ชา

อาจารย์ อุไรวรรณ อยู่ชา

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Mini MBA คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • การอบรม/ดูงาน Innovation, TQM, TQC ประเทศญี่ปุ่น
 • Organization Development และ Human Resource Development, ประเทศเกาหลี

» ประสบการณ์การทำงานที่ SCG (เครือซีเมนต์ไทย) กว่า 19 ปี

 • ผู้จัดการบริหารคุณภาพ
 • ผู้ช่วยผู้จัดการประสานงานการเพิ่มผลผลิต
 • ผู้จัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

» ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • วิทยากรและที่ปรึกษาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ผู้อำนวยการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไทยสกิลล์พลัส จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ หลักสูตรมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฯลฯ

» ตำแหน่งทางสังคม

 • คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคคลและสร้างศูนย์การเรียนรู้ กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

» อาจารย์พิเศษ

 • หลักสูตรมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
 • หลักสูตรมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ฯลฯ

» ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร กว่า 500 องค์กร

▪  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

▪  บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด

▪  เครือเบทาโกร

▪  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไท จำกัด

▪  บริษัท โอสถสภา จำกัด

▪  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

▪  บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด

▪  บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

▪  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

▪  บริษัท อสมท จำกัด

▪  เครือเจริญโภคภัณฑ์

▪  บริษัท ล๊อกเล่ย์ (ประเทศไทย) จำกัด

▪  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

▪  บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด

▪  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

▪  บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด

▪  ธนาคารแห่งประเทศไทย

▪  บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด

▪  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ▪  ฯลฯ