อาจารย์ทวนทอง ทองเต็ม

อาจารย์ทวนทอง ทองเต็ม

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

» การศึกษา

 • ปริญญาตรี บัญชี (B.Acc.), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • ปริญญาโท MBA, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • Certificate in “IT Hardware & Network Programmer” รุ่นที่ 3 หลักสูตร 156 ชั่วโมง พร้อม Project ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • (Mind Training Basic) รุ่น 120  สถาบัน HOAI

» ประสบการณ์การทำงาน

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน – บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด (กลุ่มบริษัท TIPCO Group)
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจอาวุโส – Land Rover (Thailand) Co.,Ltd.
 • ผู้จัดการทั่วไป – บริษัท ดับบลิว.ซี.เค. พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (เจ้าของโครงการบ้านมัณธารา  พัทยา)
 • ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารงานขายและการตลาด – บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
 • ที่ปรึกษา – บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล ทรู ฮาร์ท จำกัด
 • วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ

» หลักสูตรบรรยายที่มีความชำนาญ

 • การสร้างและพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิผล (The Effective Team Building & Development)
 • กิจกรรมวอล์ค แรลลี่ (Walk Rally for Team Effective Teamwork – Learning Games)
 • กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์งาน (Group Dynamics)
 • การใช้เกมบริหาร / เกมการเรียนรู้ เพื่อการฝึกอบรม (Management & Learning Games)
 • การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (SSD : Supervisor Skills Development)
 • การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ
 • การพัฒนาทักษะการมอบหมายงาน
 • การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำและการจูงใจ
 • การพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการถ่ายทอดสอนงาน (JI : Job Instruction Technique)
 • การคิดเชิงระบบและเชิงสร้างสรรค์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพงาน (System & Creative Thinking)

» วิทยากรรับเชิญไปบรรยาย  อาทิเช่น

▪  Toyota Motor (Thailand) 30 รุ่น

▪  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF.

▪  Telecom Asia (TA.)

▪  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (บางปะกง)

▪  Future Sign  ผู้นำผลิต ขาย-เช่า นั่งร้านแบบเหล็ก

▪  มีเดีย ออฟ มีเดีย (ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ชั้นนำ)

▪  Toshiba (TTEI.)

▪  กรมการขนส่งทางบก

▪  TOA Dovechem Industries Co.,Ltd.

▪  บริษัท ยางสังเคราะห์ไทย จำกัด  (TSL.)

▪  Beer Thai (1991) เบียร์ไทย (เบียร์ช้าง)

▪  Thai Slurry Seal Co.,Ltd.

▪  TIPCO Group of Companies

▪  Advance Packaging Co.,Ltd.

▪  บริษัท มินีแบ (ประเทศไทย) จำกัด

▪  บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

▪  ปูนซีเมนต์นครหลวง

▪  สำนักเลขานุการกระทรวงศึกษาธิการ

▪  อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต

▪  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์

▪  องค์การเภสัชกรรมและหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

▪ ฯลฯ

อาจารย์ทวนทอง ทองเต็ม

อาจารย์ทวนทอง ทองเต็ม

อาจารย์ทวนทอง ทองเต็ม

อาจารย์ทวนทอง ทองเต็ม

อาจารย์ทวนทอง ทองเต็ม

อาจารย์ทวนทอง ทองเต็ม