อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง

อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง

  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

การศึกษา

▪  Master Behavioral Science Psychology

» ประสบการณ์การทำงาน

▪  วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

▪  วิทยากรประจำหลักสูตร “Team Building” ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (BTS)

▪  วิทยากรประจำหลักสูตร “Team Building” ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

  ผู้สร้างทฤษฎีการกระตุ้นแรงบันดาลใจในตนเอง  เพื่อการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆ ด้วยจิตสำนึกของตนเองโดยไม่ต้องถูกบังคับหรือจูงใจ

» ประสบการณ์การฝึกอบรม และศึกษาดูงาน (Certificate)

▪  สถาบันพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ HMDC (Human Behaviour Modification & Development Center) ประเทศอังกฤษ

▪  The Art of Designing Game for Human Behaviour Testing

▪  The Science of Modifying and Developing Human Behaviour

▪  Experimenting in Psychological Testing

▪  The Science of Mental Life and Conscious Brain

» บริษัท / องค์กรที่รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย  อาทิเช่น

▪  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (BTS)

▪  M.S. Group

▪  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด

▪  ไพบูลย์โปรดักส์

▪  บริษัท Toyota Motor Thailand จำกัด

▪  สหพัฒน์

▪  กระทรวงสาธารณสุข  สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์

▪  กรมทางหลวง

▪  Betagro

▪  Niles (Valea)

▪  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

▪  สมาคมหลักทรัพย์ไทย

▪ ฯลฯ

อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง

อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง

อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง

อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง

อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง

อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง

อาจารย์วุฒิชัย บุญครอง