อาจารย์สถาพร โคธีรานุรักษ์

อาจารย์สถาพร โคธีรานุรักษ์

  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

การศึกษา

▪  ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (สำหรับนักบริหาร)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

▪  ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

▪  ปริญญาตรี การบัญชี  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

▪  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และวิชาชีพชั้นสูง วิทยาเขตพณิชยการพระนคร

» การศึกษาสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยการคัดเลือกพิเศษ

▪  วุฒิบัตรพระราชทาน หลักสูตรประจำ ชุดที่ 44  วิทยาลัยการทัพบก สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง กองทัพบก

▪  ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร “การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน”  รุ่น 1

▪  สถาบันพระปกเกล้า

▪  ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร “การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่น 1 สถาบันพระปกเกล้า

» ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

▪  กรรมการผู้จัดการ  บริษัท สหพร แอนด์ โก จำกัด, บริษัท เอส.วี เอฟเวอร์กรีน จำกัด, บริษัท ซันโกร่า จำกัด,

บริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด

▪  กรรมการบริหาร  บริษัท กรีนค๊อตตอน (ประเทศไทย) จำกัด

▪  หุ้นส่วนผู้จัดการ  สำนักงาน สหพรการบัญชี, สำนักที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจและภาษีอากร

▪  ประธาน สถาบันพัฒนาวิชาชีพการบริหารธุรกิจและภาษีอากร (DBMT)

อดีต

▪  กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

▪  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  บริษัท ที.วี.อี. จำกัด

▪  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี สำนักงาน นิลสุวรรณ

▪  เจ้าหน้าที่ฝ่ายหลักทรัพย์ บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยซากุระ จำกัด

» การอบรมพิเศษในต่างประเทศ

▪  หลักสูตร “Top Management Forum : Corporate Governance”  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (2003)

▪  หลักสูตร “The Training Program on Industrial Property Rights [Fundamental Course for IP Practitioners (EIPF)] ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (2002)

▪  หลักสูตร “International Forum on SMEs : Accelerating Growth and Enhancing Competitiveness in the Knowledge Economy”  ณ ประเทศอินเดีย (2001)

▪  หลักสูตร “Financing and Management Development in Market Oriented Economies” at The University of New England, Armidale, N.S.W., Australia (1998)

» ประสบการณ์ทางวิชาการ

▪  อาจารย์พิเศษระดับปริญญาโทและปริญญาตรี  บรรยายวิชาการสอบบัญชี, ปัญหาการสอบบัญชี, การบัญชีชั้นสูง, การบัญชีงบประมาณ, การบัญชีต้นทุน, การวางรูประบบบัญชี, การบัญชีภาษีอากร และวิชาปัญหาภาษีอากรมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนหลายสถาบัน  เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

» วิทยากรรับเชิญต่างๆ  อาทิเช่น

▪  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

▪  สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

▪  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  (สตง.)

▪  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

▪  รัฐวิสาหกิจ  เช่น  การท่าเรือแห่งประเทศไทย, โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง, บริษัท ปตท. จำกัด  ฯลฯ

▪  บริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศ  เช่น  กลุ่มบริษัท เกษตรรุ่งเรืองและพืชผล จำกัด, บริษัท ซี.พี. เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด, บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล, บริษัท ไทยเซอร์วิสอีควิปเม้นท์ จำกัด เป็นต้น

▪  สถาบันฝึกอบรมและสัมมนา  เช่น  ธรรมนิติ, Tax Research, เทรนนิ่งยูนิเวอร์ส, ศูนย์กฎหมายภาษีและอุตสาหกรรม  เป็นต้น

อ.สถาพร โคธีรานุรักษ์

อ.สถาพร โคธีรานุรักษ์

อ.สถาพร โคธีรานุรักษ์

อ.สถาพร โคธีรานุรักษ์

อ.สถาพร โคธีรานุรักษ์