อาจารย์เหม บุญพรหมอ่อน

อาจารย์เหม บุญพรหมอ่อน

  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

การศึกษา

▪  ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

▪  ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) สมัครสอบ

▪  ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

▪  ปริญญาตรี ครุศาสตร์  วิทยาลัยครูเทพสตรี  ลพบุรี

▪  ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

▪  นักบริหารระดับสูง (นบส.)  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

» ตำแหน่งงาน-หน้าที่ปัจจุบัน

▪  ประธานสำนักงานกฎหมายและพัฒนาบุคลากร เอชพีเอ็น

▪  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงานและพัฒนาบุคลากร

▪  ที่ปรึกษา บริษัท ไอพลัส เลิร์นนิ่ง แอนด์ คอนซัลเททีฟ จำกัด

▪  อาจารย์พิเศษ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

▪  วิทยากรบรรยายหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  ระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร  ทุกหมวดวิชา

» การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน

▪  ฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากร กอ.รมน. รุ่นที่ 6

▪  ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารแรงงาน  กรมแรงงาน  รุ่นที่ 3

▪  ฝึกอบรมและสัมมนาระหว่างประเทศ หลักสูตร “วิสัยทัศน์ 2000 สำหรับผู้บริหารสมัยใหม่” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ California State University, Hayward

▪  ศึกษาดูงานต่างๆ ในต่างประเทศมากมาย  อาทิเช่น  ด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น, ด้านตลาดแรงงานในประเทศไต้หวัน  จอร์แดน  เลบานอน, ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานที่คุนหมิง ประเทศจีน, ด้านพัฒนาฝีมือแรงงานที่ประเทศนิวซีแลนด์  ออสเตรเลีย  เยอรมัน  อิตาลีและเดนมาร์ก  เป็นต้น

» ประสบการณ์การทำงาน

▪ วิทยากรโท กองพัฒนาอาชีพ กรมแรงงาน

▪  แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ปทุมธานี, ระยอง

▪  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น, สมุทรปราการ

▪  ทูตฝ่ายแรงงาน สถานเอกอัครราชทูตไทยแห่งกรุงแบกแดด  ประเทศอิรัก

▪  ผู้อำนวยการกองกฎหมายและข้อพิพาทแรงงาน  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

» ประสบการณ์อื่นๆ

▪  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

▪  คณะทำงานและเลขานุการคณะทำงานเผยแพร่กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม

▪  คณะทำงานพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติสภาค่าจ้างและรายได้แห่งชาติ

▪  ผู้แทนกระทรวงในคณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ

▪  อาจารย์และวิทยากรพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สถาบันพัฒนาบุคลากรไวท์เฮอริเทจ, สถาบันราชภัฏสวนดุสิต / สวนสุนันทา, สถานประกอบการต่างๆ ในกรุงเทพฯ  สมุทรปราการ  ปทุมธานี  สระบุรี  ระยอง  ขอนแก่น  ฯลฯ

» หน่วยงานและสถานประกอบการที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

▪  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

▪  บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด

▪  บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

▪  บริษัท ก.อินทร 39 จำกัด

▪  บริษัท บิลเลียนเมส อินดัสตรี้ จำกัด

▪  บริษัท ทีพีที ปิโตรเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

▪  บริษัท พี พี เอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด

▪  บริษัท เค.ซับคอนแทร็คเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

▪  บริษัท โกลเด้ไลน์ บิสสิเนส จำกัด

▪  บริษัท แพนสยาม อินดัสตรี้ จำกัด