อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ

อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

การศึกษา

 • Mini – MBA  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • สถาบันการบินพลเรือนของสาขากรุงเทพของการบำรุงรักษาเครื่องอากาศยาน

» ประสบการณ์การทำงาน  (อดีตและปัจจุบัน)

 • วิทยากรรับเชิญหลายสถาบัน  อาทิ  สถาบันพระปกเกล้า , สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) , กรมส่งเสริมการส่งออก , สมาคมการจัดการแห่งประเทศไทย , NTU (Thailand) ฯลฯ
 • ที่ปรึกษา Asia Steel Factory Enterprise Co.,Ltd.
 • ที่ปรึกษา Prompt E.I.S. Co.,Ltd.
 • อดีต  Customer Service Manager บริษัท Chevalier (Thailand), บริษัท Advanced Contact Center (AIS Call Center), บริษัท Federal Express (FedEx)

» ประสบการณ์การณ์การบรรยาย  อาทิเช่น

▪  AIS
▪  F&N United Limited
▪  Nestle’ (Thailand)
▪  เซรามิคอุตสาหกรรมไทย (SCG Group)
▪  Samsung Thailand Co.,Ltd.
▪  TCC Capital Land
▪  กรมเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง
▪  สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย
▪  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
▪  Honda Group
▪  Perrier Vittel
▪  Adidas
▪  MPM Technology Thailand
▪  Ocean Insurance
▪  กลุ่มบริษัท สยามรามา
▪  บริษัทในเครือ สหพัฒน์ฯ
▪  Siam Preserved Food
▪  บางจากปิโตรเลียม (มหาชน)
▪  กระจก พีเอ็มพี – เซ็นทรัล
▪  True Corporation
▪  DHL
▪  Siam Denso Manufacturing
▪  Nissan South East Asia
▪  ฯลฯ

อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ

อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ

อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ

อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ

อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ

» หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ