รศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง

รศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

การศึกษา

 • ปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปริญญาโท MBA การตลาด Oklahoma City University, U.S.A.
 • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการบริหารงานบุคคล  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

» ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
 • กรรมการผู้จัดการ  บริษัท วิสด้อม โปร จำกัด
 • ประธานกรรมการ  บริษัท เดอะ วิชั่นมิชชั่น จำกัด
 • ประธานที่ปรึกษา  บริษัท โปรเจ็ค แพลนเนอร์ จำกัด
 • ประธานที่ปรึกษา  บริษัท เอซ ดี เวล จำกัด
 • ประธานที่ปรึกษา  บริษัท บ้านสวนน้ำ จำกัด
 • ประธานกรรมการที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์ The Power Networks
 • ที่ปรึกษาฝ่ายฝึกอบรม  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาด พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย
 • ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นิตยสาร Business Owner
 • อาจารย์พิเศษในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิยาลัยขอนแก่น, พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยธนบุรี และที่ปรึกษาโครงการปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ
 • อาจารย์คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการผลิตตำราวิชาการของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • วิทยากรรับเชิญในการบรรยาย อภิปรายต่างๆ ทั้งภาคสื่อมวลชน  โทรทัศน์  วิทยุและการเขียนบทความต่างๆ
 • วิทยากรรับเชิญในการบรรยาย และเป็นที่ปรึกษาให้กับทั้งภาครัฐบาลและเอกชน  ทางด้านการบริหาร  การตลาด  การขาย  การบริหารงานบุคคล  (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535)

ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง

ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง

ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง

ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง

ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง