[ภาพบรรยากาศ] อบรมหลักสูตร Change Management to Success

[ภาพบรรยากาศ] อบรมหลักสูตร Change Management to Success

In-House Training (จัดอบรมภายในองค์กร)
Course : Change Management to Success
Instructor : อาจารย์ไววิทย์ แสงอลังการ
Client : บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)