3 ประเด็นน่ารู้สำหรับการบริหารโครงการ Project Management

3 ประเด็นน่ารู้สำหรับการบริหารโครงการ Project Management

3 ประเด็นน่ารู้สำหรับการบริหารโครงการ Project Management

ประเด็นที่ 1 การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น

ในการบริหารโครงการของแต่ละองค์กรนั้น ย่อมมีความเสี่ยงในด้านต่างๆของโครงการ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปตามแต่ลักษณะ

ของการดำเนินงานขององค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน

“ซึ่งผู้บริหารโครงการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในความเสี่ยงทั้งหมดของโครงการ”

เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการที่ความครอบคลุมในเรื่องความเสี่ยงเพียงพอแล้ว แต่เพื่อความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ ผู้บริหาร

โครงการสามารถที่จะแบ่งหรือจัดลำดับของความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสมได้ เพราะความเสี่ยงที่ไม่ปรากฏ

เด่นชัดจนผู้บริหารโครงการหรือผู้ที่มีส่วนในการจัดทำโครงการไม่สามารถประเมิน หรือบริหารได้ จะนำมาซึ่งผลเสียมากมายกับองค์กร

 

ประเด็นที่ 2 ภาวะผู้นำที่ต้องนำมาใช้ในการจัดการโครงการ

การบริหารจัดการโครงการย่อมเป็นงานในลักษณะที่ต้องประสานงานกับผู้คนในระดับต่างๆ และรูปแบบต่างๆ ซึ่งอาจจะมีประเด็นที่ต้อง

ปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขปัญหาอยู่ตลอด อันเนื่องมาจากความเข้าใจ มุมมองบางอย่างของผู้คนที่เกี่ยวข้อง ยิ่งในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง

และไม่สามารถคาดการณ์ได้

“ภาวะผู้นำจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโครงการให้สำเร็จ”

เพราะหากขาดซึ่งสิ่งนี้แล้ว การบริหารโครงการอาจจะไม่สามารถถูกบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายและเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ

 

ประเด็นที่ 3 เทคนิคในการนำเสนอโครงการ

เทคนิคของการนำเสนอโครงการมีส่วนสำคัญทั้งก่อน ระหว่างและเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ตามแต่ลักษณะของกลุ่มคน หน่วยงานหรือ

องค์กรที่ผู้บริหารโครงการจะต้องทำการนำเสนอ

“เพราะการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและเหมาะสม จะยิ่งทำให้โครงการนั้นๆมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น”

โดยหากเป็นโครงการที่สำเร็จมาได้ด้วยรากฐานที่แท้จริงแล้ว  การนำเสนอที่ยอดเยี่ยมนั้นทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มุมมองที่ดี สะท้อน

ประโยชน์ในมิติต่างๆในโครงการให้เกิดขึ้นร่วมกันทั้งภายในและระหว่างองค์กร อีกทั้งสามารถเป็นการปูพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจนี้เพื่อ

รองรับโครงการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตได้จึงทำให้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มองข้ามไปไม่ได้เช่นกัน

 

Project Management – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง