หลักสูตรอบรมด้าน Sales Force Management

การบริหารงานขายในปัจจุบันนี้ ไม่ได้จำกัดขอบเขตเฉพาะในเรื่องของพนักงานในฝ่ายขายเพียงเท่านั้น
แต่ผู้บริหารงานขาย ต้องมีวิสัยทัศน์ขยายออกไปในส่วนการตลาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย
อาทิเช่น STP Marketing, Distribution Network, Sales and Digital Marketing เป็นต้น

หลักสูตรอบรมด้านการจัดการงานขาย สำหรับผู้บริหารทีมขาย (Sales Force Management)

การขายสินค้าในปัจจุบันนี้มีความยาก และสลับซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยหลายประการที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ผู้บริโภคสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้น ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้น ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับ Social Proof, Influencer, Blogger มากขึ้น

ดังนั้นวิสัยทัศน์เดิม เครื่องมือเดิม และเทคนิคในการเสนอขายสินค้าเดิมที่เคยใช้กับผู้บริโภคในอดีตที่ผ่านมาไม่เพียงพอที่จะรับมือในสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว ควรเพิ่มศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารทีมขาย และบริหารลูกค้า ที่เหมาะกับยุคดิจิตัลมากขึ้น เพื่อการเติบโตและอยู่รอดทางธุรกิจ

“เพราะ การขาย และการบริหารทีมขาย มีความแตกต่าง

การจัดการทั้ง 2 บทบาท ให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด คือ

กุญแจสำคัญ ทางธุรกิจ”

Sales Force Management คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

Sales force management คือ “การบริหารทีมขาย” โดยเริ่มจากพนักงานขายตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปที่รับผิดชอบในการติดต่อ แสวงหาลูกค้า เสนอขาย ตลอดจนให้บริการก่อนและหลังการขายแก่ลูกค้า

Sales Force Management มีประโยชน์อย่างไร? ผู้บริหารงานขายทุกระดับที่ผ่านการเรียนรู้จะสามารถ บริหารงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทักษะดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งทางด้านการวางแผนงาน การจัดระบบงาน ควบคุม ติดตาม ประเมินผลทีมงานที่เป็นระบบมากขึ้น มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงกับตนเอง ทีมขาย และองค์กร

ที่มาของการออกแบบ และการสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆ ดังนี้

Competency – สมรรถนะหลักของตำแหน่ง

ผู้บริหารงานขายที่มุ่งพัฒนามุมมอง ทักษะความสามารถที่นำไปประยุกต์ใช้งานจริง และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

Problematic – ปัญหาที่ได้เกิดขึ้น

ในแต่ละอุตสาหกรรมมีความแตกต่าง ช่องทางการขายมีหลากหลาย รวมถึงแพลตฟอร์มทางธุรกิจซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แข่งขันกันอย่างรุนแรง VUCAการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว สถานการณ์ภายในของแต่ละบริษัทล้วนเป็นสิ่งคัญต่อการเติบโต และการอยู่รอดของธุรกิจทั้งสิ้น

 

Mega Trend and Impact – เทรนด์ใหม่ๆ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ทั้งทางตรง-ทางอ้อม ด้านเทคโนโลยี ด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ล้วนเป็นประเด็นสำคัญที่นำไปสู่การสร้างและการพัฒนาสินค้า-การบริการ ให้โดนใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่แม่นยำมากขึ้น

Sales Force Management กระบวนการการบริหารยอดขายและทีมขาย มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

 1. การวิเคราะห์ปัจจัยที่กระทบการขาย
 2. การพยากรณ์ยอดขาย
 3. การจัดลำดับความสำคัญลูกค้า
 4. การบริหารยอดขายให้ถึงเป้าหมาย
  -ลูกค้า > รู้จักและเข้าใจลูกค้า และการบริหารความสัมพันธ์
  -ร้านค้า > การบริหารยอดขายของร้านค้า-สาขา, การบริหารหน้าร้าน, การบริหารเงิน (เครดิต)
  -ทีม > สร้างเป้าหมายร่วมกัน สื่อสารเป้าหมายให้ทีมรับรู้ถึงทิศทางการทำงาน และสร้างระบบการทำงานให้ไปทิศทางเดียวกัน
 5. การวิเคราะห์ยอดขาย
 6. การประเมินผลทีมงานขาย
 7. การจูงใจทีมขาย

Sales Force Management แนวทางการติดตาม เพื่อวัดและประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถใน 3 มิติสำคัญ อาทิเช่น

มิติที่1: Pre-Assessment

 • การสัมภาษณ์เดี่ยว-กลุ่ม ระดับจัดการ-หัวหน้างาน
 • สังเกตและประเมินการออกตลาดของพนักงานขาย
 • สรุปและนำเสนอประเด็นที่พบร่วมกับ HR และฝ่ายบริหาร
 • ออกแบบ/นำเสนอหลักสูตร และแผนการพัฒนาผู้บริหารงานขาย และทีมขาย

มิติที่2: Implement Program
ด้านการเรียนรู้ /ความรู้ความเข้าใจ

 • โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม (Training Program)
 • แบบทดสอบก่อน-หลัง เรียนรู้ (Pre-Post Test)
 • หรือการมอบหมายงาน (Assignment) ให้ผู้อบรมปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 3-4 คน)
 • จำกัดผู้เข้าอบรม 20 คน/รุ่น

มิติที่3: Post Assessment
ด้านพฤติกรรมและผลลัพธ์ในการทำงาน
(หลังผ่านการอบรมไป 1-2 เดือน)

 • นำเสนอการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ใช้จริง และประสบความสำเร็จ (Sharing & Show Success Case)
 • สอบปากเปล่า (Oral Test)
 • เรียนรู้ประสบการณ์ผ่านผู้เข้าอบรมด้วยกัน (Knowledge Sharing) การให้ Feedback เพื่อการพัฒนาการอย่างเป็นระบบ
 • ROI : Group & Individual

หมายเหตุ : แนวทางการติดตาม เพื่อวัดและประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถใน 3 มิตินี้ ไอพลัสฯ จะปรับยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของแต่ละองค์กร

Sales Force Management เหมาะสมกับใคร?

หัวหน้าฝ่ายขาย /ผู้จัดการ /ผู้บริหารฝ่ายขาย ที่มีประสบการณ์ด้านบริหารงานขายอย่างน้อย 1 ปี ให้ความสำคัญกับระบบบริหารงาน สนใจเทคนิคการวางแผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขายในรูปแบบใหม่ๆ และต้องการแนวทางสำหรับการควบคุม ติดตาม ประเมินผลทีมงานที่เป็นระบบ เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ง่ายต่อการประยุกต์ใช้จริงในการบริหารงาน

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Sales Force Management

iPlus Center ขอแนะนำ

หลักสูตรอบรมด้าน Marketing & Sales ของ iPlus

Sales Force Management  – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง