หลักสูตรอบรม Train the Professional Trainer

หลักสูตรอบรม Train the Professional Trainer

หลักสูตรอบรม Train the Professional Trainer

หลักสูตรอบรม : Train the Professional Trainer

วิทยากร : อาจารย์พากร อัตตนนท์ (ดูประวัติวิทยากร)

ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน /14 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

จากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ธุรกิจประสบกับสภาวะที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง ทาให้หลายหน่วยงานเห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ ทันกับการเปลี่ยนแปลง

การสร้างวิทยากรภายในองค์กร TRAINER ให้เป็นผู้ที่ทาหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะต่างๆ ตลอดจนทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานภายในองค์กร เพื่อให้กลับไปทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การเป็น TRAINER มืออาชีพนั้นจักต้องได้รับการฝึกฝน เพื่อให้ทราบถึงหลักการ วิธีการเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรที่ดี เพื่อให้สามารถออกแบบการฝึกอบรม และดาเนินการฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

จากการจัดหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่อง ไอพลัสฯได้พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับวิทยากร คือ

 • การบรรยาย การถ่ายทอดยังมีความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล เนื้อหา รวมทั้งจุดประสงค์ของการบรรยาย

  ทำให้ผู้เรียนนำไปใช้ได้อย่างไม่เต็มที่

 • การใช้เทคนิคหรือรูปแบบการบรรยายที่จำกัดเพียงไม่กี่รูปแบบ ทำให้เกิดความไม่น่าสนใจมากพอ
 • การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ยังไม่สามารถกระตุ้นความสนใจผู้เรียนได้  ผู้เรียนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
 • ขาดเสน่ห์ที่จะทำให้การสอนมีความน่าติดตาม และเป็นที่ต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้ครั้งต่อ ๆไป จุดนี้จึงเป็นประเด็นสำคัญ

วางรากฐานที่มีคุณภาพและมั่นคงให้กับองค์กร

การเป็นวิทยากรภายในถือเป็นวิธีการสำคัญ ในการสร้างพนักงานซึ่งจะเป็นตัวแทนขององค์กรในอนาคต ซึ่งจะส่งผลถึงแนวคิด แนวทางการทำงานในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี  เพราะการเป็นวิทยารกภายในจะทำให้ต้องประมวลผลองค์ความรู้ต่างๆที่จะมีประโยชน์กับองค์กรมากมายเข้ามาเพื่อใช้ในการถ่ายทอด จะทำให้เกิดพนักงานที่มีคุณภาพระดับสูงนั่นเอง

ป้องกันปัญหาสำคัญที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคตกับองค์กร

เรื่องคนกำลังคนในการทำงานในอนาคตเป็นสิ่งที่กำลังจะมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญ ด้วยอัตราการเกิด ทักษะความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งปัจจัยแทรกต่างๆ มีความแตกต่างกันมากกับอดีต ยุคปัจจุบันและอนาคต ปัญหาใดใดหากมีคนทำงานที่มีศักยภาพสูงย่อมป้องกันปัญหาอื่นๆได้มากมาย เพราะคนจะกลายเป็นความหวังขององค์กรต่อไป

สร้างคุณภาพที่ดีอย่างก้าวกระโดดให้กับองค์กร

ด้วยขีดจำกัดของระบบ และเทคโนโลยีบางอย่าง บางกระบวนการ ถึงแม้องค์กรต้องการจะสร้างคุณภาพและการเติบโตสักเพียงใด กระบวนการทางความคิดของคนนั้น ยังถือเป็นสุดยอดของการทำงานในมิติต่างๆ ผู้ที่เป็นวิทยารกรภายในจะมีความรู้ที่หลากหลายและลึกซึ้ง สิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งการสร้างคุณภาพบางอย่างเพื่อการก้ากระโดดอย่างแท้จริง

เน้นการบริหารต้นทุนและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ต้นทุนเรื่องคน เป็นต้นทุนที่ต้องลงทุนไม่น้อยเลย ยิ่งถ้าคนสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้น้อยเพียงใด องค์กรยิ่งลำบากมากขึ้นเพียงนั้น จากคนไปสู่คน จากกลุ่มคนไปสู่กลุ่มคน ที่มีศักยภาพในการชับเคลื่อนองค์กร จะทำให้องค์กรบริหารจัดการต้นทุนได้ดี เพราะต้นทุนอยู่ในทุกทุกจุดขององค์กร

ความได้เปรียบทางการแข่งขันในมิติต่างๆ  แทบจะมีผลเกือบทั้งหมดมาจากคนทำงานที่มีศักยภาพ แม้องค์กรต้องการเทคโนโลยี แต่ผู้นำเทคโนโลยีเข้ามาและปรับใช้ภายในองค์กรก็คือคน การที่ความรู้ความเข้าใจจะไปสู่คนจำนวนมากได้ ย่อมต้องพึ่งการเป็นวิทยากรภายในในแต่ละหลักสูตรที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร

แก้ไขปัญหาสำคัญ / เรื้อรัง / เร่งด่วนภายในองค์กร

ปัญหาภายในองค์กรมีความหลากหลายและซับซ้อนสูงมาก การวิเคราะห์ที่ในบางครั้งอาจจะทำได้อย่างลึกซึ้งแล้ว แต่อาจจะยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอ ซึ่งเราสามารถข้ามการวิเคราะห์ที่เป็นการวิเคราห์เพียงผิวเผินไปได้เลย ซึ่งทักษะการวิเคราะห์เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาภายในองค์กรนั้น ย่อมมาจากคนในกลุ่มย่อยๆ ที่ได้เห็นปัญหาสำคัญและยากสำหรับการมองเห็นจากบุคคลทั่วๆไป หากแก้ไขได้ตรงจุด องค์กรก็จะก้าวข้ามปัญหาสำคัญนั้นได้

วิทยากร

– ผู้เข้ารับการอบรมจะได้พบกับ อาจารย์พากร อัตตนนท์ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเป็นวิทยากรภายในองค์กร การสื่อสาร โดยเฉพาะ โดยมีประสบการณ์เกือบ 20 ปีจากการเป็นที่ปรึกษาทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน (ดูประวัติ อาจารย์พากร อัตตนนท์)

 

เนื้อหาการบรรยาย

– เน้นผู้เข้าอบรม ให้เข้าใจถึงการเป็นวิทยากรภายใน ตั้งแต่กระบวนการคิด ซึ่งจะกลายเป็น Concept สำคัญในการเป็นวิทยารกภายในของแต่ละบุคคล

– กระบวนการสื่อสารในรูปแบบต่างๆอย่างเป็นมืออาชีพ

– การใช้จิตวิทยากับบุคคลในประเภทต่างๆซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างมาก

 

เครื่องมือหลักในการบรรยาย

– การเรียนรู้หลักการ รวมทั้ง Framework ในการเตรียมตัวในแต่ละสถานการณ์

– การวิเคราะห์ แยกแยะปัจจัยต่างๆที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเป็นวิทยากรภายใน

– เทคนิควิธีการในการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นไปที่การเล่าเรื่อง ความรู้ความเข้าใจที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง

– การแชร์ไอเดียการเป็นวิทยากรอย่างมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง

วัตถุประสงค์

 1. เข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของผู้สอนมืออาชีพ มีทัศนคติที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner Centered)
 2. สอนให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ ผู้เรียนเอาไปใช้ได้จริง (Friendly Content and Willing-to-Do Application )
 3. ใช้เทคนิคและเครื่องมือการสอนที่สร้างสรรค์ หลากหลายและน่าติดตาม (Selection of Impact Training Methods) เน้นการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม (Activity Based Learning)
 4. ส่งมอบด้วยบรรยากาศแห่งการมีส่วนร่วมของผู้เรียนซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ทีมีประสิทธิภาพ (Show Time Delivery)
 5. เคลื่อนไหวร่างกาย สบสายตา มีเสียงที่ทรงพลังด้วยการใช้น้าเสียง ความชัดเจนฉะฉานของการออกเสียง จังหวะจะโคนของการออกเสียง (Smart Personality)
 6. ประเมินผลก่อนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อม ประเมินผลระหว่างการสอนเพื่อปรับแผนการและกิจกรรม ประเมินผลหลังการสอนเพื่อการพัฒนาตัวเอง (Self and Learner’s Assessment)

หัวข้ออบรม

 • หลักการของการเป็นวิทยากรมืออาชีพ (To Be the Professional Trainer)
  • บทบาทและหน้าที่ของวิทยากรที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
  • คุณสมบัติที่ดีของวิทยากรมืออาชีพ
  • ทัศนคติที่ดีที่นาสู่การสอนที่มีประสิทธิภาพ
 •  จิตวิทยาในการสอน (Psychology of Teaching)
  • หลักการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  • การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking)
  • การสร้างบรรยากาศที่ดีที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  • ทาอย่างไรเมื่อกราฟตก
 • การบริหารเนื้อหา (Content Management)
  • การบริหารเวลาในการสอน บทนา เนื้อหา บทสรุป
  • โครงสร้างของเนื้อหา
  • คิดมุมกลับ “ แล้วฉันจะได้อะไร? “ (What’s in It for Me)
  • คาพาดหัว หรือ ข้อความสาคัญ (Headline / Key Message)
  • เครื่องมือ 3P เพื่อการมีส่วนได้ส่วนเสีย
  • 5 เครื่องมือในการโน้มน้าวใจ
  • ทวน อาวุธคู่กายของผู้สอน
  • Gimmick เพื่อการจดจาอย่างยั่งยืน
 • บุคลิกภาพของวิทยากร (Smart Personality of Trainer)
  • บุคลิกภาพแห่งความน่าเชื่อถือ
  • มาดที่มีเสน่ห์ในการสอน การยืน การเคลื่อนไหวร่างกาย การใช้มือ การสบตา
  • เสียงที่มีพลังดึงดูด การใช้น้าเสียง ความชัดเจนฉะฉาน จังหวะจะโคน ของการออกเสียง
 • หลักการและเทคนิคในการสอน (Principles and Training Methods)
  • ความทรงจาของมนุษย์ 4 รูปแบบ กับการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
  • 3 ทวีปในโลกของการสอน : เนื้อหา เทคนิควิธีการ การถ่ายทอด
  • ครบวงจรการเรียนรู้ด้วยหลักการ KUSA (Knowledge, Understanding, Skill, Attitude)
  • การเลือกใช้รูปแบบที่หลากหลายในการสอน เช่น กิจกรรมกลุ่ม เกมส์ การสาธิต
   กรณีศึกษา บทบาทสมมติ การฝึกปฏิบัติ คลิปวีดีโอ การแชร์ความคิดเห็น
  • เทคนิคในการถาม – ตอบคาถามที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
 • สื่อการสอน (Effective Instruction Media)
  • ตัวอย่างสื่อการสอนประเภทต่าง ๆ
  • การเลือกใช้สื่อการสอนที่หลากหลายเพื่อความน่าติดตาม
  • หลักพื้นฐานในการผลิต Power point SLIDE กับการเลือกใช้เพื่อความเหมาะสม
  • หลักการเขียน Flipchart และการใช้ Flipchart แบบ Round Robin
  • คลิปวีดีโอ สื่อการสอนสร้างสรรค์
 • แผนการสอน (Lesson Plan)
  • ความหมายและความสาคัญของแผนการสอน
  • องค์ประกอบของแผนการสอน
  • ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการสอน
 • การเตรียมพร้อมและการประเมินผล (Self and Learner’s Assessment)
  • การเตรียมพร้อมก่อนการสอนและการวิเคราะห์ผู้เรียน
  • การประเมินผลระหว่างการสอนเพื่อปรับการสอนหน้างาน
  • การประเมินผลหลังการสอนเพื่อการพัฒนาการสอนครั้งต่อไป
  • คำถาม Coaching เพื่อการสร้าง Action Plan ด้วยตัวผู้เรียนเอง

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. สำหรับผู้ที่เป็นวิทยากรภายในองค์กร และต้องการเพิ่มทักษะ และเทคนิค สำหรับการยกระดับสู่การเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น
 2. สำหรับผู้ที่เตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อขึ้นเป็นวิทยากรภายในองค์กร
 3. สำหรับหัวหน้างาน /Team Leader /ผู้บริหาร ที่เป็นตัวแทนองค์กรไปถ่ายทอด ข้อมูลความรู้กับพันธมิตรทางธุรกิจ

iPlus Service

 • null

  บริการปรับเนื้อหาหลักสูตรร่วมกับ

  วิทยากรเพื่อให้ได้เนื้อหาตรงตาม

  วัตถุประสงค์มากที่สุด

 • null

  บริการประสานงานและจอง

  ตารางอบรมของวิทยากร

 • null

  ออกใบเสนอราคา / ใบแจ้งหนี้

  ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

  (เพื่อใช้ในประกอบการลดหย่อนภาษี 200 %)

 • null

  เจ้าหน้าที่ประสานงานอำนวย

  ความสะดวกในวันที่จัดสัมมนา

 • null

  ป้ายชื่อประจำตัวสำหรับ

  ผู้เข้าอบรมสัมมนา

 • null

  เอกสารคู่มือประกอบการสัมมนา

  (Handouts)

 • null

  ข้อสอบ ประเมินความรู้ ก่อน – หลัง สัมมนา ในบางหลักสูตร

  (Pre test – Post test)

 • null

  เอกสารประเมินผลความพึงพอใจ

  (Evaluation of satisfaction)

 • null

  ประกาศณียบัตรมอบให้หลังจบ

  การสัมมนา (บางหลักสูตรเท่านั้น)

 • null

  Reportสรุปผลการอบรมและรูป

  บรรยากาศการอบรม (DVD หรือ

  Share Drive) หลังเสร็จสิ้นการอบรมสัมนา iPlus

บทความที่เกี่ยวข้อง