หลักสูตรอบรม : Effective PSDM and Follow Up Program (อ. ดร.บดี ตรีสุคนธ์)

หลักสูตรอบรม : Effective PSDM and Follow Up Program (อ. ดร.บดี ตรีสุคนธ์)

หลักสูตรอบรม : Effective PSDM and Follow Up Program (อ. ดร.บดี ตรีสุคนธ์)

40

Lecture

30

Group Discussion

30

Workshop

หลักสูตรอบรม : การแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการติดตามผล (Effective Problem Solving and Decision Making and Follow Up Program)

รูปแบบการอบรม : In-House Traing

ระยะเวลาหลักสูตร : 3 วัน (อบรม 1 วัน / 6 ชั่วโมง และการติดตามผล 2 วัน / 12 ชั่วโมง)

ในการทำงาน ความจริงประการหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คือการเผชิญกับปัญหา ผู้ที่หลีกเลี่ยงปัญหามักจะมีความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จในระดับต่ำ แต่ผู้ที่มีความคิดเชิงบวกจะมองว่าปัญหาคือโอกาสและจะนำความรู้ ความสามารถ รวมถึงสติปัญญาของตนมาใช้เพื่อหาทางออกของปัญหาอย่างเต็มที่ หรือที่เรียกกันว่า “การแก้ปัญหา” ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการค้นหาสาเหตุของปัญหาด้วยการคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) และการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) รวมถึงการกำหนดทางเลือกต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้สำหรับการแก้ปัญหานั้นๆ

ต่อจากนั้นจะต้อง “ตัดสินใจ” เลือกทางเลือกที่มีประสิทธิผลมากที่สุดไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การแก้ปัญหาที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ปัญหาบางประเภทอาจมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากซึ่งจำเป็นต้องใช้ทีมมาร่วมในการแก้ปัญหา (Team Synergy) ซึ่งจะส่งผลให้การแก้ปัญหามีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ที่มีบทบาทในการบริหารงานและบริหารคนจึงมีความจำเป็นต้องเรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบดำเนินไปอย่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจขององค์การบรรลุเป้าหมายตามที่องค์การกำหนดไว้

วัตถุประสงค์ :

 1. เข้าใจถึงปัญหาประเภทต่างๆ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
 2. สามารถคิดและวิเคราะห์อย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหา
 3. สามารถระบุทางเลือกในการแก้ปัญหา วิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก และตัดสินใจเลือกทางเลือกได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 4. ส่งเสริมความร่วมมือร่วมใจของทีมงานให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกันเป็นทีม
 5. ให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลการดำเนินงาน (Follow Up)

หัวข้อการอบรม :

 • การวัดระดับความรู้ก่อนการฝึกอบรม
 • ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • พฤติกรรมของบุคคลที่สนับสนุนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • กระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 • อุปสรรคของการคิดและแนวทางแก้ไข
 • เทคนิคการคิดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาและตัดสินอย่างมีประสิทธิผล

  – การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)

  – การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

  – การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)

 • กระบวนการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

  – การค้นหาสาเหตุของปัญหา

  – การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของปัญหา

  – การสรุปประเด็นปัญหาและการกำหนดทางเลือกการแก้ปัญหา

  – การประเมินทางเลือกในการแก้ปัญหา

  – การตัดสินใจเลือกทางเลือก

  – การนำทางเลือกไปปฏิบัติ

  – การประเมินผลการนำทางเลือกไปปฏิบัติ

 • สรุปและอภิปรายผล
 • มอบหมายงานให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติและกำหนดระยะเวลาเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน
 • การวัดผลความรู้หลังการฝึกอบรม

การติดตามผล และประเมินผลการฝึกอบรม :

การติดตามผล และประเมินผลการฝึกอบรบ ที่ครอบคลุมกระบวนการฝึกอบรมทั้งระบบ สำหรับเพิ่มทักษะความรู้ ความเข้าใจให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปปฏิบัติอย่างเป็นระบบ มี 2 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน ดังตารางต่อไปนี้

วิทยากรโดย :

อาจารย์ ดร.บดี ตรีสุคนธ์

 • ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • Human Resources Management Director, University of the Thai Chamber of Commerce
 • Human Resources Development Manager, DHL International (Thailand) Ltd.
 • Human Resources Advisor, Bank of Asia PLC., Assistant Vice President
 • Training & Development Specialist, Booker Wholesale (Thailand) Ltd.
 • Personnel and Administration Manager, Interlife John Hancock Assurance PLC.
 • The Siam Iron and Steel Co.,Ltd. (Siam Cement Group)

ขอรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม

iPlus Learning & Consultative Co.,Ltd.

iPlus Learning & Consultative Co., Ltd.
80 Soi Charansanitwong 64 , Charansanitwong Rd.,
Bang Yi Khan, Bang Phlat, Bangkok 10700 Thailand
0 2883 0461

Please provide your information.
Our representative will contact you within 48 hours.