เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

หลักสูตรอบรม : Problem-Solving & Decision Making

(เทคนิคการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ)

ระยะเวลาหลักสูตร : 1 วัน / 6 ชั่วโมง

หลักการและเหตุผล (PRINCIPLES) :

การตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากพนักงานในองค์การ ไม่ว่าจะในระดับใด ย่อมสามารถส่งผลกระทบไปยังหน่วยงานในระดับนั้นๆ หรือ อาจไปถึงระดับองค์การได้ ดังนั้นการตัดสินใจและการแก้ปัญหาที่ดีจากบุคคล หรือ ทีมงาน ย่อมจะช่วยให้องค์การในภาพรวมสามารถบรรลุซึ่งจุดหมายได้

อย่างไรก็ตาม พนักงานจำนวนไม่น้อยอาจยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ ทำให้การตัดสินใจหลายครั้งของพวกเขาจึงอาจเกิดการผิดพลาด และส่งผลกระทบมาถึงองค์การได้ “ทักษะการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหา” จึงเป็นสาระสำคัญสิ่งหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับขององค์การ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการตัดสินใจของตนเอง และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ (OBJECTIVES) :

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักการ และเทคนิคในการแก้ปัญหา และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม

หัวข้อการอบรม (AREAS OF STUDY) :

ทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem Solving Skills)

 • เทคนิคการระบุปัญหา ( Identify Problem ) “What if” Techniques
 • เทคนิคการระบุวัตถุประสงค์ (Setting Objective) และการวิเคราะห์ปัญหา (Analyzing Problem)
 • Workshop จากกรณีศึกษาที่จัดให้

เทคนิคการตัดสินใจ (Decision Making)

 • เทคนิคการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา (Generating Solution) และการประเมินทางเลือก (Analyzing Problem)
 • Workshop การสร้างและประเมินทางเลือก จากกรณีศึกษาที่จัดให้

เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา

 • เทคนิคการระดมสมอง (Brain Storming Technique)
 • เทคนิคการลงคะแนนทางเลือก (Polling Technique)
 • เทคนิคการทำทางเลือกให้น้อยลง (Narrowing Technique)
 • เทคนิคการทำแผนภูมิ (Process Chart) และกราฟก้างปลา (Fishbone)
 • Workshop การใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหา

ทักษะการแก้ไขปัญหา (ต่อ)

 • การพัฒนาแนวทางการดำเนินงาน (Develop Action Plan)
 • การสร้างข้อเสนอการดำเนินงาน (Submitting Proposal)
 • การปฏิบัติตามแผน (Implementing the Solution)
 • การประเมินผล (Evaluating & Updating)
 • Workshop การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (กรณีศึกษาในองค์การ)

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. ผู้จัดการระดับ Middle Manage (หรือ สูงกว่า)
 3. หัวหน้างาน และบุคลากร ที่ต้องการเพิ่มทักษะการคิดและการตัดสินใจ

Problem Solving and Decision Making เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง