IN-HOUSE หลักสูตรอบรม การทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร ดร.รัฐ ธนาดิเรก

IN-HOUSE หลักสูตรอบรม การทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร ดร.รัฐ ธนาดิเรก

In-House Training (จัดอบรมภายในองค์กร)
Course : Strategic Planning & Formulation (การทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กร)
Date : 16 – 17 มกราคม 2562
Instructor : ดร.รัฐ ธนาดิเรก
Client : กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ และพัฒนาตราสารหนี้ในประเทศ