In-House Training หลักสูตร ทัศนคติและบุคลิกภาพในการให้บริการแบบมืออาชีพ

In-House Training หลักสูตร ทัศนคติและบุคลิกภาพในการให้บริการแบบมืออาชีพ

In-House Training (จัดอบรมภายในองค์กร)
Course : ทัศนคติและบุคลิกภาพในการให้บริการแบบมืออาชีพ
Instructor : อาจารย์ทวนทอง ทองเต็ม
Client : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย