อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

การศึกษา

 • กำลังศึกษา ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

» ประสบการณ์การทำงาน (อดีตและปัจจุบัน)

ประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากรขององค์กรชั้นนากว่า 16 ปี

 • บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (King Power Group)
  ตำแหน่ง : Manager – Learning & Development
 • บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป จำกัด (TOA Group)
  ตำแหน่ง : Human Resource Business Partner
 • บริษัท แมเนจเม้น โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (Management Solution International)
  ตำแหน่ง : HROD Consultant
 • บริษัท ไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (Siam Commercial Group)
  ตำแหน่ง : HR Specialist

» ความเชี่ยวชาญ

โปรแกรมด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน (Building Next Gen Leadership for Business Sustainability)

 • หลักสูตร การบริหารพนักงานที่มีศักยภาพสูงและการวางแผนทดแทนตำแหน่งาน (Talent Management & Succession Plan)
 • หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อสร้างทีมงานประสิทธิภาพสูง สำหรับผู้จัดการ
  (Leadership Development Programs for Manager: Smart Leader, Smart Team)
 • หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหัวหน้างาน (Leadership Development Programs for Supervisor)
 • หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ (Supervisory Skills for New Supervisor)
 • หลักสูตร การบริหารคน สำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR)
 • หลักสูตร การเป็นพี่เลี้ยงพนักงานใหม่อย่างมืออาชีพ (Mentor @ Work)
 • หลักสูตร เทคนิคการนำเสนอแบบมืออาชีพ (Professional Presentation Techniques)
 • หลักสูตร เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
  (Effective Communication & Smart Personality Techniques)
 • หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ (Leading Yourself for Success Life)

โปรแกรมด้านการพัฒนามาตรฐานการบริการสู่ความที่เป็นเลิศ (Service Excellence Standard)

 • หลักสูตร กลยุทธ์การสร้างสรรค์บริการที่เหนือชั้นและสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ
  (Service Innovation & Service Culture)
 • หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการบริการให้โดนใจและการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า
  (Service Excellence & Customer Complaint Management)
 • หลักสูตร การออกแบบมาตฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service Excellence Standard)
 • หลักสูตร เทคนิคการโค้ชชิ่งเพื่อสร้างวัฒนธรรมการบริการ สำหรับหัวหน้างาน (Service Coaching for Supervisor)
 • หลักสูตร หัวใจนักบริการ สร้างได้ (Build up Service Heart)

» หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ