อาจารย์ปฐมภัค รักวัฒนกุล

อาจารย์ปฐมภัค รักวัฒนกุล

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

การศึกษา

 • ปริญญาโท  สาขาเศรษฐศาสตร์แรงงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  (International Program)  คณะเศรษฐศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  (Master Degree in Labor Economics and Human Resources Management,
  Faculty of Economics, Chulalongkorn University – International Program)
 • Professional Growth Liberal Studies (หลักสูตรวิชาเลือกอิสระทางการบริหารจัดการ)
  West Chester University, Pennsylvania, U.S.A.
 • ปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  (Bachelor Degree in Arts, Faculty of Arts, Silpakorn University)

» ตำแหน่งงาน-หน้าที่ปัจจุบัน

วิทยากร (Trainer) :

 • สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  (ไทย-ญี่ปุ่น)  (Technology Promotion Association (Thai-Japan)
 • สถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิคส์ (Electrical and Electronics Institute)
 • สถาบันยานยนต์ (Thailand Automotive Institute)
 • Thailand Management Association (TMA)
 • สมาคมการท่องเที่ยวแห่งจังหวัดทางภาคตะวันตก
 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจ.เพชรบุรี

โค้ชอาชีพ  (Coaching – Life Coach & Supervisor Coach)

 • โครงการโค้ชผู้บังคับบัญชาและ กลุ่มดาวดวงเด่น (Talent) ห้างหุ้นส่วนสามัญ บ้านขนมนันทวัน จ.เพชรบุรี

อาจารย์พิเศษ (Special Lecturer) :

 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (Faculty of Business Administration, Thai-Chamber of Commerce)
  หลักสูตร : การบริหารและการจัดการองค์การ (Management and Organization)
  หลักสูตร : การบริหารธุรกิจสมัยใหม่ (Business Management in Modern World)
 • ภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  (Faculty of General Management, Rajaphat Pranakorn University)
  หลักสูตร : การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร, เทคโนโลยีสารสนเทศ สัมมนาปัญหาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และสัมมนาปัญหาการบริหาร (HR Management, Employee Training & Development, Management Information System, Seminar on HR Management & Management

» หน่วยงานและสถานประกอบการที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

 • Acme Group (Furniture)
 • Nidec Co., Ltd. (Electronics)
 • Siam Daikin Sales Co., Ltd. (Air-conditioner)
 • TK Park อุทยานการเรียนรู้
 • บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • Modernform Enterprise Consulting (IT Solutions)
 • HD Supply Limited Partnership (Medical Supplies)
 • Usui International Corporation (Thailand) Ltd. (Auto Part)
 • Donaldson Co., Ltd. (Disc Filter)
 • บริษัท พัฒนาโฟรสเซ็นฟู๊ดส์ จำกัด
 • Bayer Thai (Chemical,Phama)
 • Nikon (Thailand) Co., Ltd. (Camera)
 • Standard Manufacturing (Cleaning Product)

» หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ