5 ความสามารถพื้นฐานนักบริหารธุรกิจ

5 ความสามารถพื้นฐานนักบริหารธุรกิจ

ความสามารถพื้นฐานนักบริหารธุรกิจ 5 ประการ
1.ความสามารถในการวางยุทธศาสตร์
2.ความสามารถในการนำที่ทุกคนให้การยอมรับ
3.ความสามารถในการบริหารจัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
4.ความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค
5.ความสามารถในการพัฒนาองค์การและบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ

CONTRIBUTOR : ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ