หลักสูตรอบรมด้าน เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน (HR for non HR)

หลักสูตรอบรมเทคนิคการบริหารคนสำหรับผู้บริหารสายงาน (HR for Non HR)

2 ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน

คน (People) x กลยุทธ์การดำเนินงาน (Work Strategy) = ความสามารถขององค์กร (Organization Capability)

“คน” มีความความคิด มีความซับซ้อนเฉพาะบุคคล ต้องการความเข้าอก เข้าใจ ต้องการข้อมูล ต้องการความรู้ ต้องการประสบความสำเร็จในรูปแบบที่แตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อต้องบริหารคน…ผู้บริหารสายงานต้องมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้าง? ที่จะช่วยให้ธุรกิจเกิดได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย

แนวคิดปัจจุบันในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ HRM มักจะถูกกำหนดให้เป็นสมรรถนะ (Competency) ทัศนคติ ความรู้ ความสามารถของผู้บริหารหน่วยงานระดับต่างๆ ให้สามารถทำหน้าที่ใส่ใจดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงาน จนถึงวันที่ลาออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ซึ่งผู้บริหารสายงานควรมีความรู้ในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1.การกำหนดหน้าที่งาน
3.การรับสมัครหาคนที่ใช่
5.การปฐมนิเทศ/การสอนงาน
7.การให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลงาน
9.การจูงใจ/สร้างความผูกพัน

2.การกำหนดคุณสมบัติ
4.การสัมภาษณ์งาน
6.การบรรจุ/พ้นทดลองงาน
8.การพัฒนาศักยภาพให้เป็นคนเก่ง-คนดี
10.การลงโทษทางวินัย/แรงงานสัมพันธ์

การพัฒนาให้ผู้บริหารในสายงาน HR for Non HR มีทักษะในการบริหารจัดการคน ดูแลรักษาคนอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำระบบ/เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ได้อย่างถูกต้อง จะช่วยสนับสนุนให้พนักงานในหน่วยงานปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น

“Line Manager is a Human Resource Manager”

“หัวหน้าหน่วยงานทำหน้าที่เสมือนผู้จัดการหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์”

HR for Non HR – คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

HR for Non HR คือหลักสูตรที่เสริมทักษะให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน ที่จะเพิ่มสมรรถนะของตนในการบริหารคน การบริหารงาน ให้สามารถสร้างบรรยากาศการทำงาน สร้างขวัญกำลังใจ และจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เกิดความศรัทธา ไว้วางใจ และร่วมมือกันทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความสุขในการทำงาน (High Performance and Happiness) บรรลุเป้าหมายของทีมงาน และมีผลงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

HR for Non HR มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับองค์กร เพราะนับได้ว่าเป็นเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของผู้นำยุคใหม่ โดยเนื้อหาสำคัญมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ ที่ครบวงจรทั้งทางศาสตร์และทางศิลป์ นับตั้งแต่การบริหารอัตรากำลัง การกำหนดคุณสมบัติ และคุณลักษณะของพนักงาน การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาความสามารถ การประเมินผลและการให้ผลย้อนกลับ การบริหารค่าตอบแทน การบริหารความสัมพันธ์ การรักษาไว้ซึ่งคนเก่งและคนดี ตลอดไปจนถึงการบริหารจัดการที่เหมาะสม เมื่อพนักงานออกจากองค์กร

HR for Non HR – กลยุทธ์สำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

  1. พัฒนาระบบสรรหาว่าจ้างคนเก่งและดี ที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (Core Value)
  2. พัฒนาระบบการวางแผนกำลังคนที่ต้องการในอนาคต ทั้งในแง่จำนวนประเภท ระดับ คุณลักษณะและความต้องการในด้านต่างๆ
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะขิงบุคลากร และนำระบบสมรรถนะมาใช้ในด้านต่างๆ
  4. พัฒนาระบบฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สำหรับผู้บริหารและบุคลากรที่เกิดจากความต้องการที่สอดคล้องกันระหว่างความต้องการขององค์กร และตัวพนักงาน
  5. พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ที่จะทำ ให้องค์กรมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
  6. พัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานทั้งในรูปตัวเงินและมิใช่ตัวเงิน ที่สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรและ ความคาดหวังของพนักงาน
  7. พัฒนาระบบบริหารสายอาชีพของพนักงาน

หลักสูตร HR for Non HR – เหมาะสมกับใคร?

หลักสูตรนี้ ได้ออกแบบมา เพื่อ ยกระดับผู้นำที่เก่งงาน ให้ “เก่งคน” เติมเต็มศักยภาพของผู้นำในส่วนต่างๆ ขององค์กร หรือที่เรียกกันว่า “Line Manager” ที่ต้องบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานของตนเองร่วมกับหน่วยงานทรัพยากรบุคคลที่มีหน้าที่หลักโดยตรง

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน HR for Non HR

iPlus Center ขอแนะนำ

หลักสูตรอบรมด้าน HR for Non HR ของ iPlus

HR for Non HR – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง