หลักสูตรอบรมด้าน Customer Insight (วิเคราะห์ตลาดจากความต้องการของลูกค้า)

เพราะลูกค้ามีความต้องการอยู่เสมอ โดยถูกกำหนดมาจากความคิดและพฤติกรรม ซึ่งหากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ สามารถเข้าใจในสิ่งเหล่านั้น ย่อมจะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นที่ประทับใจ และเป็นที่จดจำไปอีกนานแสนนาน

Customer Insight Course : หลักสูตรอบรม การเข้าใจลูกค้าในเชิงลึกเพื่อสร้างคุณค่า
– คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

Customer Insight Course: หลักสูตรการเข้าใจลูกค้าในเชิงลึกเพื่อสร้างคุณค่า คือหลักสูตรที่จะมุ่งเน้นทำให้เกิดแรงบันดาลใจทางความคิดเกี่ยวกับผู้บริโภค เข้าใจในมุมมองการตลาดที่แตกต่างในด้านพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และนำแนวคิดการตลาดมาวิเคราะห์ ปรับใช้ทางการตลาดเพื่อตอบสนองผู้บริโภคอย่างเหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้สามารถนำไปเชื่อมโยงกับการสร้างประสบการณ์ต่างๆให้กับผู้บริโภคได้อีกด้วย คือ Consumer Experience Management :หลักสูตรบริหารประสบการณ์แบบเหนือความคาดหมาย เป็นหลักสูตรที่จะมุ่งเน้นการออกแบบ Customer Journey Mapping โดยเทคนิคการสร้างประสบการณ์เชิงบวกผ่าน Touch Points ต่างๆ เพื่อการสร้างคุณค่าและชนะใจลูกค้า

“สิ่งที่ทำให้ลูกค้ารู้ประทับใจ ย่อมมาจากคุณค่าที่ได้รับการตอบสนอง”

หลักสูตรนี้จะมีที่มาและสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆดังต่อไปนี้

Competency – สมรรถนะหลักของตำแหน่ง

โดยเฉพาะในส่วนงานด้านการตลาดที่จะเป็นสมรรถนะหลักอยู่แล้ว เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการเข้าใจในความคิด พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ที่จะนำข้อมูลสำคัญมาสร้างประโยชน์ด้านการตลาดขององค์กร

Problematic – ปัญหาที่ได้เกิดขึ้น

ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นอาจจะมีอุปสรรคมากมายเกิดขึ้น หากห่างเหินจากแนวคิดและพฤติกรรมของลูกค้า

Mega Trend and Impact – เทรนด์ใหม่ๆและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ความต้องการของลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและมากมายในปัจจุบัน การมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรม ไลฟ์สไตล์และการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ย่อมเป็นสิ่งที่จะทำใหผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นมีอนาคตต่อไปได้

Customer Insight Course – หลักสูตรอบรม การเข้าใจลูกค้าในเชิงลึกเพื่อสร้างคุณค่า
– มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

  • แนวคิดการตลาดองค์รวม – การตลาดภายในองค์กร, การตลาดเชิงบูรณาการ
  • การแสวงหาความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับลูกค้า
  • การวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และกลยุทธ์รับมือ
  • การกำหนดแนวทางการและการสร้างการตลาดเชิงคุณค่าแก่สินค้าและบริการ

Customer Insight Course : หลักสูตรอบรม การเข้าใจลูกค้าในเชิงลึกเพื่อสร้างคุณค่า – เหมาะกับใคร?

นี้เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ต้องการข้อมูลทางการตลาดจากการใกล้ชิดลูกค้าเพื่อนำไปสร้างคุณค่า หรือต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆขององค์กร

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในแผนกอื่นที่ต้องการทราบถึงแนวคิด กระบวนการ วิธีการทางด้านการตลาดเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานของแผนกต่างๆภายในองค์กร เนื่องจากปัจจุบันข้อมูล แนวคิดทางด้านการตลาดที่มีบทบาทมากขึ้น โดยมุ่งเน้นความเข้าใจความคิด และพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Customer Insight

iPlus Center ขอแนะนำ

ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์

ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์

หลักสูตรอบรมด้าน Customer Insight ของ iPlus

Request for Our Training Course / Program and Quotation

Customer Insightเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง