หลักสูตรอบรมด้าน Marketing Research and Market Analysis

การเข้าใจอย่างแท้จริงในความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างสูงมากต่อการทำธุรกิจ โดยเฉพาะในด้านการตลาด เพราะข้อมูลส่วนนี้จะสามารถชี้นำ อธิบาย บอกเล่าถึงสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการนั้นๆ ควรจะเป็นให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ตอบสนอง สร้างความพึงพอใจและสร้างคุณค่าอย่างสูงสุด

Marketing Research and Market Analysis Course : หลักสูตรอบรม
การวิจัยตลาดและวิเคราะห์ตลาด – คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

Marketing Research Course : หลักสูตรอบรมการวิจัยตลาด คือหลักสูตรที่จะมุ่งเน้นความเข้าใจการแบ่งกลุ่มตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้มาจากกระบวนการ การวิจัยตลาด วิจัยข้อมูลทางด้านธุรกิจอย่างเป็นระบบและมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยในการตัดสินใจ ความเข้าใจในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการในภาพรวม

เนื้อหาในส่วนนี้สามารถเชื่อมโยงกับ Market Analysis Course หรือ เนื้อหาทางด้าน CRM ,CEM หรือเนื้อหาอื่นด้านการตลาดที่เกี่ยวข้องได้

Market Analysis Course : หลักสูตรอบรมการวิเคราะห์ตลาด คือหลักสูตรที่จะมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าทางการตลาด สร้างความคุ้มค่าในคุณค่าของการตลาด และเชื่อมโยงกับวิธีการทำวิจัยทางธุรกิจ Qualitative and Quantitative รวมถึงรูปแบบการวิจัยทางการตลาด ความแตกต่าง และวิธีการนำไปใช้

นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมด้านการตลาดที่เกี่ยวข้อง

Data Analysis SPSS Course: เป็นหลักสูตรที่แนะนำวิธีการจัดการกับข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรม SPSS ในด้านการสร้างแฟรมข้อมูล การกรอกข้อมูล การตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์ Chi-Square + Cross-tab, t-test, ANOVA, Correlation, Regression

“ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย มีอยู่ตลอดเวลา ไม่รู้จบ และการได้มาซึ่งข้อมูลที่สำคัญ จะนำมาซึ่งการต่อยอดคุณค่าได้มากมาย”

ซึ่งข้อมูลความต้องการนี้ ในบางครั้งลูกค้าเอง อาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่ามีความต้องการซ่อนอยู่ หากผลิตภัณฑ์หรือบริการใดใด ได้ถูกสร้างขึ้นจากพื้นฐานความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญแล้ว จะทำให้ทุกทุกกระบวนการมีความชัดเจน ยั่งยืนและชนะใจลูกค้าในที่สุด

หลักสูตรนี้จะมีที่มาและสร้างประโยชน์ในมิติต่างๆดังต่อไปนี้

Competency – สมรรถนะหลักของตำแหน่ง

โดยเฉพาะในส่วนงานด้านการตลาดที่จะเป็นสมรรถนะหลักอยู่แล้ว เพื่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการวิจัยตลาดและวิเคราะห์ตลาด ที่จะนำข้อมูลสำคัญมาสร้างประโยชน์ด้านการตลาดขององค์กร

Problematic – ปัญหาที่ได้เกิดขึ้น

เมื่อข้อมูลที่ต้องนำมาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆได้แล้ว จะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น เกิดปัญหาด้านการพัฒนาเพื่อชนะคู่แข่งและชิงความได้เปรียบในทางการตลาด

Mega Trend and Impact – เทรนด์ใหม่ๆและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

ความต้องการของลูกค้ามีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและมากมายในปัจจุบัน การมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า ย่อมเป็นสิ่งที่จะทำใหผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นมีอนาคตต่อไปได้

Marketing Research and Market Analysis Course – หลักสูตรอบรมการวิจัยตลาดและวิเคราะห์ตลาด
– มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

  • การจัดการการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing)
  • การตลาดภายในองค์กร(Internal Marketing)
  • การตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing)
  • การตลาดสัมพันธ์ (Relationship Marketing)
  • การเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
  • รูปแบบการวิจัยทางการตลาด ความแตกต่าง และวิธีการนำไปใช้
  • วิธีการทำวิจัยทางธุรกิจ Qualitative and Quantitative
  • ข้อมูลเชิงสถิติกับการวิจัยทางธุรกิจและ ข้อมูลเชิงนามธรรมกับการวิจัยทางธุรกิจ
  • การนำข้อมูลทางการตลาดไปเชื่อมโยงกับเครื่องมือทางการตลาดด้านอื่น อาทิ เช่น CRM – Customer Relation Management หรือ CEM – Customer Experience Management เป็นต้น
  • Marketing Research and Data Analysis SPSS – เสริมการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS

Marketing Research and Market Analysis Course : หลักสูตรอบรมการวิจัยตลาดและวิเคราะห์ตลาด – เหมาะกับใคร?

เหมาะสำหรับนักการตลาดที่ต้องทำการวิจัยข้อมูลทางการตลาดเพื่อนำไปสร้างคุณค่า หรือต่อยอดให้กับผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆขององค์กร

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในแผนกอื่นที่ต้องการทราบถึงแนวคิด กระบวนการ วิธีการทางด้านการตลาดเพื่อนำไปปรับใช้ในการทำงานของแผนกต่างๆภายในองค์กร เนื่องจากปัจจุบันข้อมูล แนวคิดทางด้านการตลาดที่มีบทบาทมากขึ้น โดยมุ่งเน้นความเข้าใจความคิด ความต้องการของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Marketing Research and Market Analysis

iPlus Center ขอแนะนำ

ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์

หลักสูตรอบรมด้าน Marketing Research and Market Analysis ของ iPlus

Request for Our Training Course / Program and Quotation

Marketing Research and Market Analysis – เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง