[แนะนำหลักสูตรอบรม] การวิจัยตลาดเเละวิเคราะห์ตลาด

[แนะนำหลักสูตรอบรม] การวิจัยตลาดเเละวิเคราะห์ตลาด

[แนะนำ] หลักสูตรอบรมด้านการตลาด
(สำหรับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร)

Marketing Research and Market analysis
โดย … ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์

หลักสูตรการวิจัยตลาดเเละวิเคราะห์ตลาดนี้ เหมาะกับบุคคลากรในทุกระดับของสายงานด้านการตลาด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดแรงบันดาลใจและความเข้าใจ ในแนวคิดและหลักการพื้นฐานของการวิจัยเเละวิเคราะห์ตลาด ตลอดจนการหาข้อมูลทางการตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

หลักสูตรอบรม : การวิจัยตลาดและการวิเคราะห์ตลาด
ระยะเวลาหลักสูตร : 2 วัน / 12 ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS) :

  1. ผู้บริหารระดับสูง
  2. ผู้จัดการงานขาย และการตลาด
  3. หัวหน้าพนักงานขาย และหัวหน้าการตลาด
  4. พนักงานฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย รวมถึงพนักงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร : ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์

Education

▪  The University of New South Wales Sydney 2052, Australia PhD. In Marketing (UNSW’s Scholarship)

▪  The University of New South Wales Sydney 2052, Australia Master of Commerce in Marketing

▪  Assumption University Bangkok, Thailand BBA. Major : Marketing, Honours

Experience

▪  Inspire Research Co.,Ltd.  Position : Managing Director  (2004 – 2013)

▪  Chuo Senko Public Company (Thailand)  (2004)

▪  University of New South Wales  (2001 – 2003)

▪  Assumption University  (1999 – 2001)

▪  Asia Marketing Intelligence (Thailand) Ltd.,  (1996 – 1998)

▪  Saha Union Public Co.,Ltd.  (1995 – 1996)

Business Institute

▪  Asia Training Provider Co.,Ltd.

▪  The Asia Business Forum  (ABF)

▪  Business & Manufacturing Network Media (BMN)

▪  Thailand Marketing Research Society (TMRS)

▪  etc.

 – ผลประเมินจากผู้เข้าอบรม

– ความคิดเห็นจากผู้เข้าอบรม

– ภาพบรรยายกาศการอบรมที่ผ่านมา