อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

การศึกษา

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)  M.B.A. (Marketing) คณะบริหารธุรกิจ  สถานบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA)
 • นิเทศศาสตรบัณฑิต (การโฆษณา)  B.A. Communication Arts (Advertising) คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

» ประสบการณ์การทำงาน – ปัจจุบัน

 • รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการค้า – การลงทุนแผนใหม่ (ITDC)
 • ที่ปรึกษา บจก.นาโนเซิร์ช (บริษัท ด้านวิจัยการตลาด ที่มีผลงานแพร่หลายในหนังสือพิมพ์ธุรกิจ)
 • ที่ปรึกษา บจก.ดรีมเบส อินเตอร์แอ็คทีฟ (บริษัทที่ปรึกษาด้าน On-line Marketing, CRM, Database Marketing)
 • อาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

» ประสบการณ์การทำงาน – อดีต

 • 2545 – 2546  ผู้จัดการการตลาด (การบริหารตราสินค้า) หนังสือพิมพ์ “คม ชัด ลึก”
 • 2543 – 2545  ผู้จัดการตราสินค้า (Brand Manager) บริษัท พรีเมียร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • 2542 – 2543  ครีเอทีฟรายการ “สัญญามหาชน” บริษัท ดีทอล์ก จำกัด
 • 2539 – 2542  นักโฆษณา (Account Executive) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

» ประสบการณ์ด้านอื่นๆ

 • คณะกรรมการตัดสินโฆษณายอดเยี่ยมของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2546 – 2548
 • วิทยากรและที่ปรึกษากลุ่ม โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงานทางธุรกิจ (Cook Book) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปี 2547, 2549 และ 2550

» ประสบการณ์ด้านการเป็นผู้ดำเนินรายการ

 • ผู้ดำเนินรายการสัมมนาด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์
 • อดีตผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ เม้าท์ มันส์ มันส์ ทางช่อง Star Channel 1 สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม MVTV

» ประสบการณ์ด้านวิทยากร

วิทยากรด้านการตลาด  การสื่อสารการตลาด และการสร้างแบรนด์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน  อาทิเช่น

 • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
 • บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มาร์เก็ตคอมส์ จำกัด
 • บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด  ฯลฯ
 • และยังเป็นวิทยากรพิเศษ ในสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนต่างๆ

อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

อาจารย์ปริญญา ชุมรุม

» หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ