แนะนำหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมด้าน HRM & HRD (สำหรับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร)  Behavioral and Competencies based Interview โดย ... อาจารย์อักษร แจ่มศรี ในหลายองค์กรที่มีการใช้เครื่องมือคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน  การสัมภาษณ์ยังเป็นเครื่องมือที่สะดวก ค่าใช้จ่ายน้อยและได้ผลดีมากที่สุดวิธีหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขที่ผู้สัมภาษณ์ต้องมีความรู้และทักษะในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี และใช้แนวคำถามในเชิงพฤติกรรม (Behavior-based interviewing) ที่ใช้พฤติกรรมในอดีตชี้บ่งแนวโน้มพฤติกรรมของผู้สมัครในอนาคต

[แนะนำหลักสูตรอบรม] เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม และสมรรถนะ

หลักสูตรอบรมด้าน HRM & HRD (สำหรับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร)  Behavioral and Competencies based Interview โดย ... อาจารย์อักษร แจ่มศรี ในหลายองค์กรที่มีการใช้เครื่องมือคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน  การสัมภาษณ์ยังเป็นเครื่องมือที่สะดวก ค่าใช้จ่ายน้อยและได้ผลดีมากที่สุดวิธีหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขที่ผู้สัมภาษณ์ต้องมีความรู้และทักษะในการสัมภาษณ์เป็นอย่างดี และใช้แนวคำถามในเชิงพฤติกรรม (Behavior-based interviewing) ที่ใช้พฤติกรรมในอดีตชี้บ่งแนวโน้มพฤติกรรมของผู้สมัครในอนาคต

หลักสูตรอบรมด้านการตลาด (สำหรับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร) Marketing Research and Marketing analysis โดย ... ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ หลักสูตรการวิจัยตลาดเเละวิเคราะห์ตลาดนี้ เหมาะกับบุคคลากรในทุกระดับของสายงานด้านการตลาด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดแรงบันดาลใจและความเข้าใจ ในแนวคิดและหลักการพื้นฐานของการวิจัยเเละวิเคราะห์ตลาด

[แนะนำหลักสูตรอบรม] การวิจัยตลาดเเละวิเคราะห์ตลาด

หลักสูตรอบรมด้านการตลาด (สำหรับจัดฝึกอบรมภายในองค์กร) Marketing Research and Marketing analysis โดย ... ดร.เกรียงสิน ประสงค์สุกาญจน์ หลักสูตรการวิจัยตลาดเเละวิเคราะห์ตลาดนี้ เหมาะกับบุคคลากรในทุกระดับของสายงานด้านการตลาด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดแรงบันดาลใจและความเข้าใจ ในแนวคิดและหลักการพื้นฐานของการวิจัยเเละวิเคราะห์ตลาด

หลักสูตร HRD&HRM Strategy of the 21st Century (การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่) วิทยากรโดย : ดร.รัฐ ธนาดิเรก จำกัดที่นั่งเพียง 50 ท่านแรกที่สมัครพร้อมชำระเงินเท่านั้น ค่าธรรมเนียมการอบรม 6,000 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม Vat) วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น ณ โรงแรม Centara Grand @ CentralWorld

เชิญร่วมอบรมสัมมนา หลักสูตร HRD&HRM Strategy of the 21st Century

หลักสูตร HRD&HRM Strategy of the 21st Century (การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่) วิทยากรโดย : ดร.รัฐ ธนาดิเรก จำกัดที่นั่งเพียง 50 ท่านแรกที่สมัครพร้อมชำระเงินเท่านั้น ค่าธรรมเนียมการอบรม 6,000 บาท/ท่าน (ยังไม่รวม Vat) วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น ณ โรงแรม Centara Grand @ CentralWorld