ดร.สันติธร ภูริภักดี

ดร.สันติธร ภูริภักดี

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงกลยุทธ์) : Doctoral Degree in Business Administration (PhD) – Strategic Management (โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับ University of Nebraska – Lincoln, USA) : A Collaborative Program of Bangkok University & University of Nebraska Lincoln, USA – 2002
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) : Master Degree in Business Administration (MBA) – Marketing Philadelphia University, Pennsylvania, USA – 1990
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) : Bachelor Degree in Business Administration (BBA)
  – Finance and Banking มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ : Assumption University, Bangkok, Thailand – 1986

» Certificates

 • Entrepreneurship Education Workshop: Babson College, Wellesley, Massachusetts,USA – 2006
 • Edward de Bono’s Lateral Thinking: Edward de Bono Training Pte Ltd, Singapore – 2009

» Visiting Professor

Satakunta University of Applied Science, Rauma, Finland (March – May 2011)

 • Services Marketing
 • Brand Management

» ประสบการณ์ทำงาน

 • September 2014 to Present  อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร Lecturer – Department of Hotel Management, Faculty of Management Science, Silpakorn University
 • November 2011 to August 2014 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   Deputy Dean for Academic and Student Affairs, College of Management Bangkok, University of Phayao
 • November 2005 to October 2011 หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Chairperson – Department of Marketing, Faculty of Business Administration, Bangkok University
 • August 1999 to November 2005  อาจารย์ประจำ ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Lecturer – Department of Management, Faculty of Business Administration, Bangkok University
 • April 1995 to January 1997 ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัทเบอรี่ยุคเกอร์ จำกัด  Product Manager, Berli Jucker Co., Ltd. Sukhumvit 42 Road, Klong Toey, Bangkok 10110
 • March 1992 to April 1995 ผู้จัดการส่งออก บริษัท คาร์โนลด์เมทัลบ็อกซ์ จำกัด
  Export Manager, Carnaudmetalbox Co., Ltd. Poochaosamingprai Road, Samutprakarn 10540
 • May 1990 to March 1992   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค Assistant to Sales & Marketing Manager, The Imperial Queen’s Park Hotel. Sukhumvit 22 Road, Wattana, Bangkok 10110

» Teaching Experince

 • Silpakorn University (PhD, MBA) Since 2013
  • Organization and Human Resource Management
  • Strategic Management
 • Mahidol University (BBA) Since 2013
  • Marketing for Hotel and Tourism
  • Introduction to Tourism Industry
 • Sripatum University (BBA International College) Since 2013
  • Hotel Marketing
 • Srinakharinwirot University (BA in Innovation Communication) Since 2012
  • Tourism Resource Management
 • University of Phayao (PhD, MBA and MA Hotel and Tourism) Since 2011
  • Hotel and Tourism Management
  • Strategic Marketing for Hotel and Tourism
  • Advanced Marketing Management
 • Stamford International University (MBA) Since 2005 – 2010
  • Marketing Management
  • International Business Management
 • Burapha University (MBA) Since 2004
  • Strategic Marketing
  • Strategic Thinking and Competitive Advantage
 • Naresuan University (PhD, MBA, MA Hotel and Tourism) Since 2004
  • Hospitality Industry
  • Tourism and Hotel Management
  • Hotel Development and Operations
  • Special topics in Tourism Industry
 • Assumption University (BBA) 1999 – 2000
  • Introduction to Business
 • Ramkamhaeng University (MBA) 1994 – 2010
  • Marketing Management
 • Bangkok University (MBA, BBA) Since 1993
  • Strategic Branding Marketing
  • International Marketing Management
  • Entrepreneurship and Business Initiation

» Training and Seminar Courses<

 • The Team Management and Leadership Program, Landmark Forum, organized by Landmark Education Thailand (September 2010 – March 2011)
 • De Bono Thinking System, organized by Edward de Bono Training Pte Ltd (Singapore), Regional Center – Asia in association with Creativity Center Co., Ltd. (June, 25, 2009)
 • Entrepreneurship Education Workshop, organized by Babson College (March 2006)
 • The 8th International Conference on Marketing and Development, New Visions of Marketing and Development : Globalization, Transformation and Quality of Life – organized by Bangkok University, Arizona State University and Morrison   School of Agribusiness and Resource Management (January 4-7, 2003)

» Guest Speakers for Seminar Training and Workshops English Version

 • OTOP Product Development, Entrepreneurship Development and OTOP Marketing Promotion, Training course of “Small and Medium Enterprises” – Lectured to the National Committee of One Village One Product (OVOP) Movement of Council of the Cambodian Rehabilitation and Development Board of Council for the Development of Cambodia (CRDB/CDC) at SD Avenue Hotel, Bangkok (Aug 25-26, 2015)
 • The Applying Philosophy of Sufficiency Economy in Development and OTOP Village Champion (OVC), ASEAB Regional Expo on Community Products (OTOP/OVOP), Lectured to the participants from ASEAN Countries (Malaysia, Indonesia, Brunei, Myanmar and Cambodia), Chiang Mai (August 12-14, 2015)
 • Brand Image, Wall Street English – Central World (November 15, 2012)
 • Retail Franchise Opportunities, Wall Street English – Central World (October 19, 2012)
 • Hotel and Tourism Management – Lectured to the Government Officers and Businessmen from Bhutan (August 15, 2012)
 • Small and Medium Enterprises and Entrepreneurs – Lectured to Faculty Members and Students from the Philippines at Bangkok University (September 21, 2011)
 • Creative Business Ideas and Branding – Lectured to Faculty Members and Students from Mexico at Bangkok University (June 21, 2011)
 • Branding Management for Entrepreneurs – Lectured to Faculty Members and Students from Mexico at Bangkok University (June 16, 2011)
 • Thailand Land of Smiles – Lectured to the Audience and Faculty Members at Satakunta University of Applied Sciences in Finland (April 7, 2011)
 • Marketing Survey in Thailand – Lectured to Faculty Members and Students from Denmark at Rajamangala University of Technology Krungthep (August 26, 2010)
 • Marketing and Up Selling Techniques for Spa Business, Centara Hotels and Resorts (November 1-2, 2007)

» Guest Speakers for Seminar Training and Workshops Thai Version

 • การพัฒนาทุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริ (Community Capital Development under the Royal Initiative Projects) – Community Development Department, Mida Hotel Ngam Wong Wan, Bangkok (October 21July 23, 2015)
 • การสร้างแบรนด์ประเทศและการตลาดจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว (Nation Branding and Destination Marketing) – PhD Program of Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University (October 17, 2015)
 • การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจด้วยแนวคิดตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Developing Innovative Business with Creative Marketing) – Department of Industrial Promotion, The Sukosol Bangkok Hotel (October 15-16, 2015)
 • กลยุทธ์ธุรกิจครบวงจร (One Stop Shop Strategy) – TRW Automotive (Thailand) Co., Ltd., Impact Arena Muang Thong Thani Hall 9 (August 30, 2015)
 • แนวคิดสร้างพลัง นวัตกรรมสร้างธุรกิจ – Creating Powerful Innovative Ideas, Ocean Glass Co., Ltd. (August 5, 2015)
 • ต้นกล้าความคิด สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ – Idea Seeds to Creative Economy, Community Development Department, Tha Maka, Kanchanaburi (July 23, 2015)
 • รู้เขารู้เรา เรียนรู้และเข้าใจประเทศอาเซียน – Understanding ASEAN, Ministry of Interior, Prince Hotel Bangkok (July 15, 2015)
 • การขายสมัยใหม่และกลยุทธ์การตลาด – Modern Sales and Marketing Strategy, Vet Camp #6, Vet Product Group, Wang Ree Resort, Nakorn Nayok (July 2, 2015)
 • ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารในประเทศไทย – Hotel and Restaurant Businesses in Thailand, Tourist Guide Training #13-15, Department of Tourism organized by Naresuan University (May 20, 29, June 20, 2015)
 • การบริหารและการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน – Strategic Planning and Management for AEC, State Railway of Thailand, Bangkok (May 14, 2015)
 • การสร้างและพัฒนาธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการใหม่ – Creating and Developing Business for Young Entrepreneurs, Community Development Department, Mida Hotel and Resort Bangkok (May 11-13, 2015)
 • การสร้างและพัฒนานวัตกรรม – Creating and Developing Innovation, Community Development Department, M2 de Bangkok Hotel, Bangkok (Mar 18-19, 2015)
 • การสร้างจุดเด่นผลิตภัณฑ์จากความคิดสร้างสรรค์ – Creating Product’s Unique Selling Point from Creative Ideas, Community Development Department, Beverly Hill Park Hotel, Nakorn Sawan (Feb 17, 2015)
 • การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันสำหรับเครือข่าย OTOP – Competitive Advantage Building for OTOP Network, Community Development Department, Prince Palace Hotel Bangkok (Feb 10, 2015)
 • ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารในประเทศไทย – Hotel and Restaurant Businesses in Thailand, Tourist Guide Training #12, Department of Tourism organized by Naresuan University (Apr 1, 2015)
 • ความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาธุรกิจ – Creative Thinking for Business Development, Community Development Department, Samutprakarn (January 28, 2015)
 • สรรค์สร้างความคิด เพื่อธุรกิจสร้างสรรค์ – Creative Business Ideation, Community Development Department, Rachaburi Boutique Hotel, Tak (January 15-17, 2015)
 • สร้างสรรค์ธุรกิจ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ – Creative Business Ideation, Community Development Department, Prince Palace Hotel, Bangkok (January 13-14, 20-21, 27, 2015)
 • OTOP สู่ตลาด – OTOP to Market, Community Development Department, Impact Muang Thong Thani, Bangkok (December 19-21, 2014)
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ด้านการตลาดและการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ – Corporate Social Responsibility in Tourism and Hospitality Marketing and Operations, Rajabhat Udornthani University, Udornthani (December 12-13, 2014)
 • การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ – Creative Quality Development, Community Development Department, Prince Palace Hotel, Bangkok (December 2-4, 11, 25-27, 2014)
 • การริเริ่มโครงการธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ – Creative Business Project Initiation, Community Development Department, Wangree Resort, Nakornnayok (November 4, 9, 2014)
 • การบริการเป็นเลิศเหนือความคาดหวังของลูกค้า – Service Excellence beyond Customer Expectation, Thai-Kobe Co., Ltd., d varee Resort, Pattaya (September 26, 2014)
 • การบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ – Effective Project Management, Community Development Department, Vasidtee City Hotel, Suphanburi (September 12, 2014)
 • การสร้างจิตสำนึกสู่การบริการที่เป็นเลิศ และการบริหารความคาดหวังลูกค้า – Developing a Mindset of Service Excellence and Managing Customer Expectations, Airports of Thailand (AOT), Cape Dara Resort Pattaya (August 14, 2014)
 • ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารในประเทศไทย – Hotel and Restaurant Businesses in Thailand, Tourist Guide Training#11, Department of Tourism organized by Naresuan University (August 13, 2014)
 • แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม – Value Added Creation, Community Development Department, Sofitel Centara Bangkok Hotel (August 1, 2014)
 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการบริหารโครงการเชิงธุรกิจ – Strategic and Business Project Management, Metropolitan Electricity Authority (MEA), Nonthaburi (July 22-24, 29-30, 2014)
 • พฤติกรรมลูกค้ายุคใหม่ – Modern Customer Behavior, CAT Telecom Public Com., Ltd (CAT) (May 15, 2014)
 • แนวความคิดกับกลยุทธ์ธุรกิจสร้างสรรค์ – Creative Business Strategies and Mindset, Airports of Thailand (AOT), Miracle Grand Hotel (May 16, 2014)
 • การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ – Creating Innovative Products and Services, Metropolitan Electricity Authority (MEA) (April 8, 2014)
 • กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ – Developing Creative Tourism Strategies, Tourism Authority of Thailand (TAT), The Berkeley Hotel, Bangkok (March 1, 2014)
 • พลังความคิดสร้างสรรค์ – Powerful Creative Thinking, Seminar of Creative Knowledge Management, Office of the Permanent Secretary for Ministry of Agricultural and Cooperatives, Phu Sak Tharn Resort, Nakornnayok (September 11, 2013)
 • ก้าวไปข้างหน้ากับบริดจ์สโตนสู่ AEC 2015 – Moving Forward with Bridgestone to AEC 2015, Thai Bridgestone Co., Ltd., Anantara Sathorn Hotel (February 16, 2013)
 • กลยุทธ์ทางธุรกิจและแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ – Business Strategy and Entrepreneurial Concepts, TK Park (August 19, 2012)
 • การสร้างแบรนด์ประเทศ – Nation Branding – University of Phayao, Phayao (July 30 – Aug 1, 2012)
 • การสร้างแบรนด์ในศตวรรษที่ 21 – Branding in 21st Century – Big Brand Big Idea, BrandAge Magazine, Bangkok University (December 1, 2011)
 • การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจและนวัตกรรม – Entrepreneurship and Innovation, the 1st National Conference on Entrepreneurship and Innovation, the Far Eastern University, Chiang Mai, Thailand (December 2-3, 2010)
 • จิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการและทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพในยุคดิจิตอล – Entrepreneurial Spirits and Creative Presentation Skill in Digital Edge, Smart Accountants Project, School of Accounting, Bangkok University (January, 20 2010)
 • มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ – Human Relations and Effective Communication at Work, Thai Airways International PCL. (Feb 14, 2008), (Jun 2, 2008), (Aug 6, 2008), (Oct 7, 2008)
 • เทคนิคการตลาดและเทคนิคการขาย – Marketing and Selling Techniques, Ocean Life Insurance Co., Ltd. (May 22, 2008)

» Project Consultants

 • โครงการศึกษาและวิเคราะห์สถานะมัคคุเทศก์และเสริมสร้างความรู้ให้กับมัคคุเทศก์ ระยะที่ 1 (The Study and Analyze the Status of Tourist Guide and Knowledge Enhancement to Tourist Guide – Phase 1) สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว – Bureau of Tourism Business and Guide Registration, Department of Tourism
 • โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2559–2561 (The Strategy of Human Resources Development: Fiscal Year of 2016–2018)
 • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม – Department of Industrial Promotion, Ministry of Industry
 • โครงการทบทวนและสำรวจค่านิยมองค์กร (The Repeat and Survey of Organization Values) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) – Biodiversity-Based Economy Development Office (Public Organization)

» Published Research Articles and Proceedings

 • Pooripakdee, Santidhorn, 2015. The Management Control Exerted by American and Japaness Multinational Corporations Operating In Thailand, Proceeding of the 19th International Academic Conference, organized by the International Institute of Social and Economic Sciences, Florence, Italy.
 • Pooripakdee, Santidhorn and Usangthong, Kedkanok, 2011, The Relationship between the Consumer’s Perception and the Buying Decision Behavior in Purchasing Condominiums in Bangkok Metropolitan, BU Academic Review (Special Issue 2)
 • Pooripakdee, Santidhorn and Chaithong, Maytavee, 2011, Factors Influencing Consumer Loyalty in Using the Service of Garden Restaurant in Nakhon Si Thammara, BU Academic Review (Special Issue 2)
 • Pooripakdee, Santidhorn and Kedpan, Anupa, 2011, Integrated Marketing Communication Tools that Affect Samsung Brand Equity: A Case Study of Population in Bangkok, BU Academic Review (Special Issue 1)
 • Pooripakdee, Santidhorn and Nattaporn Thirapanyalert, 2011, Brand Equity of “MK Restaurant” relating to Brand Loyalty of Consumers in Bangkok Metropolitan, BU Academic Review (Special Issue 1)
 • Pooripakdee, Santidhorn and Arun, Nijamas, 2009, Factors Relating to Blackberry
 • Mobile Phone’s Buying Decision of Consumers in Bangkok Metropolitan: Bangkok University Research Conference 2010, Bangkok University, Thailand
 • Pooripakdee, Santidhorn, 2004. The Fit between National Culture and the
 • Management Practices on MNC’s Performance in Thailand: International Business Research Conference 2004, organized by World Business Institute (WBI) and Victoria University of Technology, Melbourne, Australia
 • Pooripakdee, Santidhorn, 2003. An Examination of the Degree of Management Control Used By American and Japanese Multinational Corporations on Their Subsidiaries in Thailand, Proceeding of the 4th International Conference on  Co-operation & Competition, Vaxjo, Sweden

» Professional Activities

 • TV Program Guest – “Nation Branding” – Economic Time on TNN1 (August 22, 2012)
 • TV Program Host – “Marketing for SMEs” on UBC 19 (Cable) and UBC 77 (Satellite), Live on Saturday at 11.30 – 11.45 am. (2004-2005)
 • Magazine Columnist – “SMEs Management” – Make Money Magazine (Monthly) (2004-2005)
 • Conference Host – Seminar for Entrepreneurship “IT for SMEs is just a Piece of Cake!” Organized by Make Money Magazine (August 9, 2003)
 • Radio Program Guest – “Stage for Women” on FM 90.5, on July 28, 2003

»หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ