หลักสูตรอบรมด้าน การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD Strategy)

ด้วยจำนวนคนทำงานที่ลดลง สถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้น และการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีต่างๆ ฝ่ายบุคคลถือเป็นฝ่ายสำคัญขององค์กรที่ต้องรับมือกับปัจจัยต่างๆที่จะเกิดขึ้น จำเป็นต้องมีแผนกลยุทธ์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการองค์กรที่มีความซับซ้อนและหลากหลายในการดำเนินงาน

HR Strategy : หลักสูตรอบรมด้าน การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล – คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?

HR Strategy : การจัดทำกลยุทธ์สำหรับฝ่ายบุคคล เพื่อการบริหารจัดการองค์กรทั้งในด้าน HRM – Human Resource Management คือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และ HRD – Human Resource Development คือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพราะทั้งสองด้านถือเป็นส่วนงานที่เป็นการขับเคลื่อนด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กรโดยตรง โดยในหลักสูตรจะมุ่งเน้น
1.การสรรหา (Recruit) 2.การพัฒนา (Improve/Develop) 3.การรักษาไว้ (Retain) 4.การใช้ประโยชน์ (Utilize/Deploy และ Redeploy)

แผนกลยุทธ์สำหรับฝ่ายบุคคลจะมุ่งเน้น ความชัดเจนของแผนการทำงานและความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์องค์กรเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ในเรื่องความสอดคล้องนี้ถือเป็นจุดที่สำคัญมาก และเป็นปัญหาขององค์กรจำนวนไม่น้อยเลย เมื่อมีปัญหาที่จุดใดจุดหนึ่ง ย่อมมีผลกระทบในส่วนอื่นๆไปด้วย

“แผนกลยุทธ์เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องมีความชัดเจนและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร”

HR Strategy  หลักสูตรอบรมด้าน การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มีขั้นตอนหลักในเบื้องต้นอย่างไร?

  • Overview ของบทบาทของ HR ในอนาคต
  • ทักษะที่จำเป็นของ Future HR
  • การกำหนด Competency ของบุคลากรในอนาคต
  • Reward Strategy for Future Workforce
  • สรุปในภาพรวมทั้งด้าน HRM และ HRD

HR Strategy หลักสูตรอบรมด้าน การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล – เหมาะกับใคร?

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับฝ่ายบุคคลทั้ง HRM และ HRD เพราะทั้งสองฝ่ายจะต้องเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆที่จะผลกับทั้งองค์กรและกับฝ่ายบุคคลเอง รวมทั้งในระดับผู้บริหารระดับกลางถึงสูง ที่ต้องการทราบถึงแนวคิดและกระบวนการของฝ่ายบุคคลในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

“ในอนาคตอันใกล้ ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบุคลากรยังเป็นความท้าทายมากๆขององค์กร”

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน HR Strategy

iPlus Center ขอแนะนำ

หลักสูตรอบรมด้าน HR Strategy ของ iPlus

Request for Our Training Course / Program and Quotation

Customer Insightเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง