ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

 • Role :
 • Website :
 • Experience :
 • Specialist in :

การศึกษา

 • ปริญญาเอก ด้านนโยบายและการวางแผน, University of Bristol ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโท ด้านการบริหารภาครัฐและบริหารโครงการ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาตรี ด้านการจัดการธุรกิจ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

» ประกาศนียบัตร

 • Professional Coach Certification Program จาก Thailand Coaching Institute and Towards Mastery, Australia [ACSTH by International Coach Federation (ICF)]
 • Appreciative Inquiry Coaching, Thailand Coaching Institute [12 CCE approved by ICF]
 • ISO 31000 Application of Risk Management Systems จาก British Standards Institution

» ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • วิทยากรรับเชิญให้กับสถาบัน และองค์กรต่างๆ มากมาย
 • Facilitator
 • ที่ปรึกษาด้านการวางแผนและบริหารโครงการ
 • Leadership and Strategy Coach
 • ผู้เชี่ยวขาญด้านการจัดการ และอาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

» ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์กว่า 20 ปี  กับหน่วยงานทั้งในไทยและต่างประเทศ

 • เคยบริหารโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ งบประมาณกว่า 500 ล้านบาท ให้กับองค์การเพื่อการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา
 • ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศ เช่น

– เจ้าหน้าที่ด้านกิจการสังคม, ส่วนงานการพัฒนาสังคม  คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (UNESCAP)

– อาจารย์ผู้ช่วยสอนด้านการจัดการ  คณะเศรษฐศาสตร์  การเงิน และการจัดการ  มหาวิทยาลัยบริสตอล (Bristol)  ประเทศอังกฤษ

 • งานด้านการโค้ช (Coaching) ให้กับผู้บริหารจากบริษัท Volvo / Bayer / Eastman Chemical / General Life Assurance / Microchip / ไทยคม / Thai Beverage Can / Yum Restaurant International
 • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหาร การวางแผน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการบริหารโครงการ ให้กับหน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศ  อาทิเช่น  องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) / โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) / Rockefeller Foundation / สำนักนายกรัฐมนตรี / สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ / การไฟฟ้านครหลวง / LPN Development PCL  และอื่นๆ อีกมากมาย

» ประสบการณ์อื่นๆ

 • อาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนมากมาย
 • วิทยากรบรรยายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ
 • ด้านการให้คำปรึกษาและวิจัยกว่า 40 ชิ้น ในเรื่องการออกแบบและประเมินผลโครงการ
 • ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์และวารสารวิชาการ มากกว่า 15 ชิ้น
 • ได้รับทุนการศึกษา และรางวัลจากรัฐบาลอังกฤษ มหาวิทยาลัย Bristol  สมาคมนานาชาติ
 • ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุมนานาชาติกับหลายหน่วยงาน

» องค์กรที่เคยให้คำปรึกษาและรับเชิญบรรยาย  อาทิเช่น

▪ LPN Development

▪ Kubota

▪ CP ALL

▪ มหาวิทยาลัยเกริก

▪ Easy Buy

▪ บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท

▪ Makro

▪ การไฟฟ้านครหลวง

▪ Ayudhya Allianz

▪ กสทช.

▪ โอสถสภา

▪ มหาวิทยาลัยมหิดล

▪ ปูนตรานกอินทรีย์

▪ EXAT

▪ University of Bristol

▪ ธนาคารแห่งประเทศไทย

▪ SGS

▪ BOI

▪ Mitsubishi

▪ ฯลฯ

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

 

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

» หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ