ดร.รัฐ ธนาดิเรก

ดร.รัฐ ธนาดิเรก

  • Role :
  • Website :
  • Experience :
  • Specialist in :

 การศึกษา

▪  ปริญญาตรี สาขา Industrial Engineering และ Economics , Northwestern University, Evanston, Illinois, U.S.A.

▪  ปริญญาโท สาขา Public Policy และ Industrial Administration,

Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, U.S.A.

▪  ปริญญาโท สาขา Business Administration ด้านการตลาดเชิงสถิติ และ สาขาสังคมวิทยา (Sociology), The University of Chicago, Chicago, Illinois, U.S.A.

▪  ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการตลาด (Marketing : Behavioral /  Psychology of Decision Making), The University of Chicago, Chicago, Illinois,

 
» ประสบการณ์การทำงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน

ด้านการสอน โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก

▪  อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล  หลักสูตรวิชาบริหารธุรกิจระดับปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ  วิชาที่สอน ได้แก่  Organizational Behavior, Decision Skill (Managerial Decision Making) และ Quantitative Marketing Models (ปัจจุบัน)

  อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ภาคภาษาไทย  วิชาที่สอน ได้แก่  Customer Relationship Management, Quantitative Marketing Models, Research Methodology, Value Chain & Process Re-Engineering และ พฤติกรรมองค์กร (Organization Behavior) (ปัจจุบัน)

▪  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ในหลักสูตรระดับปริญญาโท วิชาบริหารธุรกิจ  วิชาที่สอน ได้แก่  การจัดการเชิงกลยุทธ์ และ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน  (Supply Chain Management)

▪  อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรระดับปริญญาโท วิชาบริหารธุรกิจและหลักสูตรผู้บริหาร (Executive MBA)  วิชาที่สอน ได้แก่  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) จิตวิทยาของการตัดสินใจ และ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)

▪  อาจารย์พิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก (ปี 2555 – 2559)

▪  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในหลักสูตรระดับปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิชาที่สอน คือ  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)

▪  ผู้ช่วยสอนด้านวิชาการจัดการด้านการตลาดและสถิติเชิงวิเคราะห์ที่ The University of Chicago (ปี 2542 – 2543)

▪  ที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ และ วิชาโครงการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโทของนักศึกษากว่า 40 โครงการ  นับตั้งแต่ปี  2543

▪  คณะกรรมการตัดสินวิทยานิพนธ์ และ วิชาโครงการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโทของมหาวิทยาลัยมหิดล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

ด้านการให้คำปรึกษา โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก

▪  สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมระบบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (ปัจจุบัน)

▪  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด  (ปัจจุบัน)

▪  สำนักงานข้าราชการพลเรือน  ด้านการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง  (ปัจจุบัน)

▪  สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร  (ปัจจุบัน)

▪  สำนักการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาส่วนงานการพยาบาล  (ปัจจุบัน)

▪  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข  ด้านการกำหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพแห่งชาติ (ปัจจุบัน)

▪  สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (2557)

▪  คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (2557)

▪  คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (2557)

▪  โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (2557)

▪  คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (2556)

▪  กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (2554)

▪  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)  ด้านกำหนดแผนยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) และ การวัดศักยภาพบุคลากร (Competency)  การสร้างและวัดระดับความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Satisfaction Survey)  (2552 – 2554)

▪  บริษัท กรุงเทพ Synthetics  ด้านการวางแผนกลยุทธ์  การวัดความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Satisfaction Survey) และ การสร้าง Role Model (2554)

▪  สถาบันบำรุงราษฎร์นราดูร กรมควบคุมโรค  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (2554)

▪  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กรและบุคลากร  (2553)

▪  คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (2554)

▪  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (2554)

▪  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (2553)

▪  ธนาคารกรุงไทย  ด้านการวางโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ  (มกราคม 2548 – 2552)

▪  คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (พฤษภาคม 2552)

▪  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (มีนาคม 2552)

▪  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (มกราคม – มีนาคม 2552)

▪  สำนักงานจังหวัดนนทบุรี  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (2552)

▪  สำนักงานจังหวัดระนอง  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (2552)

▪  สถาบันเทววงศ์วโรปการ กระทรวงต่างประเทศ  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบัน (ตุลาคม – ธันวาคม 2551)

▪  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (2551)

▪  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (2551)

▪  สำนักงานจังหวัดปทุมธานี  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ และ การควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการภาครัฐ  (2551)

▪  สถาบันพัฒนาชุมชน กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (2551)

▪  สำนักงานวางแผนยุทธศาสตร์ ภาคกลางตอนบน (Office of Strategic Management) กระทรวงมหาดไทย  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (ธันวาคม 2550 – เมษายน 2551)

▪  บริษัทอุตสาหกรรมนมไทย  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (กุมภาพันธ์ – เมษายน 2551)

▪  สำนักงานจังหวัดนนทบุรี  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์  (มีนาคม – พฤษภาคม 2551)

▪  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ภาค  (มกราคม – มีนาคม 2551)

▪  บริษัท BT Leasing  ด้านการวางแผนกลยุทธ์  การบริหารจัดการ และ กำหนดดัชนีชี้วัด (KPIs)  (มิถุนายน 2550 – มกราคม 2551)

▪  บริษัท Bangkok Industrial Gas Co.,Ltd.  ด้านการสร้างและวัดระดับความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Satisfaction Survey)  (กันยายน 2550 – มกราคม 2551)

▪  บริษัท ECS Value System   ด้านการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (Competency Development) และ การวัดความพึงพอใจลูกค้า  (2546 – 2550)

▪  ธนาคารแห่งประเทศไทย  ด้านการสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analysis Thinking)  การคิดเป็นระบบ (Systems Thinking) และ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)  (2547 – 2550)

▪  บริษัท HMC Polymer Co.,Ltd.  ด้านการสร้างและวัดระดับความพึงพอใจของบุคลากร (Employee Satisfaction Survey)  (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2550)

▪  ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช  ด้านการวางแผนกลยุทธ์  การบริหารจัดการ และ กำหนดดัชนีชี้วัด (KPIs)  (เมษายน 2550)

▪  วิทยาลัยมหาดไทย  ด้านการวางหลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์และกำหนด Core Value  (พฤษภาคม 2549 – 2550)

▪  สำนักงานจังหวัดนนทบุรี  ด้านการสร้างและกำหนดดัชนีชี้วัด (KPIs) และ การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)  (พฤศจิกายน 2548)

▪  บริษัท Jardine Matheson Construction & Engineering  ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ และ การวัดความพึงพอใจของลูกค้า และ บุคลากร (Customer Satisfaction Survey)  (กันยายน – ตุลาคม 2548)

▪  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ด้านการวางแผนกลยุทธ์ และ การสร้างมาตรวัดการปฏิบัติการ (KPI)  (มีนาคม – ตุลาคม 2548)

▪  บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)  ด้านการวางหลักสูตรการพัฒนาพนักงาน Call Center เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  (เมษายน 2546 – เมษายน 2547)

▪  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  ด้านการวางหลักสูตรภาควิชาการตลาด  (กรกฎาคม 2547)

▪  บริษัท Phatra Leasing จำกัด (มหาชน)  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  (เมษายน 2547)

▪  บริษัท Asia Sermkij จำกัด (มหาชน)  ด้านการสร้างมาตรวัดการปฏิบัติการ  (ตุลาคม 2546)

▪  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ด้านการเขียน Job Description และ ด้านการสร้างมาตรวัดการปฏิบัติการ  (เมษายน 2545)

 

ด้านการให้คำปรึกษา โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก  

Customer Relationship Management 

▪  สภากาชาดไทย  (พฤษภาคม 2551)

▪  บริษัท เมืองไทยประกันภัย  (เมษายน 2548)

▪  บริษัท AIA  (มีนาคม และ ตุลาคม 2548)

▪  สายงานทรัพยากรบุคคลและสนับสนุนองค์กร และ ให้กับผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายฯ ธนาคารกรุงไทย  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)  การสร้างมาตรวัดการปฏิบัติการ (KPI) และ การบริการ  (2545 – ปัจจุบัน)

▪  กลุ่มบริษัท เกษตรรุ่งเรืองพืชผล  (สิงหาคม 2547)

▪  บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  (กรกฎาคม 2547)

▪  Key Note  Speaker สัมมนาด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ที่นิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดฉะเชิงเทรา  (พฤษภาคม 2547)

▪  บริษัท แอ๊ดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS)  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  (เมษายน 2546 – เมษายน 2547)

▪  บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  (มีนาคม 2547)

▪  Key Note Speaker งานสัมมนาด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของ บริษัท SMART CONSULTING  (กุมภาพันธ์ 2547)

▪  บริษัท Hoya Lenses  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  (มกราคม 2547)

▪  บริษัท การบินกรุงเทพฯ (Bangkok Airways)  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  (2546)

▪  บริษัท SPI Motor Group  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  (มิถุนายน 2546)

▪  Key Note Speaker  งานสัมมนาด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ภาควิชาสถิติ  สถาบันมหาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA  (2546)

▪  บริษัท Central Retail Trading  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  (2546)

▪  องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  (2546)

▪  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์  (CRM)  (2546)

▪  บริษัท TA ORANGE  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์  (CRM)  (2546)

▪  บริษัท LG  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  (2546)

▪  บริษัท Siam Cement  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  (2546)

▪  โรงงานยาสูบ  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  (2546)

▪  บริษัทสินอุตสาหกรรม SICCO  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  (2546)

▪  บริษัท โตโยต้าแห่งประเทศไทย  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  (2545 – 2547)

▪  Johny Walker : Keep Walking Program  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  (2545 – 2546)

▪  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  (2545)

▪  บริษัท Unilever  ด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  (2545)

 

Knowledge Management

▪  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  (กรกฎาคม 2551)

▪  บริษัท ROCKWORTH จำกัด (มหาชน)  (พฤษภาคม 2547)

▪  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (Knowledge Management)  (มีนาคม – พฤษภาคม 2546)

▪  Key Note Speaker  ด้านการจัดการองค์ความรู้ : งานจุฬาวิชาการ  (กุมภาพันธ์ 2546)

 

Analytical Thinking, Problem Solving, Decision Making และ การจัดการองค์กร

▪  ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ ธนาคารแห่งประเทศไทย  (2547 – ปัจจุบัน)

▪  ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ คณะกรรมการกำกับและตรวจหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต.)  (ปัจจุบัน)

▪  ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและวางแผน สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (กันยายน – ปัจจุบัน)

▪  ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการ บริษัท ปูนซีเมนต์แห่งประเทศไทย  (ปัจจุบัน)

▪  ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ให้กับหลักสูตรพัฒนาที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานราชการ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (กันยายน 2550)

▪  ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัด  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชั้นสูงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย และสถาบันดำรงราชานุภาพ  (2548 – ปัจจุบัน)

▪  ด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) และ การเจรจาต่อรอง บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ การเกษตร และ Inter Food  (2548 – ปัจจุบัน)

▪  ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการ ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร สำนักงานจังหวัดนนทบุรี กระทรวงมหาดไทย  (2548 – 2549)

▪  ด้านการจัดการและพัฒนาทักษะการบริหารงาน United Mine Action Program องค์การสหประชาชาติ  (กรกฎาคม 2548)

▪  ด้านการวางแผนกลยุทธ์และการจัดการ ให้กับผู้บริหาร สถาบันเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล (มีนาคม 2548)

▪  ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  (มิถุนายน 2547)

▪  บริษัท NC Housing  ด้านการสร้างมาตรวัดการปฏิบัติการ  (เมษายน 2547 และ 2550)

▪  ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร กระทรวงศึกษาธิการ  (2546)

▪  ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) บริษัท DATAPRO  (2546)

▪  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  ด้านการสร้างมาตรวัดการปฏิบัติการ และการจัดการ โดยใช้ Balanced Scorecards  (2545 และ 2546)

▪  บริษัท YUM RESTAURANT  ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์  (2546)

▪  สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช  ด้านการสร้างมาตรวัดการปฏิบัติการ  (2546)

▪  สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี  ด้านการจัดการองค์กร  (2546)

▪  กองบัญชาการทหารสูงสุด  ด้านการจัดการกวาดทุ่นระเบิด (Mine Action Program)  (2546)

▪  ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making) ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร การรถไฟแห่งประเทศไทย  (2545)

▪  ด้านการจัดการกวาดทุ่นระเบิด (Mine Action Program)  (2546)

▪  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ด้านการเขียน Job Description และ สร้างมาตรวัดการปฏิบัติ  (2545)

▪  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ด้านการสร้างมาตรวัดการปฏิบัติการ และการจัดการ  โดยใช้ Balanced Scorecards  (2545)

▪  บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์  ด้านการสร้างมาตรวัดการปฏิบัติการ  (2545)

▪  บริษัท Diethelm  ด้านการสร้างมาตรวัดการปฏิบัติการ  (2545)

▪  บริษัท Hongkong and Shanghai Bank  ด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)  (2545)

 

ผลงานตีพิมพ์ของ ดร.รัฐ ธนาดิเรก

▪  รัฐ  ธนาดิเรก, (2546), การจัดการลูกค้าสัมพันธ์, บทความตีพิมพ์ในสัมมนาของภาควิชาสถิติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA).

 

รางวัลเกียรติคุณ

▪  Teaching Excellence Award  วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ภาคภาษาอังกฤษ (มิถุนายน 2549)

▪  Teaching Excellence Award  วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ภาคภาษาอังกฤษ (มกราคม 2549)

▪  Teaching Excellence Award  วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ภาคภาษาอังกฤษ (มิถุนายน 2547)

▪  Teaching Excellence Award  วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ภาคภาษาอังกฤษ (กุมภาพันธ์ 2547)

▪  Teaching Excellence Award  วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ภาคภาษาอังกฤษ (มิถุนายน 2546)

▪  Teaching Excellence Award  วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ภาคภาษาอังกฤษ (กุมภาพันธ์ 2546)

▪  Teaching Excellence Award  วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ภาคภาษาอังกฤษ (กันยายน 2545)

▪  The University of Chicago Doctoral Student Fellowship  (1997 – 2000)

ดร.รัฐ ธนาดิเรก ดร.รัฐ ธนาดิเรก ดร.รัฐ ธนาดิเรก ดร.รัฐ ธนาดิเรก ดร.รัฐ ธนาดิเรก

 

» หลักสูตรที่เชี่ยวชาญ