คลังความรู้

พวกเราทุกคนล้วนมีพื้นที่สำหรับการพัฒนาความเป็นผู้นำให้ดีขึ้น แต่เป้าหมายสุดท้ายของเราควรจะเหมือนกัน คือการเป็นผู้นำที่เป็นที่รัก เป็นที่ชื่นชม และได้รับการยอมรับนับถือจากคนที่เรานำ โดยที่เราสามารถกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้คนเหล่านั้นสามารถบรรลุศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มที่

คุณลักษณะของผู้นำที่แท้จริง

พวกเราทุกคนล้วนมีพื้นที่สำหรับการพัฒนาความเป็นผู้นำให้ดีขึ้น แต่เป้าหมายสุดท้ายของเราควรจะเหมือนกัน คือการเป็นผู้นำที่เป็นที่รัก เป็นที่ชื่นชม และได้รับการยอมรับนับถือจากคนที่เรานำ โดยที่เราสามารถกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้คนเหล่านั้นสามารถบรรลุศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มที่

1.ความต้องการที่แท้จริงของโครงการนั้น ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและชัดเจนเพียงพอ ความต้องการที่แท้จริงของโครงการ จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าโครงการนั้นๆ ถูกสร้างมาเพื่อประโยชน์อะไร? อย่างไร?กับองค์กร…ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเข้าใจความต้องการที่แท้จริงได้ ย่อมมาจากการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและชัดเจนเพียงพอ มิฉะนั้นแล้วเมื่อได้ดำเนินการโครงการไปแล้ว อาจจะทำให้ความต้องการมีความคลาดเคลื่อนได้ จนทำให้โครงการสะดุดกลางคันได้

5สาเหตุใดบ้างที่อาจจะทำให้โครงการล้มเหลวได้

1.ความต้องการที่แท้จริงของโครงการนั้น ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและชัดเจนเพียงพอ ความต้องการที่แท้จริงของโครงการ จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าโครงการนั้นๆ ถูกสร้างมาเพื่อประโยชน์อะไร? อย่างไร?กับองค์กร…ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเข้าใจความต้องการที่แท้จริงได้ ย่อมมาจากการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและชัดเจนเพียงพอ มิฉะนั้นแล้วเมื่อได้ดำเนินการโครงการไปแล้ว อาจจะทำให้ความต้องการมีความคลาดเคลื่อนได้ จนทำให้โครงการสะดุดกลางคันได้

ข้อมูลในภาพรวมของหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ขององค์กรลูกค้า

Training – FYI

ข้อมูลในภาพรวมของหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ขององค์กรลูกค้า

3 ประเด็นน่ารู้สำหรับการบริหารโครงการ Project Management ประเด็นที่ 1 การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ประเด็นที่ 2 ภาวะผู้นำที่ต้องนำมาใช้ในการจัดการโครงการ ประเด็นที่ 3 เทคนิคในการนำเสนอโครงการ

3 ประเด็นน่ารู้สำหรับการบริหารโครงการ Project Management

3 ประเด็นน่ารู้สำหรับการบริหารโครงการ Project Management ประเด็นที่ 1 การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ประเด็นที่ 2 ภาวะผู้นำที่ต้องนำมาใช้ในการจัดการโครงการ ประเด็นที่ 3 เทคนิคในการนำเสนอโครงการ

รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนว่าต้องการยกระดับประเทศไทย ให้เป็น ไทยแลนด์ 4.0 แล้วอะไรบ้างที่จะเป็นสื่งที่บ่งบอกว่า เราพร้อมแล้ว โดยสามารถบ่งชี้ในแบบตัวชี้วัด เพื่อสร้างความเข้าใจเดียวกัน...

ตัวชี้วัดการเป็น THAILAND 4.0 : ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ

รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนว่าต้องการยกระดับประเทศไทย ให้เป็น ไทยแลนด์ 4.0 แล้วอะไรบ้างที่จะเป็นสื่งที่บ่งบอกว่า เราพร้อมแล้ว โดยสามารถบ่งชี้ในแบบตัวชี้วัด เพื่อสร้างความเข้าใจเดียวกัน...

Success Will Come and Go, But Integrity Is Forever (ความสำเร็จมาได้…ก็จากไปได้ แต่คุณธรรม จะอยู่กับเราตลอดไป) หากจะให้ฉันแนะนำคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งอย่าง สิ่งนั้นก็คือ “ความสำเร็จมาได้…ก็จากไปได้ แต่ คุณธรรม (Integrity) จะอยู่กับเราตลอดไป” #คุณธรรม คือการทำสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลา ในทุกสถานการณ์ ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมองอยู่ก็ตาม เราจะต้องใช้ความกล้าในการทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะต้องเผชิญต่อผลกระทบอะไรก็ตาม ...

ความสำเร็จมาได้…ก็จากไปได้ แต่ คุณธรรม จะอยู่กับเราตลอดไป

Success Will Come and Go, But Integrity Is Forever (ความสำเร็จมาได้…ก็จากไปได้ แต่คุณธรรม จะอยู่กับเราตลอดไป) หากจะให้ฉันแนะนำคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งอย่าง สิ่งนั้นก็คือ “ความสำเร็จมาได้…ก็จากไปได้ แต่ คุณธรรม (Integrity) จะอยู่กับเราตลอดไป” #คุณธรรม คือการทำสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลา ในทุกสถานการณ์ ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมองอยู่ก็ตาม เราจะต้องใช้ความกล้าในการทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะต้องเผชิญต่อผลกระทบอะไรก็ตาม ...

PwC Consulting (ประเทศไทย) เผยผลสำรวจ Financial Services Technology 2020 and Beyond: Embracing disruption ว่า ในปี 2563 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นหนึ่งตัวแปรสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services) ทั่วโลก จากผลสำรวจพบว่า มี 10 เทคโนโลยีสำคัญที่จะเข้ามามีอิทธิพลและสร้างผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานกำกับดูแล รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในอุตสาหกรรมนี้แทบทุกราย

10 เทคโนโลยีพลิกโฉมธุรกิจการเงินโลก (ในอีก 5 ปีข้างหน้า)

PwC Consulting (ประเทศไทย) เผยผลสำรวจ Financial Services Technology 2020 and Beyond: Embracing disruption ว่า ในปี 2563 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นหนึ่งตัวแปรสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services) ทั่วโลก จากผลสำรวจพบว่า มี 10 เทคโนโลยีสำคัญที่จะเข้ามามีอิทธิพลและสร้างผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานกำกับดูแล รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในอุตสาหกรรมนี้แทบทุกราย

ดีลอยท์ได้ทำการสำรวจและให้มุมมมองไว้ 2 มุม นั้นคือ 1. แนวโน้มและความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นที่เหล่าผู้บริหารมองเห็น 2. การโฟกัสถึงศักยภาพของ HR ว่าที่สุดแล้ว HR มีความพร้อมหรือไม่กับแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกยุคใหม่ (ภายในปี 2020) และในการสำรวจเขาบอกว่ามีแนวโน้ม 10 อันดับที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว HR พร้อมแล้วเหรอกับทิศทาง ทั้ง 10 แนวโน้มนี้ 10 แนวโน้มที่กำลังจะเกิดกับองค์กรในยุคใหม่ ...

เข็มทิศ นำทางHR ยุคใหม่ ที่ทันโลก

ดีลอยท์ได้ทำการสำรวจและให้มุมมมองไว้ 2 มุม นั้นคือ 1. แนวโน้มและความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นที่เหล่าผู้บริหารมองเห็น 2. การโฟกัสถึงศักยภาพของ HR ว่าที่สุดแล้ว HR มีความพร้อมหรือไม่กับแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกยุคใหม่ (ภายในปี 2020) และในการสำรวจเขาบอกว่ามีแนวโน้ม 10 อันดับที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว HR พร้อมแล้วเหรอกับทิศทาง ทั้ง 10 แนวโน้มนี้ 10 แนวโน้มที่กำลังจะเกิดกับองค์กรในยุคใหม่ ...