คลังความรู้

“สิ่งเดียวที่จะทำให้องค์กรเราไปข้างหน้าได้ คือ Growth Mindset” โดย Satya Nadella : CEO Microsoft (2014-ปัจจุบัน)

10 คุณลักษณะของคนที่มี Growth Mindset = กรอบการคิดเพื่อการเติบโต

“สิ่งเดียวที่จะทำให้องค์กรเราไปข้างหน้าได้ คือ Growth Mindset” โดย Satya Nadella : CEO Microsoft (2014-ปัจจุบัน)

ก่อนที่หัวหน้างานจะเริ่มการสอนงาน ควรจะมีการวางแผนการสอนงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อที่เวลาสอนงานจริงจะได้สามารถควบคุมกิจกรรมการสอนงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปตามลำดับขั้นตอน และบรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งมี 8 ขั้นตอนสำคัญ

8 ขั้นตอน สำหรับเตรียมแผนการสอนงาน On the Job Training แบบมืออาชีพ

ก่อนที่หัวหน้างานจะเริ่มการสอนงาน ควรจะมีการวางแผนการสอนงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อที่เวลาสอนงานจริงจะได้สามารถควบคุมกิจกรรมการสอนงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปตามลำดับขั้นตอน และบรรลุผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งมี 8 ขั้นตอนสำคัญ

การเลือกตลาดเป้าหมาย ภายหลังจากการวิเคราะห์ตลาด โดยการการกำหนดขอบเขตธุรกิจ วิเคราะห์อุตสาหกรรม แบ่งส่วนตลาดลูกค้า (Segmentation) แล้ว สิ่งที่จะต้องกระทำเป็นอันดับต่อไปก็คือ การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) และการวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning)   ความสัมพันธ์ระหว่าง S T P ขั้นที่ 1 การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) : ใครกันนะ? ที่อาจเป็นลูกค้า ขั้นที่ 2 การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) : ใครกันแน่? ที่เป็นลูกค้า ขั้นที่ 3 การวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) : ทำไมลูกค้าเลือกสินค้าคุณ > การกำหนดตำแหน่ง Winning Zone เพื่อครองใจลูกค้า   ปัจจัยสำคัญในการเลือกตลาดเป้าหมาย...

ปัจจัยสำคัญในการเลือกตลาดเป้าหมาย

การเลือกตลาดเป้าหมาย ภายหลังจากการวิเคราะห์ตลาด โดยการการกำหนดขอบเขตธุรกิจ วิเคราะห์อุตสาหกรรม แบ่งส่วนตลาดลูกค้า (Segmentation) แล้ว สิ่งที่จะต้องกระทำเป็นอันดับต่อไปก็คือ การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) และการวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning)   ความสัมพันธ์ระหว่าง S T P ขั้นที่ 1 การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) : ใครกันนะ? ที่อาจเป็นลูกค้า ขั้นที่ 2 การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting) : ใครกันแน่? ที่เป็นลูกค้า ขั้นที่ 3 การวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning) : ทำไมลูกค้าเลือกสินค้าคุณ > การกำหนดตำแหน่ง Winning Zone เพื่อครองใจลูกค้า   ปัจจัยสำคัญในการเลือกตลาดเป้าหมาย...

ตลาดอุตสาหกรรมคืออะไร? ตลาดอุตสาหกรรมคือตลาดที่ผู้ซื้อไม่ใช่บุคคลทั่วๆ ไป แต่จะมีลักษณะเป็นองค์กรหรือนิติบุคคล ประกอบไปด้วยบริษัทขนาดใหญ่ ห้างร้านต่างๆ และหน่วยราชการ ซึ่งจะทำการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการที่นำไปจำหน่าย ให้เช่า หรือจัดส่งให้กับผู้อื่นอีกครั้งหนึ่ง ความสำคัญของตลาดอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

แนวทางการวิเคราะห์ตลาดอุตสาหกรรม

ตลาดอุตสาหกรรมคืออะไร? ตลาดอุตสาหกรรมคือตลาดที่ผู้ซื้อไม่ใช่บุคคลทั่วๆ ไป แต่จะมีลักษณะเป็นองค์กรหรือนิติบุคคล ประกอบไปด้วยบริษัทขนาดใหญ่ ห้างร้านต่างๆ และหน่วยราชการ ซึ่งจะทำการจัดหาสินค้าและบริการต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการที่นำไปจำหน่าย ให้เช่า หรือจัดส่งให้กับผู้อื่นอีกครั้งหนึ่ง ความสำคัญของตลาดอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ความสามารถพื้นฐานนักบริหารธุรกิจ 5 ประการ 1.ความสามารถในการวางยุทธศาสตร์ 2.ความสามารถในการนำที่ทุกคนให้การยอมรับ 3.ความสามารถในการบริหารจัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 4.ความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 5.ความสามารถในการพัฒนาองค์การและบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ CONTRIBUTOR : ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ

5 ความสามารถพื้นฐานนักบริหารธุรกิจ

ความสามารถพื้นฐานนักบริหารธุรกิจ 5 ประการ 1.ความสามารถในการวางยุทธศาสตร์ 2.ความสามารถในการนำที่ทุกคนให้การยอมรับ 3.ความสามารถในการบริหารจัดการงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย 4.ความสามารถในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค 5.ความสามารถในการพัฒนาองค์การและบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ CONTRIBUTOR : ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ

หลายๆครั้ง HRD หรือแม้กระทั่งบุคลากรในองค์กรอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการสอน รูปแบบการถ่ายทอดข้อมูลของผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ว่ามีรูปแบบใดบ้าง? แล้วแต่ละวิธีการมีข้อดีอะไร? เพื่อการที่จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรมากที่สุด

“ความแตกต่างของ Teacher / Trainer / Instructor / Coach / Counselor/ Consultant / Adviser / Mentor และ Guest Speaker“

หลายๆครั้ง HRD หรือแม้กระทั่งบุคลากรในองค์กรอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบการสอน รูปแบบการถ่ายทอดข้อมูลของผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ว่ามีรูปแบบใดบ้าง? แล้วแต่ละวิธีการมีข้อดีอะไร? เพื่อการที่จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรมากที่สุด

แผนกลยุทธ์ไม่บรรลุเป้าหมาย และตกม้าตายในบางจุด เราจึงได้รวบรวมปัจจัยบางปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จนั้น

3 ปัญหาสำคัญ ที่(มักจะ)ทำให้กลยุทธ์..ตกม้าตายจนไม่บรรลุเป้าหมาย

แผนกลยุทธ์ไม่บรรลุเป้าหมาย และตกม้าตายในบางจุด เราจึงได้รวบรวมปัจจัยบางปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จนั้น

ความสำคัญของกลไกการคิดเชิงกลยุทธ์ คือ เพื่อเรียงร้อยขั้นตอนในการคิดที่เหมาะสมต่อการได้มาซึ่งกลยุทธ์ที่มีคุณภาพและเอื้อต่อการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการกำหนดแผนกลยุทธ์ และนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเข้าด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆ องค์กรควรให้ความสำคัญ แต่ก็มักจะเกิดคำถามขึ้นมาว่า ในเมื่อกระบวนการเป็นสิ่งที่สำคัญ...ทำไมขั้นตอนของการคิดเชิงกลยุทธ์จึงมักถูกมองข้าม???

6 เหตุผลหลักที่ทำให้กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ถูกมองข้าม

ความสำคัญของกลไกการคิดเชิงกลยุทธ์ คือ เพื่อเรียงร้อยขั้นตอนในการคิดที่เหมาะสมต่อการได้มาซึ่งกลยุทธ์ที่มีคุณภาพและเอื้อต่อการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ที่เอื้อต่อการกำหนดแผนกลยุทธ์ และนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเข้าด้วยกัน ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆ องค์กรควรให้ความสำคัญ แต่ก็มักจะเกิดคำถามขึ้นมาว่า ในเมื่อกระบวนการเป็นสิ่งที่สำคัญ...ทำไมขั้นตอนของการคิดเชิงกลยุทธ์จึงมักถูกมองข้าม???

5 ข้อห้าม ในการคิดกลยุทธ์ ในกระบวนกาคิดกลยุทธ์มีองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงหลากหลาย เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่เฉียบคม ดร.รัฐ ธนาดิเรก ได้วางข้อห้ามในการคิดกลยุทธ์ไว้อย่างครบถ้วนทุกมุมมอง iPlus จึงขอดึง 5 ข้อห้ามสำคัญในการคิดกลยุทธ์ออกมาดังนี้

5 ข้อห้าม ในการคิดกลยุทธ์

5 ข้อห้าม ในการคิดกลยุทธ์ ในกระบวนกาคิดกลยุทธ์มีองค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงหลากหลาย เพื่อให้ได้กลยุทธ์ที่เฉียบคม ดร.รัฐ ธนาดิเรก ได้วางข้อห้ามในการคิดกลยุทธ์ไว้อย่างครบถ้วนทุกมุมมอง iPlus จึงขอดึง 5 ข้อห้ามสำคัญในการคิดกลยุทธ์ออกมาดังนี้

พวกเราทุกคนล้วนมีพื้นที่สำหรับการพัฒนาความเป็นผู้นำให้ดีขึ้น แต่เป้าหมายสุดท้ายของเราควรจะเหมือนกัน คือการเป็นผู้นำที่เป็นที่รัก เป็นที่ชื่นชม และได้รับการยอมรับนับถือจากคนที่เรานำ โดยที่เราสามารถกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้คนเหล่านั้นสามารถบรรลุศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มที่

คุณลักษณะของผู้นำที่แท้จริง

พวกเราทุกคนล้วนมีพื้นที่สำหรับการพัฒนาความเป็นผู้นำให้ดีขึ้น แต่เป้าหมายสุดท้ายของเราควรจะเหมือนกัน คือการเป็นผู้นำที่เป็นที่รัก เป็นที่ชื่นชม และได้รับการยอมรับนับถือจากคนที่เรานำ โดยที่เราสามารถกระตุ้นและสร้างแรงบันดาลใจให้คนเหล่านั้นสามารถบรรลุศักยภาพของพวกเขาอย่างเต็มที่

1.ความต้องการที่แท้จริงของโครงการนั้น ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและชัดเจนเพียงพอ ความต้องการที่แท้จริงของโครงการ จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าโครงการนั้นๆ ถูกสร้างมาเพื่อประโยชน์อะไร? อย่างไร?กับองค์กร…ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเข้าใจความต้องการที่แท้จริงได้ ย่อมมาจากการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและชัดเจนเพียงพอ มิฉะนั้นแล้วเมื่อได้ดำเนินการโครงการไปแล้ว อาจจะทำให้ความต้องการมีความคลาดเคลื่อนได้ จนทำให้โครงการสะดุดกลางคันได้

5สาเหตุใดบ้างที่อาจจะทำให้โครงการล้มเหลวได้

1.ความต้องการที่แท้จริงของโครงการนั้น ไม่ได้มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและชัดเจนเพียงพอ ความต้องการที่แท้จริงของโครงการ จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่าโครงการนั้นๆ ถูกสร้างมาเพื่อประโยชน์อะไร? อย่างไร?กับองค์กร…ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการเข้าใจความต้องการที่แท้จริงได้ ย่อมมาจากการเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและชัดเจนเพียงพอ มิฉะนั้นแล้วเมื่อได้ดำเนินการโครงการไปแล้ว อาจจะทำให้ความต้องการมีความคลาดเคลื่อนได้ จนทำให้โครงการสะดุดกลางคันได้

ข้อมูลในภาพรวมของหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ขององค์กรลูกค้า

Training – FYI

ข้อมูลในภาพรวมของหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ขององค์กรลูกค้า

3 ประเด็นน่ารู้สำหรับการบริหารโครงการ Project Management ประเด็นที่ 1 การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ประเด็นที่ 2 ภาวะผู้นำที่ต้องนำมาใช้ในการจัดการโครงการ ประเด็นที่ 3 เทคนิคในการนำเสนอโครงการ

3 ประเด็นน่ารู้สำหรับการบริหารโครงการ Project Management

3 ประเด็นน่ารู้สำหรับการบริหารโครงการ Project Management ประเด็นที่ 1 การบริหารความเสี่ยงในการดำเนินโครงการที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น ประเด็นที่ 2 ภาวะผู้นำที่ต้องนำมาใช้ในการจัดการโครงการ ประเด็นที่ 3 เทคนิคในการนำเสนอโครงการ

รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนว่าต้องการยกระดับประเทศไทย ให้เป็น ไทยแลนด์ 4.0 แล้วอะไรบ้างที่จะเป็นสื่งที่บ่งบอกว่า เราพร้อมแล้ว โดยสามารถบ่งชี้ในแบบตัวชี้วัด เพื่อสร้างความเข้าใจเดียวกัน...

ตัวชี้วัดการเป็น THAILAND 4.0 : ดร.มนูญ พรรณพลีวรรณ

รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนว่าต้องการยกระดับประเทศไทย ให้เป็น ไทยแลนด์ 4.0 แล้วอะไรบ้างที่จะเป็นสื่งที่บ่งบอกว่า เราพร้อมแล้ว โดยสามารถบ่งชี้ในแบบตัวชี้วัด เพื่อสร้างความเข้าใจเดียวกัน...

Success Will Come and Go, But Integrity Is Forever (ความสำเร็จมาได้…ก็จากไปได้ แต่คุณธรรม จะอยู่กับเราตลอดไป) หากจะให้ฉันแนะนำคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งอย่าง สิ่งนั้นก็คือ “ความสำเร็จมาได้…ก็จากไปได้ แต่ คุณธรรม (Integrity) จะอยู่กับเราตลอดไป” #คุณธรรม คือการทำสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลา ในทุกสถานการณ์ ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมองอยู่ก็ตาม เราจะต้องใช้ความกล้าในการทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะต้องเผชิญต่อผลกระทบอะไรก็ตาม ...

ความสำเร็จมาได้…ก็จากไปได้ แต่ คุณธรรม จะอยู่กับเราตลอดไป

Success Will Come and Go, But Integrity Is Forever (ความสำเร็จมาได้…ก็จากไปได้ แต่คุณธรรม จะอยู่กับเราตลอดไป) หากจะให้ฉันแนะนำคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เพียงหนึ่งอย่าง สิ่งนั้นก็คือ “ความสำเร็จมาได้…ก็จากไปได้ แต่ คุณธรรม (Integrity) จะอยู่กับเราตลอดไป” #คุณธรรม คือการทำสิ่งที่ถูกต้องตลอดเวลา ในทุกสถานการณ์ ถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมองอยู่ก็ตาม เราจะต้องใช้ความกล้าในการทำสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะต้องเผชิญต่อผลกระทบอะไรก็ตาม ...

PwC Consulting (ประเทศไทย) เผยผลสำรวจ Financial Services Technology 2020 and Beyond: Embracing disruption ว่า ในปี 2563 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นหนึ่งตัวแปรสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services) ทั่วโลก จากผลสำรวจพบว่า มี 10 เทคโนโลยีสำคัญที่จะเข้ามามีอิทธิพลและสร้างผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานกำกับดูแล รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในอุตสาหกรรมนี้แทบทุกราย

10 เทคโนโลยีพลิกโฉมธุรกิจการเงินโลก (ในอีก 5 ปีข้างหน้า)

PwC Consulting (ประเทศไทย) เผยผลสำรวจ Financial Services Technology 2020 and Beyond: Embracing disruption ว่า ในปี 2563 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นหนึ่งตัวแปรสำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมธุรกิจบริการทางการเงิน (Financial Services) ทั่วโลก จากผลสำรวจพบว่า มี 10 เทคโนโลยีสำคัญที่จะเข้ามามีอิทธิพลและสร้างผลกระทบให้แก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานกำกับดูแล รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในอุตสาหกรรมนี้แทบทุกราย

ดีลอยท์ได้ทำการสำรวจและให้มุมมมองไว้ 2 มุม นั้นคือ 1. แนวโน้มและความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นที่เหล่าผู้บริหารมองเห็น 2. การโฟกัสถึงศักยภาพของ HR ว่าที่สุดแล้ว HR มีความพร้อมหรือไม่กับแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกยุคใหม่ (ภายในปี 2020) และในการสำรวจเขาบอกว่ามีแนวโน้ม 10 อันดับที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว HR พร้อมแล้วเหรอกับทิศทาง ทั้ง 10 แนวโน้มนี้ 10 แนวโน้มที่กำลังจะเกิดกับองค์กรในยุคใหม่ ...

เข็มทิศ นำทางHR ยุคใหม่ ที่ทันโลก

ดีลอยท์ได้ทำการสำรวจและให้มุมมมองไว้ 2 มุม นั้นคือ 1. แนวโน้มและความสำคัญที่เพิ่มมากขึ้นที่เหล่าผู้บริหารมองเห็น 2. การโฟกัสถึงศักยภาพของ HR ว่าที่สุดแล้ว HR มีความพร้อมหรือไม่กับแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโลกยุคใหม่ (ภายในปี 2020) และในการสำรวจเขาบอกว่ามีแนวโน้ม 10 อันดับที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้ว HR พร้อมแล้วเหรอกับทิศทาง ทั้ง 10 แนวโน้มนี้ 10 แนวโน้มที่กำลังจะเกิดกับองค์กรในยุคใหม่ ...